eCylchlythyr DYSG cyn-11 Llywodraeth Cymru: 10 Mai 2017 (Rhifyn 167)

10 Mai 2017 • Rhifyn 167

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

healthcare9090

Cefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd

Yn ddiweddar, ysgrifennodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i benaethiaid ysgolion meithrin, cynradd, uwchradd ac arbennig a gynhelir, ac unedau cyfeirio disgyblion yng Nghymru am y canllawiau statudol Cefnogi Dysgwyr ag Anghenion Gofal Iechyd. Gellir gweld copi o'r llythyr yma.

eventmic9090

Sioeau Teithiol Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

Mae’r Academi Cenedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol er mwyn galluogi datblygu arweinyddiaeth o ansawdd uchel ar draws y system. Rydym yn gwahodd penaethiaid ac arweinwyr eraill i'r sioeau teithiol sydd ar y gweill ar draws Cymru. Bydd y rhain yn rhoi cyfle gwerthfawr i chi i helpu i lunio ffocws yr Academi.

DDDC

Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol 2017 – 21 Mehefin 2017

Mae cofrestru ar gyfer y digwyddiad dysgu digidol cenedlaethol ar agor! 

Bydd y diwrnod yn cynnwys anerchiad agoriadol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams; sgwrs cyweirnod gan John Jackson o London Grid for Learning, gweithdai a marchnad digidol.

PROFION DARLLEN A RHIFEDD CENEDLAETHOL

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol Adnodd Cymorth Diagnostig

Bydd yr adnodd cymorth diagnostig ar gyfer y profion darllen a rhifedd cenedlaethol ar gael yfory, 11 Mai. Bydd yr adnodd hwn yn helpu athrawon i ddadansoddi canlyniadau profion rhifedd eu disgyblion ac yn mapio’u perfformiad ar sail y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol.

Casglu Data Profion Cenedlaethol Cymru

Y dyddiad terfynol ar gyfer llwytho data ydi 7 Mehefin neu’r dyddiad a ddynodwyd gan eich Awdurdod Lleol/Consortiwm.

Datganiad y Pennaeth

Pan fydd prawf olaf y cylch profion wedi’i weinyddu, rhaid i’r pennaeth cadarnhau bod pob canllaw wedi ei dilyn. Rhaid llofnodi datganiad ar gyfer 2017 a’u cyflwyno i’r consortiwm perthnasol erbyn 16 Mehefin.

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Enwebwch fyfyriwr ar gyfer cystadleuaeth Wythnos Llundain 2017

Rydym yn gwahodd penaethiaid yng Nghymru i enwebu un disgybl sy'n gweithio'n galed, benderfynol ac uchelgeisiol ym mlwyddyn 10 neu 11 i gystadlu am le ar wythnos profiad gwaith unigryw yn Llundain ym mis Gorffennaf 2017. 

Rheoliadau ar rannu gwybodaeth am fyfyrwyr

Rydym am gael eich barn ar Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Fyfyrwyr) (Cymru)  2017 a Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Gyrchfannau) (Gweithgareddau Rhagnodedig) (Cymru) 2017.

Arolwg Cadw dysgwyr yn ddiogel

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu arolwg ar ganllawiau diogelu statudol Cadw Dysgwyr yn Ddiogel, modiwlau e-ddysgu Diogelu cysylltiedig sydd ar Hwb ac anghenion hyfforddi Diogelu mewn ysgolion.

Gwerthuso’r Hysbysiadau Cosb Benodedig a gyhoeddwyd am golli’r ysgol yn rheolaidd

Mae’n bosib y bydd rhywun yn cysylltu â chi i ofyn i chi ein helpu ni i asesu sut mae’r polisi Hysbysiadau Cosb Benodedig ar gyfer presenoldeb yn yr ysgol wedi ‘i roi ar waith ar draws Cymru. Cynhelir y gwerthusiad  rhwng 10 Ebrill a 31 Gorffennaf 2017.

Rydyn ni wedi comisiynu ICF Consulting ac Arad Research i werthuso gweithrediad o Hysbysiadau Cosb Benodedig.

Profi gan ddefnyddwyr ar gyfer Dysgu Cymru

Bydd yr holiadur byr hwn yn profi pa mor dda y mae'r safle wedi'i gynllunio, ac yn ein helpu i sicrhau ei bod yn haws dod o hyd i'n dogfennau.  Fel rhan o ymdrechion i barhau i wella, efallai y byddwn yn anfon rhagor o holiaduron drwy Dysg. Rydym yn gwerthfawrogi'ch help yn fawr!

Newyddion Addysg Llywodraeth Cymru

Y diweddaraf am holl newyddion a datblygiadau addysg Llywodraeth Cymru.

Dilynwch ni ar facebook.com/addysgcymru ac ar cyfrif Twitter @LlC_Addysg

HwbMeet ym Maesteg – 16 Mai

Wythnos i fynd tan ein CwrddHwb Maesteg. Archebwch eich lle nawr!

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews