Newyddion Caffael gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru

06 Ebrill 2018 • Rhifyn 003

 
 

Newyddion

Cyfarfod

Diweddariad ar yr Adolygiad Caffael

Darganfyddwch sut y gallech lunio dyfodol tirwedd caffael yng Nghymru. Caiff cyfres o ddigwyddiadau ar gyfer cwsmeriaid, cyflenwyr, staff a defnyddwyr gwasanaethau caffael eu trefnu ym mis Mai/Mehefin er mwyn annog mewnbwn i'r Adolygiad Caffael yng Nghymru. Darllenwch fwy

Cyfrifiaduron

Prynu adnoddau eGaffael

Mae gwaith yn mynd rhagddo i brynu adnoddau eGaffael ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru o'r flwyddyn nesaf.

Am y diweddaraf ar y gwaith paratoi ar gyfer yr hyn a wnaiff ddilyn trefniadau cytundebol eFasnachu Cymru (Basware) ac eDendro Cymru (BravoSolutions a Commerce Decisions), pan fyddant yn dod i ben ym mis Ionawr 2019, darllenwch fwy.

Person yn dal ffeiliau

Diweddariad ar y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol

I helpu cwsmeriaid baratoi ar gyfer y Rheoliadau a ddaw i rym ar 25 Mai eleni, rydym wedi mynd ati i flaenoriaethu ein camau gweithredu yn seiliedig ar risg mewn perthynas â'n fframweithiau. Darllenwch fwy

Amserlen 5 mlynedd

Dim ond dau o'r fframweithiau caffael a gynllunnir gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn y flwyddyn nesaf yw Prynu Cerbydau ac Ymgynghoriaeth TAW. Cafodd yr amserlen 5 mlynedd ei chyhoeddi'n ddiweddar ar ein gwefan. Darllenwch fwy

Calendr Digwyddiadau

Edrychwch ar ein calendr am rybudd ymlaen llaw o ddigwyddiadau'r GCC, Gwerth Cymru, Llywodraeth Cymru a chydweithwyr caffael yng Nghymru. 

Cofiwch gadw golwg ar dudalennau’r GCC ar Twitter a LinkedIn, a gwefan GwerthwchiGymru i gael cyhoeddiadau am ddigwyddiadau’r GCC.

Diweddariadau yn ôl categori.

Adeiladu

Adeiladu, Rheoli Cyfleusterau a Chyfleustodau

Darllenwch y newyddion diweddaraf am fanylion prisiau diwygiedig a rhestr ddiwygiedig o gyflenwyr ar y fframwaith deunyddiau adeiladu cyffredinol estynedig.

 

Cyswllt: NPSConstructionFM@llyw.cymru
Cyswllt: NPSUtilities@llyw.cymru

Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes

Darllenwch y newyddion diweddaraf am sut i roi adborth ar Fframwaith Gwasanaethau Argraffu Cymru Gyfan; yr adolygiad o Fframwaith Gwasanaethau Post, Gwasanaethau Cludo a Chyfarpar Ystafell Bost Cymru Gyfan; ac adroddiad canlyniadau cyfarfod adolygu blynyddol Deunydd Ysgrifennu a Phapur Copïo. Mae'n hanfodol clywed eich barn a'ch profiadau fel y gallwn ymateb i'ch anghenion.

Cyswllt: NPSCorporateServices@llyw.cymru

Digidol, Data a TGCh

Darllenwch y newyddion diweddaraf am Adnoddau Hyblyg.

Cyswllt: NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru

Fflyd a Thrafnidiaeth

Darllenwch y newyddion diweddaraf am yr adolygiad o danwydd hylif a manylion y fframwaith, cyfarfodydd adolygu contract darnau sbâr cerbydau, y tendr telemateg, yr adolygiad o'r fframwaith teiars; a'r gweithdai diogelwch #ThinkOnYourFleet a gynhelir yn fuan yn y gogledd a'r de.

Cyswllt: NPSFleet@llyw.cymru

Fflyd a Thrafnidiaeth

Bwyd a Diod

Darllenwch y newyddion diweddaraf am ganllawiau ar ddefnyddio ein fframweithiau Cyflenwi a Dosbarthu Bwyd a Diodydd Ffres a Chyflenwi a Dosbarthu Bwyd a Diodydd wedi'u Pecynnu; a chyfle i roi adborth ar ein cytundebau o dan y fframwaith bwyd presennol. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cyswllt: NPSFood@llyw.cymru

Gwasanaethau Pobl

Gwasanaethau Pobl

Darllenwch y newyddion diweddaraf am fanylion cyfarfod a gweithdai iechyd galwedigaethol nesaf y Grŵp Ffocws Cwsmeriaid; a gwybodaeth am Arolwg Cwmpasu Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Cysylltiedig sy'n cau ar 8 Ebrill. Mae amser o hyd i ddweud eich dweud.

Cyswllt: NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru

Gwasanaethau Proffesiynol

Darllenwch y newyddion diweddaraf am fanylion cyfleoedd hyfforddi gwasanaethau cyfreithiol rhad ac am ddim, a sut i gymryd rhan yng Ngrŵp Fforwm Categori Ymgynghoriaeth Adeiladu. 

Cyswllt: NPSProfessionalServices@llyw.cymru

 
 
 

YNGLŶN Â’R CYLCHLYTHYR HWN

Nod y cylchlythyr hwn yw dwyn ynghyd newyddion gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ac is-adran Gwerth Cymru o fewn Llywodraeth Cymru ac unrhyw wybodaeth bwysig arall a ddaw i law sy'n ymwneud â maes caffael.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gcc.llyw.cymru/

llyw.cymru/gwerthcymru

Dilyn ar-lein:

twitter link