eCylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru: 9 Mai 2018 (Rhifyn 524)

9 Mai 2018 • Rhifyn 524

 
 
 
 
 
 
DYSG9090

Newyddion pwysig – tanysgrifio i Dysg!  

Dros yr ychydig wythnosau nesaf, dylech dderbyn e-bost bydd yn gofyn i chi os ydych am barhau i dderbyn cylchlythyr addysg yng Nghymru, Dysg.

Fel rhan o’r cyfreithiau preifatrwydd newydd sy’n dod i rym ar 25 Mai 2018, bydd angen i chi gadarnhau eich tanysgrifiad.

hwb 130 x 130

Newidiadau mawr ar y gweill yn Hwb

Er mwyn parhau i wella'r llwyfan, ac o ganlyniad i'r adborth parhaus gan athrawon, byddwn yn gwneud rhai newidiadau mawr dros y misoedd nesaf.

Profion darllen a rhifedd cenedlaethol

Adnodd Cymorth Diagnostig

Bydd yr adnodd cymorth diagnostig ar gyfer y profion darllen a rhifedd cenedlaethol ar gael o’r 10 Mai. Bydd yr adnodd hwn yn helpu athrawon i ddadansoddi canlyniadau profion rhifedd eu disgyblion ac yn mapio’u perfformiad ar sail y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol.

Casglu Data Profion Cenedlaethol Cymru

Y dyddiad terfynol ar gyfer llwytho data ydi 6 Mehefin neu’r dyddiad a ddynodwyd gan eich Awdurdod Lleol/Consortiwm.

Datganiad y Pennaeth

Pan fydd prawf olaf y cylch profion wedi’i weinyddu, rhaid i’r pennaeth cadarnhau bod pob canllaw wedi ei dilyn. Rhaid llofnodi datganiad ar gyfer 2018 a’u cyflwyno i’r consortiwm perthnasol erbyn 15 Mehefin.

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Beth mae pobl ifanc yn meddwl o Brexit? 

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Plant yng Nghymru i gasglu barn plant a phobl ifanc ar Brexit. Os ydych yn gweithio gyda phobl ifanc dros 11 oed a ydych yn credu byddai'n hoffi trafod eu safbwyntiau ar Brexit a mwynhau bod yn rhan o'r gweithdy, cysylltwch â ni.

Canllaw Digidol Addysg

Mae'r ddogfen hon yn rhoi cyngor i'ch helpu i ddeall sut i wneud y defnydd gorau o'ch buddsoddiad digidol, gan gynnwys band eang, seilwaith y rhwydwaith ardal leol a dyfeisiau cyfrifiadura, er mwyn hwyluso dysgu. 

 

Arweinwyr mathemateg – rhannwch eich barn nawr

Er mwyn rhoi gwybod i Rwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth mewn Mathemateg am waith arweinyddiaeth fathemateg, rydym yn gofyn i bob arweinydd mathemateg lenwi holiadur byr.  Mae’r holiadur ar gael tan 25 Mai 2018.

Gŵyl y Gelli yn ffrydio rhaglen ysgolion

Mae Gŵyl y Gelli yn ffrydio rhaglen ysgolion ar gyfer CA2 a 3 ddydd Iau 24 Mai a CA4 ar ddydd Gwener 25 Mai. Mae yna 12 digwyddiad i ddewis o bob dydd.

#EinCymunedEinCyngor

Mae dros 700 o gynghorau cymuned a thref yng Nghymru. Maen nhw'n gyfrifol am nifer o bethau lleol fel caeau chwarae, tai bach cyhoeddus a chodi goleuadau Nadolig.

Rydym yn awyddus i glywed barn pobl ifanc Cymru! Cyflwynwch eich sylwadau drwy lenwi’r arolwg byr hwn (dolen allanol)

Cynhadledd rhanbarthol Sefydliad Arweinyddiaeth Busnes Ysgol – Llandudno 7 Mehefin 2018

Ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes busnes ysgol a phenaethiaid yng Nghymru - defnyddiwch y cod CM7m6Opn i archebu eich lle AM DDIM yn Llandudno.

diweddariadau ôl-16

Dyddiad cau am gyllid i fyfyrwyr yn nesáu 

Y dyddiad terfynol i sicrhau bod israddedigion amser llawn yn cael eu harian mewn da bryd cyn dechrau ar eu cwrs yw 11 Mai 2018. Os bydd y cais yn cael ei gyflwyno’n hwyr mae’n bosib y bydd yr arian yn cyrraedd yn hwyr hefyd.

Cynllun Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth yn enghraifft o'n hymrwymiad i helpu rhieni i fynd yn ôl i'r gwaith - Eluned Morgan

Mae helpu rhieni i fod yn economaidd weithgar yn rhan allweddol o Gynllun Cyflogadwyedd newydd Llywodraeth Cymru.

hwb

Mae Hwb+ yn cael ei dynnu o offer Hwb

Bydd angen symud data o Hwb+ erbyn dydd Gwener 25 Mai 2018. Cysylltwch â hwb@gov.wales os oes angen cymorth arnoch chi.

Pecynnau Rhannu Data

Rydym wedi llunio adnodd newydd ar dempledi a Chytundebau Rhannu Data am geisio Cydsyniad a Defnydd Derbyniol o Hwb. Mae’n bwysig iawn bod ysgolion yn cytuno ar y ffurflen ar-lein cyn gosod offeryn newydd y Cleient Darparu ar gyfer cydamseru data (gweler yr erthygl newyddion am AWE IdP). Ni fydd ysgolion sydd heb lofnodi'r cytundeb newydd yn gallu cydamseru data a chreu neu gynnal cyfrifon defnyddwyr.

Adnoddau

BBC Bitesize – Meddwl ar waith

Criw BBC Bitesize Meddwl ar waith yn helpu gyda chyngor ar sut i oroesi arholidau.

newyddion arall

Cynadleddau UCAS ar gyfer athrawon a chynghorwyr yng Nghymru

Mae’n bleser gan Cymwysterau Cymru noddi dwy gynhadledd ar gyfer athrawon a chynghorwyr yng Nghymru, wedi’u trefnu gan UCAS.

Cynhelir y digwyddiadau, sy’n rhad ac am ddim, yng Nghaerdydd (17 Mai), a'u bwriad yw helpu i gefnogi myfyrwyr wrth iddynt feddwl am eu dewisiadau a’u ceisiadau, a byddant yn rhoi sylw i faterion allweddol sy’n effeithio ar bobl sy’n symund ymlaen i addysg uwch.

Cyfle i ddweud eich dweud am arholiadau’r haf!

Mae Cymwysterau Cymru’n gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb yn arholiadau’r haf (gan gynnwys dysgwyr, athrawon a darlithwyr) i lenwi holiadur ar-lein byr, i rannu eu barn am arholiadau TGAU, Safon Uwch a Safon UG eleni. Dylid cymryd pum munud yn unig i’w lenwi, a bydd ar gael tan 6 Gorffennaf.  I lenwi’r holiadur, cliciwch yma.

Hyfforddiant Hafanau Diogel am ddim

Mae Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru ar y cyd â Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth yn cynnal dwy seiwn arall o Hafanau Diogel.

Diwrnod Adfywio Calon - 16 Hydref 2018 

Cofrestru'n cau 1 Awst 2018

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn gwahodd ysgolion uwchradd yng Nghymru i wneud cais i gael hwyluswyr gwirfoddol ddod i’r ysgol i addysgu achub bywyd drwy adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR).

Her Pump Punt

Beth fyddai eich disgyblion yn wneud gyda pump punt mewn dim ond 4 wythnos?. Mae’r her Pump Punt yn fenter ledled y DU ar gyfer pob plentyn ysgol 5-11 oed. Yng Nghymru, mae’r her yn rhedeg 4-29  Mehefin.

Noson Agored Into Film Cymru ym Mhorth Teigr

23 Mai 2018 : 3pm – 5.30pm

Mae’r digwyddiad yma wedi’i anelu at athrawon ac addysgwyr a bydd yn rhoi’r cyfle i chi ddysgu mwy y broses gynhyrchu a’r sgiliau sydd angen arnyn nhw fel cyflogwyr.

Mae Unicef yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau 1.6 miliwn o blant y DU sydd yn mynychu Ysgol sy'n Parchu Hawliau

Gwelir bod hawliau yn rhan annatod o fywyd yr ysgol, yn creu lle diogel ac ysbrydoledig i weithio. Maent yn cael eu parchu yno, caiff eu talentau eu magu a'i hyder yn ogystal er mwyn llwyddo. 

Cyrsiau CyberFirst courses

Mae myfyrwyr Cymraeg, 14-17 oed, yn cael eu hannog i fanteisio ar y cyfle i wella eu sgiliau seibr drwy fynychu cwrs preswyl 5 dydd cyntaf seiber a gynhelir dros yr haf ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews