eCylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru: 11 Medi 2017 (Rhifyn 504)

11 Medi 2017 • Rhifyn 504

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

CfWTimbrell9090

Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol – yn flwydd oed ac yn blodeuo

Mae’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol wedi bod ar gael am bron i flwyddyn gyfan gron. Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd rhagor o adnoddau cymorth eu datblygu ac mae gwaith arbennig wedi’i wneud wrth i ysgolion ymgyfarwyddo â’r Fframwaith. Mae rhai o ddatganiadau’r Fframwaith wedi cael eu diwygio erbyn hyn mewn ymateb i adborth gan ymarferwyr.

blog9090

Symud Ymlaen â’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Mae’r Arloeswr Digidol, Ian Timbrell yn egluro’r diwygiadau i’r Fframwaith yn gryno yn ein blog

NECKW9090

Nodyn i'r dyddiadur:

Ym misoedd Tachwedd a Rhagfyr bydd yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg yn cynnal dwy gynhadledd: 

  • 16 Tachwedd, SSE SWALEC, Caerdydd (Consortia EAS a Canolbarth y De)
  • 23 Tachwedd, Venue Cymru, Llandudno (GwE) 
  • 14 Rhagfyr, Parc y Scarlets (ERW)

Gwahoddir penaethiaid a rhanddeiliaid addysg allweddol.  Bydd yn gyfle pellach i benaethiaid i ymgysylltu â Llywodraeth Cymru ar ein taith diwygio addysg genedlaethol.  Rhowch y dyddiad yn eich dyddiadur, bydd mwy o wybodaeth yn dilyn yn fuan.

PEC9090

Rhaglen Cyfnewid Pobl Cymru

Mae porthol recriwtio am ddim Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector cyhoeddus Rhaglen Cyfnewid Pobl Cymru wedi cael ei ehangu i gynnwys ysgolion a’r sector addysg. Mae mynediad ar gael am ddim i gyflogwyr a gweithwyr sy’n dymuno hysbysebu swyddi gwag neu chwilio am gyfleoedd newydd ledled Cymru. E-bostiwch i gofrestru er mwyn hysbysebu eich swyddi gwag.

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Ydych chi’n adnabod enillydd nesaf y wobr Person Ifanc?

Dyddiad cau 18 Hydref

Ydych chi’n adnabod person ifanc sy’n ysbrydoli neu grŵp o bobl ifanc talentog dan 19? Enwebwch entrepreneuriaid, gwirfoddolwyr neu rai sydd wedi dangos ymroddiad eithriadol mewn unrhyw faes yng Nghymru ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2018, gwobrau genedlaethol Cymru.

Cod Trefniadaeth Ysgolion

Dyddiad cau yr ymgynghoriad - 30 Medi 2017

Rydym yn ymgynghori ar ddiwygiadau i'r Cod Trefniadaeth Ysgolion. Gwnaed y diwydiadau i adlewyrchu'r adborth a'r dysgu yn dilyn 3 blynedd o'i weithredu.  Mae hefyd yn cynig i gryfhau'r Cod i barchu’r rhagdybiaeth yn y cod yn erbyn cau ysgolion gwledig

Arweinyddion Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae Llywodraeth Cymru'n ariannu recriwtiaid pum Arweinwr Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol i gefnogi awdurdodau lleol, ysgolion, lleoliadau blynyddoedd cynnar, sefydliadau addysg bellach a phartneriaid eraill i baratoi ar gyfer ac i reoli'r pontio i'r system ADY newydd.

Cysylltu ymchwil ac addysg athrawon:  Gwella ansawdd ar gyfer Partneriaethau Addysg Gychwynnol Athrawon

Rydym yn anelu at gryfhau'r capasiti am Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) seiliedig ar dystiolaeth ac ymchwil ar sail gwybodaeth. Mae’r adnodd gwella ansawdd, a gynlluniwyd gan Brifysgol Sheffield Hallam (Sefydliad Addysg), yn canolbwyntio ar ddau faes allweddol:

  • yr angen i gynyddu gallu ymchwil mewn addysgwyr athrawon ym maes Addysg Uwch
  • yr angen i integreiddio theori ac ymarfer o fewn rhaglenni AGA.

Diwygio PCET: Digwyddiadau Llais y Dysgwr

  • 4 Hydref 2017 – Y Gwesty Quay a Spa, Deganwy
  • 12 Hydref 2017 – Arena Motorpoint Caerdydd

Cyfleoedd gwych i ddysgwyr gael siarad yn uniongyrchol â'r rheini sy'n gwneud penderfyniadau a chael dweud eu dweud am eu profiad. Rydym am i ddysgwyr gael lleisio eu barn fel rhan o’r ymgynhoriad PCET. Dim ond ychydig leodd sydd ar gael felly i gadw un neu i gael mwy o wybodaeth, e-bostiwch ni ar DiwygioPCET@llyw.cymru

Canllawiau ar Atal a Rheoli Heintiau Cymru Gyfan ar gyfer Lleoliadau Addysg

Dylai ysgolion fod yn ymwybodol bod Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi canllawiau newydd ar atal a rheoli heintiau mewn lleoliadau addysgol. Mae hyn yn disodli'r canllawiau 'Dysgu Gwers i Ermau’ (2006). Gellir darllen y canllaw byr yma a'r canllawiau llawn yma.

Hybu Cydraddoldeb a Mynd i'r afael â Hiliaeth yn eich Ysgol – Taflenni gwybodaeth newydd

Mae Llywodraeth Cymru a Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth wedi cynhyrchu pedwar canllaw byr i derminoleg briodol, dyletswyddau cydraddoldeb, ac adnabod ac adrodd am ddigwyddiad hiliol.

Cyhoeddi ymgyrch i wella mathemateg

Mae rhwydwaith newydd wedi ei lansio i wella sut mae mathemateg yn cael ei haddysgu mewn ysgolion a gwella safonau. Parth Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth mewn Mathemateg.

hwb

Profiad gwell wrth ddefnyddio Hwb

Edrychwch sut mae Hwb wedi newid eleni mewn ymateb i’ch adborth. Mae’r gwelliannau i Hwb yn cynnwys y canlynol:

  • Diwyg a gwedd newydd
  • Nifer o nodweddion newydd
  • Haws cyrraedd yr hyn sy'n bwysig i chi ar Hwb.

Diwrnod Roald Dahl – 13 Medi 2017

Dathlu Diwrnod Roald Dahl gan ddefnyddio yr adnodd Byd Wondercrump Roald Dahl ar Hwb. Mae yna 4 cynlluniau gwersi sy'n canolbwyntio ar brosesau ysgrifennu Roald Dahl a sut iddo gael ei ysbrydoli gan y byd o'i gwmpas. (CA2-3)

Fframwaith cymhwysedd digidol: Adnoddau Dinasyddiaeth

Chwilio am ffyrdd gwahanol o ddysgu cymhwysedd digidol eleni? Edrych ar adnoddau hyn a grëwyd gan ymarferwyr ar gyfer elfen Dinasyddiaeth Fframwaith sy'n cwmpasu pynciau fel ymddygiad ar-lein a hawlfraint 

Hwb - Tuag at ddyfodol digidol

Mae'r platfform dysgu digidol arloesol ar gael erbyn hyn i BOB athro cyflenwi yng Nghymru.  Fel athro cyflenwi, ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan y posibiliadau y gall technolegau digidol eu cynnig i ddysgwyr? Os ydych, cliciwch yma i wneud cais am fynediad llawn at blatfform dysgu digidol Hwb. 

newyddion arall am addysg

Mae arolygiadau Estyn wedi newid

Bydd ysgolion a darparwyr dysgu yn y gwaith yn cael eu barnu ar sail pum maes allweddol bellach. 

Cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol newydd yn cael eu cyhoeddi

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi ad-drefniad mawr o gymwysterau i bobl sydd am ddilyn gyrfa ym maes iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant. Bydd cyfres o hyd at 20 cymhwyster newydd yn disodli mwy na 240 o'r rhai presennol yn y newidiadau mwyaf i gymwysterau erioed yn y sector yng Nghymru.

Hay Levels – Cyfres 3

Fideos ar gyfer myfyrwyr lefel A yw rhain, sy’n cynnig atebion byr i’r cwestiynau mwyaf pwysig gan siaradwyr ysbrydoledig Gŵyl y Gelli.

Llysgenhadon Uwchradd Comisiynydd Plant Cymru

Gall pob ysgol uwchradd ymwneud â gwaith y Comisiynydd i hybu hawliau pobl ifanc yng Nghymru trwy’r cynllun Llysgenhadon Myfyrwyr di-dâl. Bydd y disgyblion yn cael cyfleoedd deniadol i ddysgu am eu hawliau a rhoi gwybod i’r Comisiynydd beth yw eu barn. 

Exchange: Gofal ac Addysg

Mae Exchange: Gofal ac Addysg yn adnodd 'Cymuned Ymarfer' ar-lein sy’n ceisio darparu adnoddau a allai helpu gwella profiadau addysgol a chanlyniadau i blant a phobl ifanc yng Nghymru sy’n derbyn neu gadael gofal.

Dysgwch Gymraeg ym Mhatagonia:

Ydych chi’n chwilio am her newydd a phrofiadau gwerth chweil? Rydym yn chwilio am athrawon neu diwtoriaid cymwys a phrofiadol i ddysgu naill ai Plant (meithrin, cynradd neu arddegau) neu Oedolion (pob safon). Am fwy o wybodaeth ac am ffurflen gais, cysylltwch ag iepwales@britishcouncil.org

Ymweliad yr ILC i Ganada - 'Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu' (ILC) 

Dyddiad cau'r cais yw dydd Gwener 6 Hydref 2017

Nod ymweliad IPLC 2018 i Ganada, mewn cydweithrediad â Chyngor Prydain Canada, yw archwilio arloeson addysgol a strategaethau ILC i ddatblygu siarad, gwrando, darlllen, ysgrifennu a cyfathrebu. Mae’r ymweliad yn digwydd ym mis Chwefror 2018 am hyd at 6 o arweinwyr ysgol neu Ymarferwyr ILC.  Am ragor o wybodaeth a ffurflen chais, cysylltwch â iepwales@britishcouncil.org

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews