Cylchlythyr Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Chwefror 2018 • Rhifyn 021

 
 
 
 
 
 

Newyddion diweddaraf Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Genomes

Cymru’n ymuno â’r Prosiect 100,000 o Genomau – sy’n rhoi cleifion sydd ag afiechydon prin wrth galon y chwyldro mewn meddygaeth genomeg

Nod y prosiect sy’n fenter sy’n cael ei chynnal ar draws y Deyrnas Unedig (DU) erbyn hyn yw gweddnewid gofal i gleifion, ysgogi darganfyddiadau ym maes genomau a datblygu sector genomeg sy'n ffynnu.

Cynllun newydd i drawsnewid gofal dementia yng Nghymru

Cynllun newydd i drawsnewid gofal dementia yng Nghymru

Cynllun arloesol newydd i sicrhau bod modd i bobl â dementia fyw mor annibynnol â phosibl.  

"Mae mynd i'r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd yn flaenoriaeth i Gymru" – Huw Irranca-Davies

"Mae mynd i'r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd yn flaenoriaeth i Gymru" – Huw Irranca-Davies

Dywedodd y Gweinidog fod unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol yn un o'r materion pwysicaf sy'n wynebu pobl Cymru

£10m yn ychwanegol i'r gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru er mwyn delio â phwysau'r gaeaf

£10m yn ychwanegol i'r gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru er mwyn delio â phwysau'r gaeaf

£10m yn ychwanegol ar gael i awdurdodau lleol yng Nghymru er mwyn i'r gwasanaethau cymdeithasol allu cefnogi pobl yn eu cartrefi a'u cymunedau.

“Mae buddsoddiad mewn gofal cymdeithasol yn lleihau’r pwysau ar y GIG” – Huw Irranca-Davies

“Mae buddsoddiad mewn gofal cymdeithasol yn lleihau’r pwysau ar y GIG” – Huw Irranca-Davies

Fod gwasanaethau gofal cymdeithasol ledled Cymru yn cael buddsoddiad ychwanegol fel rhan o ymdrechion i sicrhau bod modd rhyddhau cleifion o ysbytai cyn gynted â phosibl.

Yr Ysgrifennydd Iechyd yn datgelu cynllun gwerth £100m i drawsnewid y GIG yng Nghymru

Cynllun £100m i drawsnewid darpariaeth iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi amlinellu sut bydd gronfa newydd gwerth £100m yn drawsnewid darpariaeth iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

"Rhaid i rieni weithredu i gadw plant yn ddiogel ar-lein" - Gweinidog Plant Cymru

"Rhaid i rieni weithredu i gadw plant yn ddiogel ar-lein" - Gweinidog Plant Cymru

Mae cadw plant yn ddiogel ar-lein yn fater y mae'n rhaid i bob rhiant ei gymryd o ddifrif wrth i blant ifanc gael mwy a mwy o fynediad at y byd digidol.

Theatr Fodwlar yn Ysbyty Llandochau, wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru, bellach ar agor

Theatr Fodwlar yn Ysbyty Llandochau, wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru, bellach ar agor

Mae mwy o bobl Cymru'n cydsynio i roi organau nag unrhyw wlad arall yn y DU, yn ôl y ffigurau diweddaraf.

Cymru ar y blaen o ran cyfraddau cydsynio i roi organau

Cymru ar y blaen o ran cyfraddau cydsynio i roi organau 

Mae mwy o bobl Cymru'n cydsynio i roi organau nag unrhyw wlad arall yn y DU, yn ôl y ffigurau diweddaraf.

Yr Ysgrifennydd Iechyd yn cadarnhau y bydd Perjeta (pertuzumab) ar gael ar y GIG yng Nghymru i drin canser datblygedig y fron

Yr Ysgrifennydd Iechyd yn cadarnhau y bydd Perjeta (pertuzumab) ar gael ar y GIG yng Nghymru i drin canser datblygedig y fron

O dan delerau Cronfa Triniaethau Newydd Llywodraeth Cymru, bydd rhaid i bob bwrdd iechyd yng Nghymru sicrhau y bydd Perjeta ar gael o fewn 60 diwrnod.

Cymru’n gwahardd rhoi twll mewn rhan bersonol o gorff pobl o dan 18 oed

Cymru’n gwahardd rhoi twll mewn rhan bersonol o gorff pobl o dan 18 oed

Cymru yw’r wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno gwaharddiad cenedlaethol ar roi twll mewn rhan bersonol o gorff pobl o dan 18 oed.

Lansio Canllawiau Iechyd a Lles i staff GIG Cymru

Lansio Canllawiau Iechyd a Lles i staff GIG Cymru

Mae canllawiau newydd am Iechyd a Lles wedi eu datblygu am y tro cyntaf gan staff GIG Cymru , trwy gydweithio â’r Undebau Llafur.

Ymgyngoriadau

Ymgyngoriadau

Gweler yr ymgyngoriadau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol diweddaraf gan Lywodraeth Cymru.

Darllen mwy am hyn llyw.cymru/iechydagofalcymdeithasol

 
 

AMDANOM NI

Gwybodaeth berthnasol i'r rhai sy'n gweithio o fewn y sector iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Rhagor o wybodaeth ar y we:

llyw.cymru/iechydagofalcymdeithasol

Dilyn ar-lein:

@wgcs_health

@wgmin_csc

@CMOWales

@DHSSwales