eCylchlythyr DYSG cyn-11 Llywodraeth Cymru: 31 Ionawr 2017 (Rhifyn 161)

31 Ionawr 2017 • Rhifyn 161

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

blog

Blog newydd yr Cwricwlwm i Gymru

Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol: Cwestiynau Cyffredin

Rydych wedi gofyn mwy o gwestiynau, a dyma’r atebion.

tdm9090

Lansio gwefan ddwyieithog Milltir y Dydd – tanysgrifiwch nawr!

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd yn cyhoeddi llythyr ar y cyd i’r holl ysgolion cynradd yn eu hannog i danysgrifio i wefan ddwyieithog newydd The Daily Mile.  Datganiad i'r wasg

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Agor Ysgol Anghenion Addysgol Ychwanegol Newydd

Mae ysgol Anghenion Addysgol Ychwanegol newydd, sydd werth £13m ac sydd â lle ar gyfer 100 o ddisgyblion, wedi’i hagor yn swyddogol gan Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.

Cylch gwaith Estyn ar gyfer 2017-2018

Cylch Gwaith Estyn ar gyfer 2017/18 a gyhoeddwyd gan y Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg. 

Gwobrau Dysgu Digidol Cenedlaethol 2017

O hyn hyd pan agorir y broses ymgeisio ar gyfer 2017 ym mis Chwefror, byddwn yn rhannu adnoddau arfer da gan yr ysgolion hynny enillodd wobrau neu glod uchel y llynedd ar Hwb. 

Profiad fideo deinamig ar Hwb

Mae Ofice 365 Video ar gael nawr ar gyfer eich ysgol drwy Hwb! Gallwch lanlwytho, rhannu a chwarae fideo yn ddiogel yn eich ysgol. Gall athrawon fanteisio ar y datblygiad cyffrous hwn i ‘fflipio’ eu hystafell ddosbarth a chaniatáu i ddysgwyr ffrydio nifer o fideos sydd wedi’u lanlwytho gan athrawon ar unrhyw ddyfais sy’n gysylltiedig â’r rhyngrwyd. 

Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2018 - Enwebiadau Ar Agor!

Mae’r Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus yn gwahodd enwebiadau ar gyfer rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2018.  Os ydych yn gwybod am unrhyw berson sy’n gweithio yn y sectorau Addysg, Llywodraeth Lleol, Cymunedau, Trechu Tlodi, Tai ac Adfywio sydd wedi dangos llwyddiant neu wasanaeth eithriadol, yna anfonwch eich enwebiad erbyn 01/03/2017.  

Digwyddiadau

'Cudd' hyfforddi ar Gamfanteisio Rhywiol gyda Barnardo's Cymru

Mae Barnardo's Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gynnal yr ail gyfres o ddigwyddiadau hyfforddi rhanbarthol ar Gamfanteisio Rhywiol ar yr adnodd addysg ar-lein 'Cudd'. Darganfyddwch fwy a chofrestrwch heddiw.

CwrddHwb Penarth – 15 Chwefror 2017

Dewch i glywed sut gall Hwb gefnogi eich dysgu eleni. Archebwch eich lle nawr!

ADNODDAU A CHYSTADLAETHAU

Cyfres Dosbarth Gwyddoniaeth y Gymanwlad – Adnoddau Newydd

Mae’r Cyngor Prydeinig wedi datblygu cyfres o adnoddau, mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Frenhinol, er mwyn ehangu addysgu gwyddoniaeth mewn ysgolion.

Mae’r pedwerydd adnodd yma yng nghyfres Dosbarth Gwyddoniaeth y Gymanwlad yn ymchwilio i’r pwnc o ddiogelwch bwyd byd-eang ac yn llawn o syniadau am weithgareddau i helpu myfyrwyr i archwilio’r pwnc ymhellach. Rhowch gynnig ar wylio’r fideo gyda’ch dosbarth? (cynnwys ar gael yn Saesneg yn unig)

Creu Patrymau - Gweithgaredd AAA

Yn y gweithgaredd hwn, mae disgyblion yn edrych am batrymau, yn cwblhau dilyniannau ac yn creu eu patrymau eu hunain. Mae yna gyfle iddyn nhw ddatblygu eu dealltwriaeth o algorithmau drwy lunio cyfarwyddiadau er mwyn i'r disgyblion eraill ail-greu eu patrymau (CA2).

Wythnos Genedlaethol Adrodd Stori

Wythnos nesaf yw Wythnos Genedlaethol Adrodd Stori. Beth am roi cynnig ar y llyfrau sain ar Hwb gyda'ch dosbarth? 

Cystadleuaeth Prosiect Gwyddoniaeth Yr Urdd

Dyddiad cau 1 Mawrth 2017

Ydych ddysgwyr chi’n hoff o Wyddoniaeth, Dylunio a Thechnoleg, Peirianneg neu Fathemateg?

Anogwch nhw i gystadlu fel unigolion neu grwpiau gyda’r cyfle gwych o ennill gwobr i’w wario gan ysgol y fuddugol ar unrhyw adnodd STEM.

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant cyn-11 yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

dysgu.cymru.gov.uk

hwb.wales.gov.uk

llyw.cymru

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym