eCylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru: 30 Ebrill 2018 (Rhifyn 523)

30 Ebrill 2018 • Rhifyn 523

 
 
 
 
 
 
PCET 9090

Lansiad ymgynghoriad technegol y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil i Gymru

Cyhoeddir yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg ar gynigion pellach ar gyfer sefydlu a gweithredu Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil i Gymru.

DYSG9090

Newyddion pwysig – tanysgrifio i Dysg!  

Dros yr ychydig wythnosau nesaf, dylech dderbyn e-bost bydd yn gofyn i chi os ydych am barhau i dderbyn cylchlythyr addysg yng Nghymru, Dysg.

Fel rhan o’r cyfreithiau preifatrwydd newydd sy’n dod i rym ar 25 Mai 2018, bydd angen i chi gadarnhau eich tanysgrifiad.

hwb 130 x 130

Newidiadau mawr ar y gweill yn Hwb

Er mwyn parhau i wella'r llwyfan, ac o ganlyniad i'r adborth parhaus gan athrawon, byddwn yn gwneud rhai newidiadau mawr dros y misoedd nesaf:

Profion darllen a rhifedd cenedlaethol

Mae’r cyfnod profi wedi dechrau ar gyfer y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol yn Ysgolion Uwchradd

Gwybodaeth i rieni/gofalwyr blwyddyn 2-9 - Profion Darllen a Rhifedd yng Nghymru

Bydd y canllaw yn rhoi gwybodaeth i rieni/gofalwyr yn egluro beth yn union yw'r profion a sut yr adroddir ar y canlyniadau.

Blog Cwricwlwm i Gymru

Y trefniadau asesu ar gyfer darllen a rhifedd yn newid cyn hir er mwyn gweddu i’r cwricwlwm newydd

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Cyhoeddi enwau'r rhai ar restr fer rownd derfynol y Gwobrau Addysgu Proffesiynol!

Rhestr Fer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018

Canllaw Digidol Addysg

Mae'r ddogfen hon yn rhoi cyngor i'ch helpu i ddeall sut i wneud y defnydd gorau o'ch buddsoddiad digidol, gan gynnwys band eang, seilwaith y rhwydwaith ardal leol a dyfeisiau cyfrifiadura, er mwyn hwyluso dysgu 

Enwebwch fyfyriwr ar gyfer cystadleuaeth Wythnos Llundain 2018 

Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw dydd Mawrth, 8 Mai. 

Kirsty Williams yn neilltuo £200,000 i gefnogi plant lluoedd arfog

Datganiad Ysgrifenedig - Arweinwyr Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol

Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad thematig Estyn o symudiadau rheoledig: defnydd effeithiol o symudiadau rheoledig gan awdurdodau lleol ac ysgolion

Gŵyl y Gelli yn ffrydio rhaglen ysgolion

Mae Gŵyl y Gelli yn ffrydio rhaglen ysgolion ar gyfer CA3 & 2 ddydd Iau 24 Mai a CA 4 ar ddydd Gwener 25 Mai. Mae yna 12 digwyddiad i ddewis o bob dydd.

#EinCymunedEinCyngor

Mae dros 700 o gynghorau cymuned a thref yng Nghymru. Maen nhw'n gyfrifol am nifer o bethau lleol fel caeau chwarae, tai bach cyhoeddus a chodi goleuadau Nadolig. Rydym yn awyddus i glywed barn pobl ifanc Cymru! Cyflwynwch eich sylwadau drwy lenwi’r arolwg byr hwn (dolen allanol)

diweddariadau ôl-16

Mae cyfnod ymgeisio Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2018 wedi dechrau

Mae ceisiadau'n cau am hanner dydd ar ddydd Gwener 4 Mai 2018.

Mae’r Gwobrau’n gyfle i unigolion a sefydliadau gael eu cydnabod a’u gwobrwyo am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u llwyddiant yn rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Cyflogadwyedd a Brentisiaethau. Rhowch eich cais i mewn nawr.

Dyddiad cau am gyllid i fyfyrwyr yn nesáu 

Y dyddiad terfynol i sicrhau bod israddedigion amser llawn yn cael eu harian mewn da bryd cyn dechrau ar eu cwrs yw 11 Mai 2018. Os bydd y cais yn cael ei gyflwyno’n hwyr mae’n bosib y bydd yr arian yn cyrraedd yn hwyr hefyd.

hwb

Effaith y rhyngrwyd ar les ac iechyd meddwl pobl ifanc – archebwch nawr

Yn canolbwyntio ar fater iechyd meddwl yng nghyd-destun ymddygiad a rhyngweithio ar-lein, bwriad y digwyddiadau hyfforddi am ddim hwn ym mis Mai yw helpu aelodau staff ysgolion i ddeall y mater cymhleth hwn, sy’n effeithio ar lawer, yn well.

Online Safety Live

Rhaglen o ddigwyddiadau a gyflwynir ar ran Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU sy'n cwmpasu'r diogelwch ar-lein diweddaraf, gan gynnwys y materion diweddaraf, y tueddiadau mwyaf a'r adnoddau gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop (Diwrnod VE)

Dyma ddetholiad o adnoddau sy'n addas ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3 i gofio sut oedd hi adeg yr Ail Ryfel Byd.

newyddion arall

Cynadleddau UCAS ar gyfer athrawon a chynghorwyr yng Nghymru

Mae’n bleser gan Cymwysterau Cymru noddi dwy gynhadledd ar gyfer athrawon a chynghorwyr yng Nghymru, wedi’u trefnu gan UCAS.

Cynhelir y digwyddiadau, sy’n rhad ac am ddim, yng Nghonwy (9 Mai) a Chaerdydd (17 Mai), a'u bwriad yw helpu i gefnogi myfyrwyr wrth iddynt feddwl am eu dewisiadau a’u ceisiadau, a byddant yn rhoi sylw i faterion allweddol sy’n effeithio ar bobl sy’n symund ymlaen i addysg uwch.

Cystadleuaeth rysáit i enill iPad

Mae Arloesi Bwyd Cymru yn gwahodd disgyblion 11-16 oed i greu cynnyrch bwyd a diod newydd yng Nghymru i gael y cyfle i ennill iPad.

Mae cyrsiau haf CyberFirst 2018 nawr ar gael i'w harchebu! (Dolen Saesneg yn unig)

Anogir myfyrwyr Cymru i fanteisio ar gyfle i wella eu sgiliau seiber drwy fynychu’r cyrsiau preswyl 5 diwrnod at fyfyrwyr 14 – 17 oed.

Rhoddir blaenioraeth i fyfyrwyr ysgolion neu golegau Cymru dim ond iddynt neilltuo’u lle ar gwrs cyn dydd Mawrth 22 Mai. Darganfyddwch fwy am y cwrs a’i amcanion.

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews