eCylchlythyr DYSG cyn-11 Llywodraeth Cymru: 22 Ionawr 2018 (Rhifyn 182)

22 Ionawr 2018 • Rhifyn 182

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

CymraegAddysg9090

Cynllun i roi lle canolog i addysg yn y broses o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050

Y Gymraeg mewn addysg: Cynllun gweithredu 2017–21

blog9090

Diweddariad ar y Blog

Cylchlythyr diwygio addysg ar gael nawr 

Annog arloesedd trwy arolygu i gefnogi diwygio’r cwricwlwm

KWConf9090

Wedi methu’r cynadleddau Cwricwlwm i Gymru: Troi’r Gornel ddiweddar?

Peidiwch â phoeni gallwch wylio eto areithiau’r Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, Yr Athro Mark Priestley, Dr Dylan Jones a’r Athro a’r Fonesig Alison Peacock.

TRRAB9090

Cyfarfod cyntaf Bwrdd Cynghori Recriwtio a Chadw Athrawon

Wythnos diwethaf, cynhaliwyd cyfarfod cyntaf ein bwrdd ymgynghori. Cewch hyd i fwy o wybodaeth ar ei waith drwy glicio ar ddolen y pennawd.

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Cais am safbwyntiau ar gyflog ac amodau athrawon gan Grŵp Adolygu

Mae grŵp sy'n adolygu cyflog ac amodau athrawon yng Nghymru yn ceisio barn y cyhoedd. Mae'r grŵp yn gwneud hynny gan fod Llywodraeth Cymru wrthi'n paratoi i roi system newydd ar waith o fis Medi 2019 a fydd yn ateb gofynion penodol Cymru.

Swyddi gwag yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

Penodi Cadeirydd - Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol - dyddiad cau 11/2/18

Penodi Aelodau i'r Bwrdd - Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol - dyddiad cau 11/2/18

Cefnogi gofalwyr ifanc mewn ysgolion: Canllawiau cam–wrth-gam ar gyfer Arweinwyr, Athrawon a Staff sy ddim yn dysgu, Fersiwn Cymru  

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wedi treialu’r canllaw yn llwyddiannus mewn wyth ysgol. Mae’r adnodd hwn yn dangos sut i wella’r dull o nodi’r dysgwyr hynny sydd â chyfrifoldebau gofalu a darparu’r cymorth priodol.

Gwyliwch anerchiad ysbrydolgar Yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg yn llawn yn Yr Athrofa (a’i sesiwn holi ac ateb gydag athrawon dan hyfforddiant)

Cymhellion hyfforddi athrawon – gwybodaeth i fyfyrwyr

Canllawiau ar y grantiau sydd ar gael i fyfyrwyr cymwys sy’n dechrau ar gyrsiau addysg gychwynnol TAR llawn amser i athrawon cyn iddynt ddechrau addysgu 2018/19.

Cynnig deddfwriaethol i ddileu amddiffyniad cosb resymol

Dyddiad can: 2 Ebrill 2018

Fel rhan o becyn ehangach o fesurau i gefnogi plant cael y dechrau gorau mewn bywyd, mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn ar y cynnig i ddileu amddiffyniad cosb resymol. 

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) wedi’i basio

Darganfyddwch sut bydd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams yn bwriadu rhoi'r system newydd ar waith yng Nghymru.

Rheoli presenoldeb y gweithlu yn effeithiol

Nawr wedi’i diweddaru mae’r canllaw’n darparu trosolwg o rolau a chyfrifoldebau, yn ymwneud â rheoli presenoldeb, o bawb sy’n rhan o’r gwaith o addysgu plant a phobl ifanc.

hwb

Lleihau baich gwaith – Canllaw i athrawon a phenaethiaid

Nod y canllaw hwn yw helpu a chynorthwyo pob athro i ganolbwyntio ar gyflawni’r effaith fwyaf i ddysgwyr, a lleihau baich gwaith athrawon ar yr un pryd.

Hunan-barch a lles mewn byd digidol (Cynradd) - Pecyn adnoddau ar gyfer ysgolion i gynnal weithdy i rieni a gofalwyr.

Mewngofnodwch i ymweld a'r adnodd.

newyddion arall

Cynadleddau rhanbarthol 2018 Sefydliad Arweinyddiaeth Busnes Ysgol (dolen Saesneg yn unig)

Cynlluniwyd y digwyddiad hwn yn benodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes busnes ysgol a phenaethiaid yng Nghymru a bydd anerchiad gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg. 

Defnyddiwch y cod CM7m6Opn i archebu eich lle am ddim a cliciwch y dolenni perthnasol isod am wybod mwy.

Caru Codio? 

Dyma gystadleuaeth i blant cynradd ac uwchradd ar draws Cymru gyfan gyda Coleg Meirion-Dwyfor, mewn partneriaeth â BT Cymru a Chanolfan Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor. Dyddiad cau 31 Ionawr!

Arolwg Meincnod Cyflogwr Chwarae Teg

Bydd eich ymatebion yn helpu Chwarae Teg i ddeall a meincnodi cydraddoldeb rhywiol ac amrywiaeth yng Nghymru.

Dysgu gweithredol a thrwy brofiad

Pa mor dda y mae eich ysgol yn deall arfer dda yn y cyfnod sylfaen?  Mae adroddiad a ffilm newydd Estyn yn disgrifio arfer effeithiol o ran cyflwyno llythrennedd a rhifedd, sy’n hanfodol ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio yn y cyfnod sylfaen. 

Hoffai Estyn gael eich barn ar ba mor dda mae Cyngor Sir Ddinbych yn cynorthwyo ysgolion a gwasanaethau ieuenctid.

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews