eCylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru: 11 Mehefin 2018 (Rhifyn 527)

11 Mehefin 2018 • Rhifyn 527

 
 
 
 
 
 
Adult Learning Week 9090

Bydd Wythnos Addysg Oedolion Yn Cael Ei Chynnal Yn Fuan

18-24 Mehefin 2018

Gall dysgu agor pob mathau o ddrysau, o ieithoedd i gyfrifiaduron, gofal plant i gyllid. Os ydych yn darparu cyfleoedd dysgu a sesiynau sgiliau ar gyfer oedolion ymunwch â’r ymgyrch er mwyn dathlu a hyrwyddo’r hyn yr ydych yn ei gynnig. Dilynwch @PorthSgiliauGC i gael y newyddion diweddaraf.

NDLE9090 Welsh

‘Rhannu arferion digidol i gefnogi cwricwlwm sy’n datblygu’

Eleni bydd Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol ar 20 Mehefin yn gyfle i ddangos yr arferion digidol arloesol sy’n cael eu datblygu mewn ysgolion ledled Cymru.

Bydd ymarferwyr yn cynnig sylwadau ymarferol am sut aethant i roi’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar waith yn rhan o’r gwaith ehangach ar ddiwygio’r cwricwlwm.

podcast 9090

Podlediad Addysg Cymru – ffordd newydd o gael y newyddion diweddaraf

Gallwch diweddaru’ch gwybodaeth o'r diweddariadau i'r cwricwlwm drwy wrando ar bodlediad Addysg Cymru ar Spreaker neu iTunes

blog

Cynnydd Dysgu yng Nghymru – adroddiad newydd sy’n sail i elfen hollbwysig o waith diwygio’r cwricwlwm yng Nghymru

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

 

Datblygu a chaffael Llwybrau Amgen i Addysgu

Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi cyhoeddi ei bwriad i gynnig datblygiad blaenllaw ym maes addysg gychwynnol i athrawon, sef TAR ran-amser newydd mewn partneriaeth â phrifysgolion a astudir wrth weithio mewn ysgol, sy'n cynnwys nifer o leoedd sy'n seiliedig ar gyflogaeth. 

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2018 - Datganiad y Pennaeth 

Pan fydd y cylch profion wedi’i weinyddu, rhaid i’r pennaeth cadarnhau bod pob canllaw wedi ei dilyn. Rhaid llofnodi'r datganiad a’i gyflwyno i’r consortiwm perthnasol erbyn 15 Mehefin.

Asesiad Tystiolaeth Cyflym o effeithiolrwydd ymyriadau addysgiadol i gefnogi plant a phobl ifanc sydd ag Anhwylder Sbectrwm Awtistig

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dau adroddiad ymchwil sy’n ystyried tystiolaeth ynghylch effeithiolrwydd ymyriadau i gefnogi pobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol mewn lleoliadau addysg, yn benodol Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) ac Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig (ASD).

Arolwg ar-lein i gasglu barn athrawon ar ddengarwch addysgu a chadw athrawon yng Nghymru

Os ydych chi’n athro cymwysedig yng Nghymru efo 6 munud sbâr, cwblhewch os gwelwch chi’n dda   #YmchwilAthrawon

#EinCymunedEinCyngor

Rydym yn awyddus i glywed barn pobl ifanc Cymru! Cyflwynwch eich sylwadau drwy lenwi’r arolwg byr hwn (dolen allanol)

Byw Heb Ofn - Paid Cadw'n Dawel

Nod ymgyrch 'Paid Cadw'n Dawel' yw dangos sut y gall cynnig help i rywun sy'n profi neu wedi profi trais, cam-drin domestig neu drais rhywiol fod yn rhywbeth pwerus iawn.

Bydd yr ymgyrch yn un amlgyfrwng ac yn cynnwys ffilm, hysbyseb radio, a chyfryngau digidol a chymdeithasol.

Adrodd ar Berfformiad Ysgolion – cyhoeddi Bwletin 5

Mae’r bwletin diweddaraf yn ymwneud â’r canlynol:

  • mesurau perfformiad cyfnod allweddol 4 - cyhoeddiad ar newidiadau yn y dyfodol a threfniadau 2018
  • cyfraniad y cymhwyster Uwch Gyfrannol (UG) wrth fesur perfformiad,
  • datblygu mesurau perfformiad cyson ar gyfer y sector ôl-16, a’r
  • cohort Cyfnod Allweddol 4 - disgyblion sy’n ailsefyll blwyddyn 11.

diweddariadau ôl-16

Digwyddiadau SkillsCymru

Yn rhad ac am ddim i’w mynychu, SkillsCymru yw digwyddiadau gyrfaoedd, swyddi, sgiliau a phrentisiaethau mwyaf Cymru. Yn digwydd yng Nghaerdydd a Llandudno ar 10 & 11 ac 17 & 18 Hydref, mae’r digwyddiadau hynod ryngweithiol hyn yn cynnig y cyfle i bobl ifanc ddarganfod eu potensial.  

Cysylltwch â Natasha Creighton i gael gwybod mwy drwy ffonio 01823 362800 neu drwy e-bostio Visitors@prospects.co.uk

hwb

Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018

Peidiwch â cholli’r cyfle! Archebwch eich lle ar gyfer y Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol. Y dyddiad cau yw 15 Mehefin.

Porthol rheoli defnyddwyr Hwb

Mae Porthol Rheoli Defnyddwyr newydd Hwb ar gael nawr i ddefnyddwyr fersiwn beta. Mae dolen i'r porthol ar gael yn adran offer Hwb. Mae canllawiau i ddefnyddwyr ar y porth ar gael yma.

Sylwch mai fersiwn beta o Borthol Rheoli Defnyddwyr Hwb yw hwn. Rydyn ni’n dal yn y cyfnod trosglwyddo felly ni fydd rhai nodweddion, fel newid manylion defnyddwyr, ar gael i gyd. MaeHwb ardal cymorth a chefnogaeth Hwb yn cynnwys gwybodaeth allweddol i ddefnyddwyr, ac amserlenni ar gyfer galluogi’r nodweddion.

Adnoddau

The Great Get Together

O’r 22-24 Mehefin, bydd The Great Get Together yn cael ei gynnal ledled y wlad, ac rydym yn gofyn i ysgolion gymryd rhan gyda gwasanaeth arbennig ar ddydd Gwener 22 Mehefin. 

Mae adnoddau ar gael yn awr i'w lawrlwytho ar dudalen ysgolion gwefan Great get Together.

My Money Week 11-17 Mehefin 2018 (Saesneg yn unig)

Mae holl adnoddau a deunyddiau My Money Week 2018 bellach yn fyw ac ar gael i ysgolion I’w lawrlwytho. Bydd myfyrwyr uwchradd yn ystyried ffonau symudol, yswiriant a risg gan wneud penderfyniadau ar ran y bobl ifanc yn y fideos.

newyddion arall

Digwyddiad Fframwaith Asesu Ansawdd - HEFCW

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys cyflwyniad i’r Fframwaith Asesu Ansawdd a’r newidiadau posib mae’r sector yn eu hwynebu wrth weithredu’r Fframwaith.

Cynhadledd Flynyddol Genedlaethol Canolfannau Rhagoriaeth - 14 Tachwedd 2018

Mae Canolfannau Rhagoriaeth yn cydnabod ac yn gwobrwyo ysgolion sy'n ymrwymo i addysg ariannol, yn ei datblygu ac yn parhau i ragori arni, yn eu hysgol eu hunain a thu hwnt. 

Sefydlu Senedd Ieuenctid newydd i Gymru

Ar gael ar-lein - gwybodaeth am sut i gofrestru i bleidleisio a canllawiau ar gyfer darpar ymgeiswyr ar sut i sefyll ar gyfer etholiad.

Lleisiwch eich barn am y Ganolfan Addysg Ôl-16 NEWYDD yn Nhorfaen!

Yn 2020, bydd Canolfan Addysg Ôl-16 newydd Coleg Gwent yn gartref i addysg Safon Uwch yn Nhorfaen, gan gynnig y cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac ystod o gymwysterau lefel 2 a 3. Rydym yn chwilio am awgrymiadau am enw newydd i’r ganolfan gennych chi.

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews