eCylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru: 1 Mawrth 2018 (Rhifyn 518)

1 Mawrth 2018 • Rhifyn 518

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

TempTests9090

Asesiadau Personol Ar-lein – Digwyddiad Panel Arbenigwyr (Darllen – Saesneg)

Stadiwm Swalec, Caerdydd ar y 7 ac 8 Mawrth

Rydyn ni’n chwilio am athrawon Saesneg a llythrennedd i fynychu panel arbenigwyr i olygu a dewis y testunau ar gyfer yr Asesiadau Personol Ar-lein newydd a fydd ar gael o 2019/20. Os oes diddordeb gennych i fynychu’r panel, cwblhewch y ddolen ar y tudalen Eventbrite.

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

#EinCymru / #OurWales 

Dylai #EinCymru fod yn rhywle lle mae gan bawb hawl i fyw bywyd llawn, heb ystyried oed, rhywedd, rhywioldeb na hil. 

Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth mewn Mathemateg 

Dyma rhwydwaith sy'n creu cyfleoedd i arweinwyr mathemateg o bob lleoliad gymryd rhan mewn rhaglen hyfforddi cyfoedion. Am ragor o fanylion ac i gyflwyno datganiad o ddiddordeb, cliciwch yma

Mae cyfnod ymgeisio am Wobr Disgyblion y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018 wedi dechrau!

Gallwch bellach gyflwyno eich cais am Wobr Disgyblion y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018. Cyflwynwch eich cais erbyn dydd Gwener 23 Mawrth 2018 am 17.00.

Cynadleddau rhanbarthol 2018 Sefydliad Arweinyddiaeth Busnes Ysgol

Ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes busnes ysgol a phenaethiaid yng Nghymru - defnyddiwch y cod CM7m6Opn i archebu eich lle am ddim yng Nghaerdydd neu Llandudno.

diweddariadau ôl-16

Wythnos Prentisiaethau 2018 5 – 9 Mai 2018 

Cynhelir Wythnos Prentisiaethau yn dathlu'r effaith gadarnhaol mae Prentisiaethau yn ei chael ar unigolion, busnesau a'r economi. Drwy gydol Wythnos Prentisiaethau, ein nod yw hyrwyddo manteision a ddaw yn sgil cyflogi a chefnogi prentisiaid yn y gweithle. Os hoffech ymuno â ni i ddathlu cyfraniad gwych prentisiaid i fusnesau ledled Cymru, cysylltwch i gael mwy o wybodaeth a chymorth.

hwb

Rheoli Ffeiliau mewn Rhwydweithiau a Dosbarthiadau Hwb 

Rydyn ni wedi ystyried eich adborth ac rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi gwella’r modd mae ffeiliau’n cael eu rheoli yn Rhwydweithiau a Dosbarthiadau Hwb.

Taclo Islamoffobia 

Mae'r adnodd Hawliau Plant hwn wedi ei ddylunio ar gyfer ysgolion uwchradd, i’w helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o Islamoffobia, i daclo cysyniadau negyddol, ac i gyflwyno profiadau go iawn Mwslimiaid ifanc yng Nghymru.

Cymru ar Ffilm

Chwedlau Dylai'r adnodd yma gael ei ddefnyddio gyda phobl ifanc o saith oed i fyny, er mwyn cefnogi dathliadau Blwyddyn y Chwedlau Llywodraeth Cymru.

Cwrdd a'r Cnafon Cyfrifiadurol

Mae'r adnodd hwn yn helpu gydag addysgu am gadw'n ddiogel ar-lein ar draws yr ystod oedran 7 i 14 oed. Mae'r adnodd yn datblygu ymwybyddiaeth a gwybodaeth y dysgwyr am faleiswedd o bob math a'r peryglon cysylltiedig â maleiswedd.

newyddion arall

Cymwysterau Cymru’n cyhoeddi adroddiad ac ymgymghoriad am y sector adeiladu

Mae cyfres o argymhellion wedi'u cyhoeddi yn dilyn adolygiad pwysig o ystod ac ansawdd y cymwysterau sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu a’r amgylchedd adeiledig. Un agwedd a amlygwyd yn yr adroddiad – sy’n dwyn y teitl Adeiladu’r Dyfodol – yw’r posibilrwydd o gyflwyno cymwysterau newydd yn y sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (AAA).

Yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad, gwahoddir rhanddeiliaid i rannu eu barn am yr opsiynau ar gyfer diwygio

Mae’r ymgynghoriad yn dod i ben am 18:00 ar 13 Ebrill. I weld rhagor o fanylion, gan gynnwys sut i ymateb, cliciwch yma.

Ceisiadau agored ar gyfer cyfle Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn y Ffindir i athrawon

Ceisiadau'n cau ar 5 Mawrth

Mae ceisiadau bellach yn agored i uwch-athrawon cymwys yng Nghymru i ymgeisio am gyfle Datblygiad Proffesiynol Parhaus pythefnos yn y Ffindir ym mis Tachwedd 2018.

Cysylltwch â clare.jeffries@portaltraining.co.uk am fwy o wybodaeth.

Eisiau dod yn ysgol wybodus ACE?

Bydd hyfforddiant Ymwybyddiaeth Profiadau Plentyndod Camdriniaeth yn cael ei gyflwyno'n genedlaethol yn rhad ac am ddim i ysgolion yng Nghymru o fis Ebrill 2018.

Diwrnod Barddoniaeth y Byd – 21 Mawrth (dolen Saesneg yn unig)

Cyfle i ddod â mwy o farddoniaeth i mewn i’r dosbarth.  

Ceir wybodaeth bellach ar Ddydd Barddoniaeth y Byd Unesco.

Gŵyl y Gelli 

Digwyddiad diwrnod Cyfnod Allweddol  rhad-ac-am-ddim ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwyieithog

Dydd Gwener 23 Mawrth 2018 ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Wedi'i chyflwyno'n y Gymraeg gydag ysgrifenwyr a pherfformwyr yn cynnwys Aneirin Karadog, Rufus Mufasa a Jon Gower. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â aine@hayfestival.org

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews