eCylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru: 23 Mawrth 2018 (Rhifyn 520)

23 Mawrth 2018 • Rhifyn 520

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

PDG600260

Dyraniadau Grant Datblygu Disgyblion wedi ei gyhoeddi

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi ysgrifennu at bob ysgol i roi gwybod i chi am welliannau pellach i Grant datblygu disgyblion ac i gadarnhau eich dyraniadau.

PupilAward9090

Cyfle olaf heddiw i gyflwyno cais am Wobr Disgyblion y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018

Peidiwch ag anghofio cyflwyno eich cais am Wobr Disgyblion y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018 erbyn 17.00.

MickWaters9090

Her gwneud i gwricwlwm newydd weithio: ry’n ni’n bobl broffesiynol felly beth am ei mwynhau!

Profion darllen a rhifedd cenedlaethol

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2018

Dyddiadau ar gyfer y cyfnod profi 2018

  • Ysgolion cynradd: 2–9 Mai
  • Ysgolion uwchradd: 25 Ebrill – 9 Mai

Gwirfoddolwch eich Ysgol ar gyfer Treialu’r Asesiadau Personol Ar-lein

Rydyn ni’n chwilio am ysgolion i gymryd rhan mewn treialon addasol o’r asesiadau personol newydd ym maes rhifedd gweithdrefnol, a fydd yn cael eu cyflwyno mewn ysgolion o’r flwyddyn academaidd nesaf ymlaen. Os hoffai eich ysgol chi wirfoddoli, e-bostiwch trials@nationaltests.cymru

Rhifedd Rhesymu: Gwasanaeth Cefnogi Marcio 2018

Unwaith eto yn 2018 bydd Gwasanaeth Cefnogi Marcio ar gyfer Profion Rhifedd Rhesymu Blynyddoedd 7 i 9. 

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

OECD ac Estyn i ddatblygu fframwaith hunanwerthuso i athrawon

Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cyhoeddi y bydd OECD ac Estyn yn gweithio ar fframwaith hunanwerthuso newydd i athrawon.

Trefniadau asesu statudol ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a diwedd Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Mae'r canllawiau ynghylch deilliannau asesu dilys ar gyfer diwedd y Cyfnod Sylfaen wedi eu diweddaru i adlewyrchu'r newidiadau sydd ar waith o 2017-18 fel y nodir yn Fframwaith y Cyfnod Sylfaen.

O 2017/18 bydd dysgwyr ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen yn cael eu asesu yn erbyn datganiadau deilliannau diwygiedig ar gyser Iaith, Llythrennedd a Sgiliau Cyfathrebu a Datblygiad Mathemategol. Mae'r rhain yn cynnwys y tri datganiad deilliant ychwanegol (Deilliant Efydd Cyfnod Sylfaen, Deilliant Arian Cyfnod Sylfaen, Deilliant Aur Cyfnod Sylfaen). 

Llywodraeth Cymru yn lansio'r pecyn cyntaf i drafod rhoi organau mewn ysgolion uwchradd

Mae'r adnodd cyntaf ar gyfer trafod rhoi organau gyda disgyblion ysgol wedi cael ei lansio gan Lywodraeth Cymru yn Ysgol Gyfun Penyrheol yn Abertawe.  

diweddariadau ôl-16

Mae cyfnod ymgeisio 2018 wedi dechrau

Mae’r Gwobrau’n gyfle i unigolion a sefydliadau gael eu cydnabod a’u gwobrwyo am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u llwyddiant yn rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Cyflogadwyedd a Brentisiaethau.

llyw.cym/arianmyfyrwyr

Rydyn ni wedi paratoi’r fideo defnyddiol hwn i egluro’r pecyn cymorth ariannol newydd i israddedigion am y tro cyntaf cymwys. 

hwb

Mae Hwb+ yn cael ei dynnu o offer Hwb

Ydych chi’n defnyddio gwefan gyhoeddus Hwb+? Rhagor o wybodaeth yma am symud eich gwefan i J2bloggy.

Tanysgrifio’n awtomatig i hysbysiadau ar Rhwydweithiau Hwb

Oeddech chi’n gwybod eich bod yn gallu tanysgrifio i gael hysbysiadau e-bost gan y rhwydweithiau a’r dosbarthiadau? Rydyn ni wedi newid y ffordd mae aelodau’n cael hysbysiadau o’r gosodiad diofyn ‘Byth’ i ‘Unwaith yr wythnos’.

Boddi Cwm Tryweryn

Adnoddau o gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru i gyflwyno hanes boddi Cwm Tryweryn i ddysgwyr o bob oedran.

newyddion arall

Bydd yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol yn cael ei gynnal eto yn 2018

Mae pob ysgol yng Nghymru’n cael ei hannog i gymryd rhan a rhoi llais i’w disgyblion ar faterion sy’n ymwneud â’u hiechyd a’u lles yn y dyfodol.

Blue Planet II: Darlith y Brifysgol Agored:Y wyddoniaeth y tu ôl i’r gyfres BBC

Caerdydd, 28 Mawrth.

Archebwch eich lle heddiw!

Rhaglen Ysgolion Gŵyl y Gelli

Digwyddiadau AM DDIM ar y 24 a 25 Mai ar gyfer disgyblion yng nghyfnod allweddol 2, 3 & 4

Gŵyl yw hon i ysbrydoli  dysgwyr o bob oedran, ac mae’n rhad ac am ddim i bob ysgol a gynhelir lle bydd gan ddisgyblion ac athrawon gyfle i gyfarfod awduron anhygoel o amrywiaeth eang o feysydd.

Cynhadledd Prosiect Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru

12 Mehefin - Stadiwm Dinas Caerdydd

Mae’r gynhadledd hon ar gyfer ysgolion, gweithwyr proffesiynol addysg, awdurdodau lleol a mudiadau cymorth ledled Cymru sy’n ymwneud â phlant milwyr a’u teuluoedd neu a hoffai ddeall rhagor am y pwnc.

Cynghrair SCiP: Ymgynghoriad Rhanddeiliaid

Os oes gennych blant y Lluoedd Arfog yn eich ysgol, llenwch yr holiadur byr yma erbyn 3 Ebrill i lywio gwaith Ymchwil Cynghrair Cynnydd Plant y Lluoedd Arfog.

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews