eCylchlythyr DYSG cyn-11 Llywodraeth Cymru: 23 Mawrth 2018 (Rhifyn 185)

23 Mawrth 2018 • Rhifyn 185

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

NDLECymraeg600260

Cyfle olaf i gyflwyno cais am Wobr Disgyblion y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018

Peidiwch ag anghofio cyflwyno eich cais am Wobr Disgyblion y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018 erbyn 17.00 ar dydd Gwener.

MickWaters9090

Her gwneud i gwricwlwm newydd weithio: ry’n ni’n bobl broffesiynol felly beth am ei mwynhau!

 

Tick9090

“Gadewch i ni gydweithio a manteisio ar y pwerau newydd i bennu cyflog ac amodau athrawon ysgol” – Kirsty Williams

Mae datganoli pwerau i bennu cyflog ac amodau athrawon ysgol yn gyfle i ni godi statws y proffesiwn yng Nghymru, yn ôl yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams.

ReadyToLearnBoy9090

Yr wythnos hon, dylech dderbyn eich pecynnau ‘Barod i Ddysgu’ ar gyfer plant sy'n dechrau Ysgol Gynradd

Mae pecynnau wedi cael ei dosbarthu i ysgolion cynradd a meithrinfeydd. Os hoffech chi fwy o becynnau e-bostiwch.

profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2018

Dyddiadau ar gyfer y cyfnod profi ysgolion cynradd yn 2018 

2-9 Mai 2018.

Gwirfoddolwch eich Ysgol ar gyfer Treialu’r Asesiadau Personol Ar-lein

Rydyn ni’n chwilio am ysgolion i gymryd rhan mewn treialon addasol o’r asesiadau personol newydd ym maes rhifedd gweithdrefnol, a fydd yn cael eu cyflwyno mewn ysgolion o’r flwyddyn academaidd nesaf ymlaen. Os hoffai eich ysgol chi wirfoddoli, e-bostiwch trials@nationaltests.cymru

Rhifedd Rhesymu: Gwasanaeth Cefnogi Marcio 2018

Unwaith eto yn 2018 bydd Gwasanaeth Cefnogi Marcio ar gyfer Profion Rhifedd Rhesymu Blynyddoedd 7 i 9.

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Trefniadau asesu statudol ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a diwedd Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Mae'r canllawiau ynghylch deilliannau asesu dilys ar gyfer diwedd y Cyfnod Sylfaen wedi eu diweddaru i adlewyrchu'r newidiadau sydd ar waith o 2017-18 fel y nodir yn Fframwaith y Cyfnod Sylfaen.

O 2017/18 bydd dysgwyr ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen yn cael eu asesu yn erbyn datganiadau deilliannau diwygiedig ar gyser Iaith, Llythrennedd a Sgiliau Cyfathrebu a Datblygiad Mathemategol. Mae'r rhain yn cynnwys y tri datganiad deilliant ychwanegol (Deilliant Efydd Cyfnod Sylfaen, Deilliant Arian Cyfnod Sylfaen, Deilliant Aur Cyfnod Sylfaen). 

Ar 28 Mawrth, bydd yr Ysgrifennydd Addysg yn lansio rhwydwaith newydd sy’n anelu at wella addysgu a dysgu’r Cyfnod Sylfaen ym mhob ysgol a sefydliad addysgol yng Nghymru

Hefyd, mae parth dysgu fel cymuned ar-lein wedi ei sefydlu hefyd i hwyluso rhannu gwybodaeth, adnoddau ac ymchwil rhwng ymarferwyr. Bydd diweddariadau a dolenni perthnasol yn cael eu cyhoeddi yma. 

Y Cynnig Gofal Plant ar gyfer Cymru  

Beth yw'r Cynnig Gofal Plant? 
Bydd y cynnig yn cynnwys 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant a ariennir gan y Llywodraeth ar gyfer rhieni plant tair a phedair oed, hynny yw rhieni sy'n gymwys ac yn gweithio, a hynny am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. 

Ymchwil i Ddefnyddio Staff Cymorth yn yr Ystafell Ddosbarth mewn Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Prifysgol Metropolitan Caerdydd i ymgymryd ag ymchwil i ddefnyddio Gweithwyr Cymorth Dysgu (GCDau) yn yr ystafell ddosbarth mewn ysgolion cynradd yng Nghymru. Ddarganfod mwy am nodau'r ymchwil a sut y gallech chi (neu eich ysgol) gymryd rhan yn yr ymchwil.

Llywodraeth Cymru yn comisiynu ymchwil ynglŷn â recriwtio a chadw athrawon

O hyn hyd at ddiwedd Mai, bydd Beaufort yn cysylltu â nifer o ysgolion cynradd ac uwchradd, Canolfannau Addysg Gychwynnol Athrawon, prifysgolion a rhanddeiliaid yng Nghymru i ofyn am eu mewnbwn i’r prosiect. Os bydd Beaufort yn cysylltu â chi, rydym wir yn gobeithio y byddwch yn gallu cymryd y cyfle i gymryd rhan yn yr astudiaeth bwysig hon.

Hwb

Mae Hwb+ yn cael ei dynnu o offer Hwb

Ydych chi’n defnyddio gwefan gyhoeddus Hwb+? Rhagor o wybodaeth yma am symud eich gwefan i J2bloggy.

Tanysgrifio’n awtomatig i hysbysiadau ar Rhwydweithiau Hwb

Oeddech chi’n gwybod eich bod yn gallu tanysgrifio i gael hysbysiadau e-bost gan y rhwydweithiau a’r dosbarthiadau? Rydyn ni wedi newid y ffordd mae aelodau’n cael hysbysiadau o’r gosodiad diofyn ‘Byth’ i ‘Unwaith yr wythnos’.

Y Cliciadur

E-bapur newydd cyffrous i ddisgyblion CA2, sy’n cynnwys nifer o erthyglau amrywiol. Bydd rhifyn newydd yn cael ei gyhoeddi bob hanner tymor.

Y Pasg

Gweithgareddau rhyngweithiol ar Atgyfodiad Iesu a sut mae Cristnogion yn dathlu Pasg heddiw yn addas ar gyfer y Cyfnod Sylfaen.

Boddi Cwm Tryweryn

Adnoddau o gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru i gyflwyno hanes boddi Cwm Tryweryn i ddysgwyr o bob oedran.

Newyddion arall

Gweithwyr Proffesiynol yn Torri’r Distawrwydd: Cefnogi gweithwyr proffesiynol i ddelio â’r mater pan fydd plant yn datgelu achosion o gam-drin

Mae’r arolwg yn cau ar ddydd Sul 25 Mawrth 2018.

Hoffai’r NSPCC eich gwahodd chi i lenwi ei harolwg ar brofiadau gweithwyr proffesiynol o wrando ar blant a derbyn datgeliadau o gamdriniaeth ac esgeulustod. www.nspcc.org.uk

Cynhadledd Prosiect Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru

12fed Mehefin 2018 yn Stadiwm Dinas Caerdydd

Mae’r gynhadledd hon ar gyfer ysgolion, gweithwyr proffesiynol addysg, awdurdodau lleol a mudiadau cymorth ledled Cymru sy’n ymwneud â phlant milwyr a’u teuluoedd neu a hoffai ddeall rhagor am y pwnc.

Cynghrair SCiP: Ymgynghoriad Rhanddeiliaid

Os oes gennych blant y Lluoedd Arfog yn eich ysgol, llenwch yr holiadur byr yma erbyn 3 Ebrill i lywio gwaith Ymchwil Cynghrair Cynnydd Plant y Lluoedd Arfog.

Bydd yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol yn cael ei gynnal eto yn 2018

Mae pob ysgol yng Nghymru’n cael ei hannog i gymryd rhan a rhoi llais i’w disgyblion ar faterion sy’n ymwneud â’u hiechyd a’u lles yn y dyfodol.

Rhaglen Ysgolion Gŵyl y Gelli

Digwyddiadau AM DDIM ar y 24 a 25 Mai ar gyfer disgyblion yng nghyfnod allweddol 2, 3 & 4

Gŵyl yw hon i ysbrydoli  dysgwyr o bob oedran, ac mae’n rhad ac am ddim i bob ysgol a gynhelir lle bydd gan ddisgyblion ac athrawon gyfle i gyfarfod awduron anhygoel o amrywiaeth eang o feysydd.

Ceisiadau Corws 2018 nawr ar agor!

Mae’r cyfnod ymgeisio ar agor tan ddydd Gwener 30 Mawrth

Mae’r elusen Aloud yn gwahodd ceisiadau gan ddisgyblion sydd ar hyn o bryd ym mlynyddoedd 5 a 6, ar gyfer clyweliad i fod yn rhan o fenter gorawl Cymru gyfan, Only Kids Aloud.

Yn galw pob Ysgol Gynradd MENTRUS!

Ydy’ch ysgol wedi ymgeisio yng nghystadleuaeth y Criw Mentrus eto i hawlio’ch Gwobr Menter?  Dwedwch wrthym ni beth rydych chi wedi’i wneud erbyn 11 Mai a gallai’ch disgyblion gael eu dethol hefyd i gynrychioli’ch ysgol mewn un o’r Digwyddiadau Rhanbarthol mae’n bleser gennym ni eu cyhoeddi nawr!!

  • 12 Mehefin 2018  *   Llandudno, Venue Cymru
  • 19 Mehefin 2018  *   Neuadd y Gweithwyr Blaenafon
  • 21 Mehefin 2018  *   Sir Benfro, Fferm Folly
  • 22 Mehefin 2018  *   Y Drenewydd, Theatr Hafren
  • 3 Gorffennaf 2018  *   ROWND DERFYNOL
 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews