eCylchlythyr DYSG cyn-11 Llywodraeth Cymru: 2 Rhagfyr 2016 (Rhifyn 157)

2 Rhagfyr 2016 • Rhifyn 157

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

KW9090

Y Gynhadledd Addysg Genedlaethol: Ymgorffori Diwygio Addysg yng Nghymru - y Genhadaeth Genedlaethol

Mae'r cyflwyniadau o #YGA2016 nawr ar gael.  I'r pennaethiaid na chafwyd cyfle i fynychu'r gynhadleddau, bydd ffilmiau o'r digwyddiadau, yn cynnwys araith yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, yr Athro Mick Waters a'r Athro John Furlong ar YouTube fel rhestr wylio.

ewc9090

Arolwg i’r gweithlu addysg yn cau yn fuan – cyfle olaf i gofrestreion CGA ddweud eu dweud

Dyddiad cau: 2 Rhagfyr 2016

 

ALN9090

Animeiddiad NEWYDD: Rhaglen Trawsnewid System Anghenion Dysgu Ychwanegol

Darganfyddwch mwy am sut mae Llywodraeth Cymru yn trawsnewid y system ar gyfer cynorthwyo plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yng Nghymru. Amlinellodd Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes y system newydd yn ei Ddatganiad Gweinidogol Ysgrifenedig.

#AnghenionDysguYchwanegol

carbonmonocsid9090

Carbon monocsid: gwybodaeth i athrawon, rhieni a gwarcheidwaid

Gall carbon monocsid (CO) ladd. Gellir atal gwenwyno trwy CO yn hawdd. Darllenwch ymlaen i weld sut. 

NRNT2 130130

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - Llawlyfr gweinyddu profion 2017 

Mae’r llawlyfr yn cynnwys gwybodaeth bwysig ynghylch archebu papurau profion, gweinyddu’r profion a threfniadau mynediad a datgymhwyso.

Mae gwybodaeth am ddyddiadau cynnal y profion yn 2017 a dyddiadau pwysig eraill ar gael yma.

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Arolwg ar Broffil y Cyfnod Sylfaen

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion: 13 Ionawr 2017

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus iawn i gael cymaint o farnau â phosibl ar Broffil y Cyfnod Sylfaen, a gyflwynwyd ym mis Medi 2015 fel yr offeryn asesu gwaelodlin statudol ar ddechrau'r Dosbarth Derbyn. Bydd eich ymatebion yn llywio ein hymagwedd yn y dyfodol ac i’n helpu i benderfynnu oes angen gwneud unrhyw ddiwygiadau. 

11 cam gweithredu i gefnogi dysgu proffesiynol a datblygiad arweinyddiaeth yng ngweithlu y #CyfnodSylfaen

£5m i sicrhau bod band eang cyflym iawn ar gael i bob ysgol yng Nghymru

Ar ddydd Llun 21 Tachwedd, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, y bydd pob ysgol yng Nghymru yn cael y cyfle i fanteisio ar wasanaethau band eang cyflym iawn, diolch i £5m o gyllid newydd.

Cyhoeddi sefydlu Academi Arweinyddiaeth Addysgol Genedlaethol newydd

Ar ddydd Iau, 17 Tachwedd, datgelodd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams fod academi newydd wedi’i sefydlu sef Academi Arweinyddiaeth Addysgol Genedlaethol.

Ymsefydlu statudol ar gyfer ANGau yng Nghymru – canllaw newydd

Mae’r canllaw yn amlinellu’r broses ymsefydlu, y gofynion statudol a’r cymorth sydd ar gael. Mae hefyd yn cyfeirio at wybodaeth bellach.

Tidy! Prosiect Celfyddydau a Pherfformiad i Ysgolion Cynradd

Cyfle i blant ag athrawon y cyfnod sylfaen a CA2 o ardal consortiwm Canolbarth y De i weithio ar gyfres o weithdai amgylcheddol ynghyd ag ymarferwyr o gwmniau celfyddydol proffesiynol fel Arts Active, y Cwmni Opera Cenedlaethol, Music Theatre Wales a Llenyddiaeth Cymru. 

Holi barn am newidiadau mawr i gyrff llywodraethu ysgolion

Mae’r Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg Kirsty Williams wedi lansio ymgynghoriad ar nifer o gynigion newydd i roi hyblygrwydd i gyrff llywodraethu i benodi llywodraethwyr sydd â'r sgiliau angenrheidiol ac i drefnu eu hunain mewn ffordd sy'n diwallu eu hanghenion.

Tudalen we'r Fframwaith Cymhwysedd Digidiol wedi derbyn dros 42,000 o ymweliadau! Ewch i ddarganfod mwy!

#cwricwlwmiGymru #cymhwysedddigidol

Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams yn cymeradwyo cyllid o £37m ar gyfer Ysgol Newydd Margam

 

Cyhoeddir canfyddiadau ar hyder yn y system #addysg yng Nghymru ac ar gefnogaeth rhieni i helpu’u plant i ddysgu

Prosiect Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru (SSCE): ffilmiau byr a straeon digidol

Mae adnoddau digidol newydd ar gael i helpu i godi ymwybyddiaeth o brofiadau plant aelodau'r lluoedd arfog.. Mae’r straeon, sy’n cael eu hadrodd gan y plant eu hunain, rhieni ac athrawon yn dweud am eu profiadau mewn ysgolion yng Nghymru a rhoi cipolwg i sut fywyd ganddyn nhw.

Adnoddau a chystadlaethau

Adroddiad Blynyddol i Ysgolion

Mae’r adroddiad yn cynnwys dolenni i bob dogfen a luniwyd ar gyfer ysgolion a’u cyrff llywodraethu dros y flwyddyn academaidd o 2015 i 2016

Cystadleuaeth Raspberry Pi  2016-2017 – ymgeisiwch nawr!

Dyddiad cau y gystadleuaeth yw 15 Mawrth 2017

Mae cystadleuaeth flynyddol Raspberry Pi yn rhoi cant o becynnau datblygu sy’n cynnwys y cyfrifiadur un bwrdd, maint cerdyn credyd, i ysgolion ledled Prydain. Mae’r gystadleuaeth yn herio timau o blant a phobl ifanc i ddyfeisio rhaglenni arloesol i wneud y byd yn lle gwell.  Cysylltwch â RaspberryPi am ragor o wybodaeth.

Rhowch gynnig arni! Dyluniwch y logo newyd ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

Peidiwch â cholli allan!  Rhowch gynnig ar gystadleuaeth Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017. Mae’r gystadleuaeth yn cloi ar y 12 Rhagfyr.

Cadw dysgwyr yn ddiogel

  1. Modiwl 1 - cyflwyniad cyffredinol i ddiogelu
  2. Modiwl 2 - yn disgrifio rôl yr uwch swyddog dynodedig (DSP) 
  3. Modiwl 3 - yn ymwneud ag astudiaethau achos 

Cafodd Cadw dysgwyr yn ddiogel ei gyhoeddi ar ddechrau 2015 ar ôl i randdeiliaid nodi bod angen dulliau dysgu cyson er mwyn helpu i weithredu'r canllawiau. Mae'r modiwlau hyn ar gyfer pob aelod o staff mewn lleoliad addysgol. Gellir agor y modiwlau drwy fynd i'r RHESTR CHWARAE. Nid oes angen mewngofnodi i Hwb.

HWB

CwrddHwb Porthmadog – 19 Ionawr 2017

Cyfarfodydd anffurfiol yw digwyddiadau CwrddHwb ar gyfer y rheiny sy’n chwilio am syniadau arloesol ar gyfer addysgu a dysgu digidol. Bydd archebion ar gyfer digwyddiadau eraill Tymor y Gaeaf yn agor cyn bo hir.

Cyfrifon i lywodraethwyr ar gael ar Hwb+

Gall ysgolion fynd ati bellach i greu cyfrifon ar gyfer eu Corff Llywodraethu er mwyn iddynt allu manteisio ar rai o'r nodweddion a gynigir gan Hwb. 

Canllaw Creu a Rhannu Hwb

Canllawiau i athrawon ar gyfer creu a rhannu eich adnoddau eich hunan ar Hwb.

Adnoddau Hwb

Adnoddau dan sylw yr wythnos hon:

Newyddion Arall Addysg

E-bwletin Llywodraethwyr Cymru – Tachwedd 2016

Rhowch ddimensiwn byd-eang i ddysgu am hawliau plant

Mae’r Rhaglen Dysgu Byd-Eang, Cymru wedi rhoi rhestr o syniadau ac adnoddau at ei gilydd er mwyn rhoi dimensiwn byd-eang i 10 o hawliau plant poblogaidd.

Pecyn Symbolau Hawliau Plant

Mae swyddfa’r Comisiynydd Plant wedi lansio adnodd ar gyfer addysgu plant a phobl ifanc gyda anghenion dysgu arbennig ynglyn â’u hawliau dynol, wedi’u amlinellu yn CCUHP. Mae’r adnodd ar gael am ddim o www.complantcymru.org.uk

Penwythnos Hyfforddiant Athrawon

13 – 15 Ionawr 2017, Neuadd Gregynog 

Wyddoch chi fod dysgu Lladin yn gallu helpu efo llythrennedd a dysgu ieithoedd eraill?

Dyma gyfle cyffrous i ddysgu  sut y gall y Clasuron a Lladin gael eu plethu i mewn neu ei gynnwys yn eich addysgu cyfredol. Mae’n agored i unrhyw athro, mewn unrhyw bwnc, mewn ysgol gynradd neu uwchradd yng Nghymru. Cysylltwch â catherine.rozier@swansea.ac.uk am fanylion pellach 

Addysg gyfrifiadurol

Mae’r Gymdeithas Frenhinol wedi comisiynu Pye Tait i ddeall sut mae gwersi cyfrifiadurol (gan gynnwys TGCh) yn cael eu cyflwyno yn ysgolion cynradd ac uwchradd/colegau y DU, gan gynnwys y rhwystrau sy’n codi. Rydym yn annog pawb sy’n addysgu’r pwnc hwn i ymateb, fel y gallwn eich cefnogi yn y dyfodol. I gwblhau’r arolwg ar-lein, ewch i wefan Pye Tait.

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant cyn-11 yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

dysgu.cymru.gov.uk

hwb.wales.gov.uk

llyw.cymru

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym