Newyddion Caffael gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru

01 Chwefror 2018 • Rhifyn 001

 
 

Newyddion

Blwyddyn Newydd, Golwg Newydd

Er mwyn eich helpu i gael gafael ar wybodaeth caffael mewn un lle, croeso i gylchlythyr y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru ar ei newydd wedd! Byddwn yn dod â'r newyddion diweddaraf i chi am waith caffael yng Nghymru, gan gynnwys diweddariadau polisi pwysig, a newyddion a digwyddiadau'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol. Byddem yn croesawu eich adborth ar y newidiadau a wnaed. Anfonwch neges atom yn NPSCommunications@llyw.cymru os oes gennych unrhyw sylwadau.

Ken Skates

Carillion – Beth sy'n digwydd?

 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i gefnogi gweithwyr er mwyn lleihau'r effaith ar gadwyni cyflenwi Cymru gymaint â phosib yn dilyn helyntion anffodus cwmni adeiladu Carillion.
 
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, wedi cyflwyno Datganiad Ysgrifenedig.
 
Mae gwefan hefyd wedi cael ei chreu gan Lywodraeth y DU yn cynnig arweiniad i ddeall beth y mae'r llywodraeth yn ei wneud yn dilyn hyn.

Llun Cyfrif

Polisi Cyfrifon Banc Prosiectau

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio polisi Cyfrifon Banc Prosiectau newydd, yn weithredol o 1 Ionawr 2018. Darllen mwy

Mark Drakeford

Adolygiad y GCC a Gwerth Cymru

 

Ym mis Medi, cyhoeddoedd Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y byddai'n cyflwyno adolygiad annibynnol o'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru o fewn Llywodraeth Cymru.

Mae grŵp rhanddeiliad wedi ei sefydlu bellach er mwyn llywio’r adolygiad a fydd yn cyfarfod am y tro cyntaf ddiwedd mis Chwefror. Penodwyd Andrew Falvey, Cyfarwyddwr Masnachol yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau, yn Gadeirydd annibynnol y grŵp. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi mewn cylchlythyrau yn y dyfodol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch NPSCommunications@llyw.cymru

Pobl yn edrych ar bapur

A ydych yn barod ar gyfer y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol newydd?

 

Mae Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yr UE yn dod i rym ar 25 Mai 2018, drwy roi amrywiaeth o rwymedigaethau newydd ar sefydliadau er mwyn sicrhau eu bod yn fwy atebol am ddiogelu data. Mae'r rheoliadau hefyd yn cyflwyno dirwyon llymach am beidio â chydymffurfio ac am fynediad diawdurdod at ddata. Darllen mwy

Yr Ysgrifennydd Cyllid yn cyhoeddi cynllun i gefnogi diwydiant dur Cymru


Mae Nodyn Cyngor Caffael newydd wedi’i gyhoeddi, a fydd yn parhau â chefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r diwydiant dur yng Nghymru a'r DU yn ehangach. Darllen mwy

Gweithwyr dur

Croesawu aelodau newydd

Hoffem roi croeso cynnes iawn i'n haelodau newydd o’r trydydd sector a’r sector tai. Darllen mwy

Fflag yr UE

Newidiadau i drothwyon Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU)

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno trothwyon diwygiedig a ddefnyddir i hysbysebu contractau yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd. Darllen mwy

Llun gweithwir

A yw eich sefydliad wedi cofrestru i'r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi?

 

Nod y Cod yw sicrhau bod gweithwyr mewn cadwyni cyflenwi yn y sector cyhoeddus yn cael eu cyflogi'n gyfreithlon ac yn deg, ac na chaiff caethwasiaeth ac arferion cyflogaeth anfoesegol eu goddef. Darllen mwy

Ymgynghori ar amserlen 5 mlynedd y GCC

Diolch i'r holl gwsmeriaid a gymerodd yr amser i roi eu safbwyntiau a'u sylwadau ar amserlen caffael ddrafft 5 mlynedd y GCC. Lluniwyd yr amserlen er mwyn ein galluogi i ymgynghori â sector cyhoeddus Cymru ar ddarpariaeth caffael yn y dyfodol ar gyfer ein cwsmeriaid. Derbyniwyd adborth gan fwy na 30 o sefydliadau.

Caiff y cynllun ei gyflwyno i Grŵp Cyflenwi’r GCC ym mis Chwefror i'w gwblhau. Byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi drwy'r cylchlythyr, ond os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â: Paul.Griffiths1@llyw.cymru

Rhestr o Fframweithiau Byw

Mae'r rhestr o fframweithiau byw sydd ar gael i'w defnyddio wedi'i diweddaru ar ein gwefan. Darllen mwy

Pwy yw Pwy yn y GCC

Mae 'Pwy yw Pwy yn y GCC' (Cyfeiriadur Cysylltiadau blaenorol) wedi'i ddiweddaru'n ddiweddar ac mae bellach ar gael ar GwerthwchiGymru

Paul Broadbent

Marwolaeth sydyn Paul Broadbent

 

Rydym yn drist iawn o glywed am farwolaeth Paul Broadbent, Prif Swyddog Gweithredol yr Awdurdod Meistri Gangiau a Cham-drin Llafur (GLAA), yn 54 oed ym mis Rhagfyr. Darllen mwy

Cyflenwr Llogi Cerbydau yn ehangu i'r gogledd

 

Mae Day's Rental, cyflenwr ar Fframwaith Llogi Cerbydau’r GCC, wedi agor cangen newydd yn Wrecsam, a leolir ar Ystad Ddiwydiannol Wrecsam.

Yn y llun mae Dave Roberts, Rheolwr Fflyd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Kay Russell, Rheolwr Llogi Day’s Rental.

Darllen mwy

Day's Rental Wrecsam

Lansio adnodd 'Sgrinio ar gyfer Cartelau' yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd

Mae'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) wedi lansio adnodd digidol er mwyn helpu i drechu rigio ceisiadau. Darllen mwy

Allweddfwrdd

Hanfodion Seiber
 

Mae gwefan newydd wedi'i lansio ar gyfer Hanfodion Seiber: cynllun ardystio wedi'i gefnogi gan y llywodraeth, sydd wedi'i anelu at annog pob sefydliad yn y DU i ddiogelu ei hunain rhag y mathau mwyaf cyffredin o ymosodiadau seiber. Darllen mwy

Digwyddiadau Cwrdd â'r Prynwr Cyngor Rhondda Cynon Taf

 
Byddwn yn mynd i ddigwyddiad Cwrdd â'r Prynwr Cyngor Rhondda Cynon Taf a gynhelir ddydd Gwener 9 Mawrth 2018 yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant. Darllen mwy

Digwyddiad Is-gontractwyr Cyngor Rhondda Cynon Taf

 
Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal digwyddiad i is-gontractwyr yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant, ddydd Mercher 28 Chwefror 2018. Darllen mwy

Calendr Digwyddiadau

Er mwyn sicrhau eich bod yn cael cymaint o rybudd â phosibl ymlaen llaw am ddigwyddiadau'r GCC, Gwerth Cymru, Llywodraeth Cymru a chyd-weithwyr caffael ledled Cymru, rydym wedi creu’r Calendr Digwyddiadau isod.

Agor y calendr

Cofiwch gadw golwg ar dudalennau’r GCC ar Twitter a LinkedIn, a gwefan GwerthwchiGymru i gael cyhoeddiadau am ddigwyddiadau’r GCC.

Diweddariadau yn ôl categori.

Adeiladu

Adeiladu, Rheoli Cyfleusterau a Chyfleustodau

Darllenwch y newyddion diweddaraf am fanylion ar estyniad y ffrmwaith Deunyddiau Adeiladu Cyffredinol; a diweddariad ar ddogfennau’r fframwaith Trydanol, Gwresogi a Phlymio.

 

Cyswllt: NPSConstructionFM@llyw.cymru
Cyswllt: NPSUtilities@llyw.cymru

Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes

Darllenwch y newyddion diweddaraf am wybodaeth pwysig ynghylch estyniad y fframwaith Papur Copïo, Digidol ac Offset Swyddfa; prisiau’r fframwaith Deunydd Ysgrifennu a Phapur Copïo; a chanlyniad mini-gystadleuaeth ar y fframwaith Cyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol (CDP) Llachar, Lifreion, Gwisg Gwaith a Gwisg Hamdden

Cyswllt: NPSCorporateServices@llyw.cymru

TGCh

Digidol, Data a TGCh

Cynhyrchion a Gwasanaethau TGdarllenwch yma am ddiweddariad pwysig ar y fframwaith i gwsmeriaid..

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a TGChdarllenwch yma i gael gwybod am ein gwaith gyda chyflenwyr i roi nifer o fenrau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith.

Adnoddau eGaffaeldarllenwch yma i gael gwybod am ymarfer caffael ar gyfer adnoddau eGaffael Cymru gyfan.

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar gaffaeliad BravoSolutions; diweddariadau ar fframweithiau Cynhyrchion a Gwasanaethau TG, Gwasanaethau Sicrhau Gwybodaeth, Gwasanaethau Digidol Cymru Gyfan, a’r fframwaith Gwasanaethau Ceblau Strwythuredig.

Cyswllt: NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru

Fflyd

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar Fframweithiau ar gyfer Darparu Telemateg Cerbydau, Llogi Cerbydau II, a Gwirio Trwyddedau Gyrwyr; manylion ar estyniadau i’r fframweithiau Teiars a Gwasanaethau Cysylltiedig a Thanwyddau Hylif; a sut i fod yn rhan o feysydd datblygu yn y dyfodol.

Cyswllt: NPSFleet@llyw.cymru

Bwyd

Darllenwch y newyddion diweddaraf am arweiniad ar ddefnyddio ein fframweithiau Cyflenwi a Dosbarthu Bwyd a Diodydd Ffres, a Chyflenwi a Dosbarthu Bwyd a Diodydd wedi’u Pecynnu; a chyfle i roi adborth ar ein fframweithiau Bwyd cyfredol.

Cyswllt: NPSFood@llyw.cymru

Gwasanaethau Pobl

Darllenwch y newyddion diweddaraf er mwyn cael gwybod manylion digwyddiad Adnoddau Dynol ym mis Mawrth; a diweddariad ar y fframwaith Teithio a Llety Busnes.

Cyswllt: NPSPeopleServicesutilities@llyw.cymru

Gwasanaethau Proffesiynol

Darllenwch y newyddion diweddaraf i gael gwybod am gontract newydd; camau pwysig i gwsmeriaid eu dilyn ynglŷn â Gwasanaethau Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd; canlyniadau cyfarfod Grŵp Fforwm Categori Ymgynghoriaeth TAW a Gwasanaethau Ariannol; cyfleoedd hyfforddi Gwasanaethau Cyfreithiol; diwygiadau i brisiau’r fframwaith Ymgynghoriaeth Adeiladu (Eiddo); ac Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw a gyhoeddwyd yn ddiweddar:

Cyswllt: NPSProfessionalServices@llyw.cymru

 
 
 

YNGLŶN Â’R CYLCHLYTHYR HWN

Nod y cylchlythyr hwn yw dwyn ynghyd newyddion gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ac is-adran Gwerth Cymru o fewn Llywodraeth Cymru ac unrhyw wybodaeth bwysig arall a ddaw i law sy'n ymwneud â maes caffael.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gcc.llyw.cymru/

llyw.cymru/gwerthcymru

Dilyn ar-lein:

twitter link