eCylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru 3 Chwefror 2017 (Rhifyn 484)

3 Chwefror 2017• Rhifyn 484

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

blog9090

Post blog newydd Cwricwlwm i Gymru

Sylwadau o’r digwyddiad diweddaraf ar gyfer Ysgolion Arloesi

Aeth 25 o Ysgolion Arloesi newydd i Landudno'r mis diwethaf i gael gwybod sut mae’r gwaith cynllunio strategol yn mynd rhagddo ar y cwricwlwm newydd ac i ddechrau paratoi’r ‘Meysydd Dysgu a Phrofiad’. 

CfL130130

Cylchlythyr Cwricwlwm i Gymru:  Rhifyn 04     

Mae’r rhifyn diweddaraf o’r cylchlythyr i randdeiliaid ar gael nawr.

 

classroom9090

Tasglu Gweinidogol ar gyfer Modelau Cyflenwi

Cwblhaodd y tasglu modelau cyflenwi eu gwaith ym mis Rhagfyr 2016 a chyhoeddwyd ei adroddiad a'r canfyddiadau 2 Chwefror 2017.

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Wythnos Prentisiaethau Cymru 2017

Mae Wythnos Prentisiaethau yn dathlu'r effaith gadarnhaol mae Prentisiaethau yn ei chael ar unigolion, busnesau a'r economi.

Bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal ledled Cymru fel rhan o Wythnos Prentisiaethau. Gallwch ein 'hoffi' ar Facebook a'n dilyn ni ar Twitter i gael gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd. #Appweekcymru

Cyfeiriadur ysgolion haf 2017

Mae catalog cyfleoedd ysgol haf sydd ar gael i ddysgwyr nawr ar gael ar gyfer CA3 & CA4. Mae’n cynnwys gweithgareddau sy’n cyd-fynd â’r cwricwlwm, yn cyfoethogi astudiaethau, annog cyfranogiad ac mae ganddynt rôl allweddol o ran codi dyheadau a chyflwyno dysgwyr at y cyfle i symud ymlaen i addysg bellach ac uwch.

Canllawiau i rieni a gofalwyr dysgwyr ysgol uwchradd

Oes angen arnoch ragor o gopiiau'r canllawiau ar gyfer ddyfodol nosweithiau rieni? Cysylltwch gyda blwch post DYSG am ragor o gopiiau.

Beth am rannu fersiynau digidol o'r canllaw, 'Sut 'roedd yr ysgol heddiw?' ar wefan eich ysgol, mae hefyd gasgliad o gyfieithiadau i ieithoedd cymunedol i chi rannu gyda rhieni hefyd.

Cyrch ymchwil ‘Black Sea Maritime Archaeology Project (MAP) i fyfyrwyr STEM blwyddyn 12

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9am ar ddydd Mercher 22 Chwefror 2017.

Rhaglen gyffrous ar gyfer myfyrwyr STEM blwyddyn 12  yw ‘Black Sea Maritime Archaeology Project (MAP)’ sy’n cynnwys cyfleoedd ymchwil a chyrch i fyfyrwyr na fyddai fel arfer yn cael mynediad i brofiadau o'r fath. (Gwefan Saesneg yn unig).

Hwb

Dydd Miwsig Cymru

Casgliad o adnoddau i gynorthwyo ysgolion i ddathlu a bod yn rhan o Ddydd Miwsig Cymru (CA3, CA4 a U/UG) ar 10 Chwefror 2017. Mewngofnodwch i Hwb er mwyn cael mynediad at y deunyddiau hyn.

Mae'n bosib bydd angen cyfrif Hwb arnoch i gael mynediad i rai o'r adnoddau ar Hwb. 

Gwobrau Dysgu Digidol Cenedlaethol 2017

Ystyried cyflwyno cais ar gyfer Gwobrau Dysgu Digidol Cenedlaethol 2017? Canllawiau i ymgeiswyr nawr ar gael ar Hwb.

E-byst diogel – Amgryptio Negeseuon Hwb

Amgryptio Negeseuon Hwb (HME) yw un o’r tri rheolydd ar lefel uwch sydd wedi’u hamlinellu yn ein dogfen canllawiau ar ddiogelwch gwybodaeth all gael eu defnyddio i ychwanegu haen arall o ddiogelwch i e-byst. Dim ond e-byst sy’n cael eu hanfon o gyfrif Hwbmail i gyfrif e-bost allanol sy’n cael eu diogelu gan HME. I gael rhagor o wybodaeth ewch i’r Canllawiau ar ddiogelu HwbMail.

adroddiadau

Adroddiad ar y rhwystrau i ddysgu a wynebir gan ddysgwyr o ethnigrwydd a Du a chymysg yng Nghymru

Comisiynwyd yr adroddiad hwn gan Dr Jonathan Brentnall gan Lywodraeth Cymru i nodi'r rhwystrau rhag dysgu sy'n effeithio ar gyrhaeddiad dysgwyr ethnigrwydd Du a Chymysg yng Nghymru.

Arwain Cymru: Adroddiad Gwerthuso Canol Rhaglen

Mae’r adolygiad yn ddangos yr effaith gadarnhaol a gafodd y rhaglen arwain hon hyd yma ar lwyddo i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau ac ymddygiad ynghyd â dilyniant uwch arweinwyr yn y sector addysg bellach yng Nghymru.

ADNODDAU a Chystadleuthau

Menter ysgolion y dreftadaeth Gymreig 2017

A wnaiff ysgolion nodi’r canlynol os gwelwch yn dda. Mae dyddiad anfon cais ar gyfer cystadleuaeth 2017 wedi ei ymestyn i 10 Chwefror 2017

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant ôl-11 yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

dysgu.cymru.gov.uk

hwb.wales.gov.uk

llyw.cymru

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym