eCylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru: 20 Ebrill 2018 (Rhifyn 522)

20 Ebrill 2018 • Rhifyn 522

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

PTAC9090

Cyhoeddi enwau'r rhai ar rhestr fer rownd derfynol y Gwobrau Addysgu Proffesiynol!

Rhestr Fer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018

KWNEC18

Wedi methu’r Cynhadledd Penaethiaid Uwchradd Cenedlaethol yn ddiweddar? 

Mae ffilmiau o areithiau a chyflwyniadau yn awr ar gael ar gyfer eich sylw.

  #cenhadaethaddysgucymru 

  Profion darllen a rhifedd cenedlaethol

  Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2018

  Dyddiadau ar gyfer y cyfnod profi 2018

  • Ysgolion cynradd: 2–9 Mai
  • Ysgolion uwchradd: 25 Ebrill – 9 Mai

  Disgwylir y bydd Ysgolion Uwchradd yn derbyn eu deunyddiau prawf yr wythnos hon.

  Os nad yw'r pecynnau wedi derbyn dydd Iau neu fod dosbarthiad yn anghyflawn dylai ysgolion gysylltu â Llinell Gymorth y Profion ar 02920  265327. 

  Atgoffir ysgolion y dylai cwricwlwm cytbwys ei gynnal drwy’r cyfnod sy’n arwain at y profion ac y dylai’r amser a dreulir i wneud dysgwyr yn gyfarwydd â thechnegau’r profion cael eu cadw i'r fan lleiaf. 

  MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

  Ysgolion i rannu dros £90m i helpu dysgwyr difreintiedig

  Mae’r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams wedi cyhoeddi fod ysgolion drwy Gymru i rannu dros £90 miliwn yn 2018-19 er mwyn helpu eu disgyblion mwyaf difreintiedig.

  Safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth  

  Edrychwch allan am y poster diweddaraf a fydd ar gael i ysgolion yng Nghymru. Lawrlwythwch gyflwyniad i'r safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth i weld beth fydd yn ei olygu i chi. 

  Enwebwch fyfyriwr ar gyfer cystadleuaeth Wythnos Llundain 2018 

  Rydym yn gwahodd yr holl Benaethiaid yng Nghymru i enwebu un disgybl o Flwyddyn 10 neu 11 i gystadlu am le ar wythnos profiad gwaith unigryw yn Llundain yn ystod mis Gorffennaf 2018. Bydd yr wyth myfyriwr llwyddiannus yn cael y cyfle i brofi amrywiaeth o brofiadau yn y ddinas. Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw dydd Mawrth, 8 Mai. 

  Cylchlythyr Cefnogi Plant Milwyr mewn Addysg yng Nghymru (Saesneg yn unig)

  Diben y prosiect Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru yw darparu cymorth addysgol gorau posibl i blant, drwy sicrhau bod addysg gweithwyr proffesiynol yn deall y materion bydd plant milwyr yng Nghymru yn eu hwynebu. Mae'r prosiect yn brosiect Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

  diweddariadau ôl-16

  Mae cyfnod ymgeisio Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2018 wedi dechrau

  Mae ceisiadau'n cau am hanner dydd ar ddydd Gwener 4 Mai 2018.

  Mae’r Gwobrau’n gyfle i unigolion a sefydliadau gael eu cydnabod a’u gwobrwyo am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u llwyddiant yn rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Cyflogadwyedd a Brentisiaethau. Rhowch eich cais i mewn nawr.

  Dyddiad cau am gyllid i fyfyrwyr yn nesáu 

  Y dyddiad terfynol i sicrhau bod israddedigion amser llawn yn cael eu harian mewn da bryd cyn dechrau ar eu cwrs yw 11 Mai 2018. Os bydd y cais yn cael ei gyflwyno’n hwyr mae’n bosib y bydd yr arian yn cyrraedd yn hwyr hefyd.

  hwb

  Canllaw i athrawon ar y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)  

  Mae'r canllaw hwn yn amlinellu beth yw y GDPR, beth mae'n ei olygu ar gyfer ysgolion a nodi'r camau nesaf posibl i baratoi eich ysgol. 

  Mae Hwb+ yn cael ei dynnu o offer Hwb

  Os ydych chi'n defnyddio'r llwyfan dysgu Hwb+ ar gyfer gweithgareddau heblaw am reoli defnyddwyr (enwau defnyddwyr a chyfrineiriau), rhaid symud neu archifo eich data i offer arall o fewn Hwb erbyn dydd Gwener 25 Mai 2018. 

  Defnyddiwch J2bloggy ar gyfer gwefan gyhoeddus eich ysgol 

  Darllenwch fwy.

  newyddion arall

  Mae Arolwg ar Chwaraeon Ysgol yn cael ei gynnal eto yn 2018

  Mae pob ysgol yng Nghymru’n cael ei hannog i gymryd rhan a rhoi llais i’w disgyblion ar faterion sy’n ymwneud â’u hiechyd a’u lles yn y dyfodol.

  Persbectif newydd ar ddiogelwch yn yr ysgol

  Cymerwch olwg newydd ar y mater pwysig hwn trwy ei archwilio o safbwyntiau byd-eang yn ogystal â safbwyntiau lleol gyda'r adnodd dwyieithog newydd hwn o'r Rhaglen Ddysgu Byd-eang – Cymru ac Oxfam sy'n gysylltiedig ag ymgyrch 2018 Anfonwch fy Ffrind i’r Ysgol 2018.

  Ysgol haf gwyddorau bwyd am ddim

  Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynnal ysgol haf gwyddorau bwyd am ddim ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 o 17-19 Gorffennaf. 

  Byd y Plant: Arolwg rhyngwladol o les plant (Saesneg yn unig)

  Os bydd eich ysgol yn un o'r 100 o ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd 50 o ledled Cymru sydd wedi'i ddewis a'i gwahodd i gymryd rhan yn yr astudiaeth, bydd eich cyfranogiad yn hanfodol.

  Diben yr astudiaeth yw casglu tystiolaeth rhyngwladol cymharol ar les plant. Mae'n gofyn plant am eu bywydau, gweithgareddau dyddiol a defnydd o’i amser. 

  Byd y Plant: Arolwg rhyngwladol o les plant (Saesneg yn unig)

  Os bydd eich ysgol yn un o'r 100 o ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd 50 o ledled Cymru sydd wedi'i ddewis a'i gwahodd i gymryd rhan yn yr astudiaeth, bydd eich cyfranogiad yn hanfodol.

  Diben yr astudiaeth yw casglu tystiolaeth rhyngwladol cymharol ar les plant. Mae'n gofyn plant am eu bywydau, gweithgareddau dyddiol a defnydd o’i amser. 

   
   

  YNGHYLCH DYSG

  Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

  Rhagor o wybodaeth ar y we:

  Diwygio’r cwricwlwm

  Fframwaith Cymhwysedd Digidol

  Dilynwch ni ar Twitter:

  @LlC_Addysg

  @LlywodraethCym

  @HwbNews