eCylchlythyr DYSG cyn-11 Llywodraeth Cymru: 9 Tachwedd 2016 (Rhifyn 156)

9 TAchwedd 2016• Rhifyn 156

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

ewc9090

Lansio arolwg cenedlaethol newydd i gael barn athrawon a staff cymorth yng Nghymru

Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cyhoeddi bod arolwg cenedlaethol newydd yn cael ei lansio i gael barn athrawon a staff cymorth ar hyd a lled Cymru.

Estyn130130

Hoffai Estyn gael gwybod eich barn

Helpwch i ffurfio dyfodol arolygu yng Nghymru.

Mae Estyn wedi lansio ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer y modd y maent yn arolygu addysg a hyfforddiant yng Nghymru.  Bydd y cynigion yn dod i rym o Fedi 2017.  

Os ydych yn gysylltiedig ag addysg yng Nghymru, hoffai Estyn glywed gennych – p’un a ydych yn weithiwr addysg proffesiynol, yn llywodraethwr, yn rhiant neu’n ddysgwr.

anti bullying 130 x 130 Dysg

Wythnos Gwrth Fwlio 2016 

14 -18 Tachwedd

Neges eleni yw bod Bwlio y fusnes i bawb’ er mwyn galluogi plant a phobl ifanc i adnabod ac ymateb i fwlio sy’n digwydd iddyn nhw neu i rywun arall wyneb yn wyneb neu ar lein – mae rhagor o wybodaeth ar sut y gallech helpu rhwystro bwlio yma.  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i rieni y mae eu plant yn cael eu bwlio ac ar gyfer plant sy’n cael eu bwlio

maths9090

Creu Rhwydwaith Cenedlaethol er Rhagoriaeth mewn Mathemateg

Cyhoeddwyd ar y 3 Tachwedd y bydd rhwydwaith cenedlaethol newydd er rhagoriaeth mewn mathemateg yn cael ei greu i roi hwb i safonau mewn ysgolion yng Nghymru.

#cwricwlwmiGymru

Blog newydd ar gyfer y cwricwlwm

Barn y rheini ar y rheng flaen: Athrawon yn siarad am y Fframwaith Cymhwysedd Digidol – sut y mae’n dod yn ei flaen a sut y caiff ei ddefnyddio (Fideo)

Cwricwlwm i Gymru lledaenu’r neges

Negeseuon defnyddiol y gall ysgolion eu defnyddio i rannu gyda rhieni a gofalwyr.

Mae'r ddogfen yn esbonio'n fras pam y bydd y cwricwlwm yn newid a'r amserlen ar gyfer hynny. Mae croeso i chi eu defnyddio mewn cylchlythyrau neu lythyrau at rieni, Adroddiadau Blynyddol i rieni neu ar eich gwefannau.

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Rhannwch hysbyseb teledu newydd 'Mae addysg yn dechrau yn y cartref'

Yr hydref hwn byddwch yn gweld yr hysbyseb teledu diweddaraf sy’n annog rhieni/gofalwyr i gefnogi eu plant drwy wneud y pethau bychain yn y cartref - drwy ddarllen gyda nhw, sicrhau eu bod yn cael brecwast, cymryd diddordeb yn eu bywyd ysgol a rhoi iddynt yr hyder i wneud yn dda.  Beth am lawrlwytho’r hysbyseb a’i rannu ar wefan eich ysgol?

Athrawon Cyflenwi a Staff Cymorth Cyflenwi – Gwiriadau diogelwch a chyflogaeth

Ydych chi’n sicrhau bod y gwiriadau iawn o ran diogelwch a chymwysterau wedi’u gwneud wrth gyflogi athrawon cyflenwi a staff cymorth cyflenwi?  

Archebwch ganllawiau ar gyfer rhieni a gofalwyr drwy Dysg

Lanlwythwch a rhannwch ddolenni o’r canllawiau electroneg ar eich gwefannau ond os hoffech archebu ragor o gopïau i rannu i rieni a gofalwyr eich dysgwyr ebostiwch DYSG (dysg@cymru.gsi.gov.uk)

ADNODDAU a Chystadleuthau

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn fwy diogel 2017 - Cystadleuaeth nawr ar agor 

Rydym yn galw ar ddysgwyr i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel a chreu logo newydd i gynrychioli diogelwch ar-lein yng Nghymru.

Cadw dysgwyr yn ddiogel - modiwl 1

Cafodd Cadw dysgwyr yn ddiogel ei gyhoeddi ar ddechrau 2015 ar ôl i randdeiliaid nodi bod angen dulliau dysgu cyson er mwyn helpu i weithredu'r canllawiau. Mae'r modiwlau hyn ar gyfer pob aelod o staff mewn lleoliad addysgol, ac mae'r modiwl cyntaf yn gyflwyniad cyffredinol i ddiogelu - ceir dolen isod. Gellir agor y modiwlau drwy fynd i'r RHESTR CHWARAE. Nid oes angen mewngofnodi i Hwb. Modiwl 1

 

hwb

Dosbarthiadau Hwb - Canllaw

Canllaw sydyn i ddefnyddwyr Hwb sy'n dymuno creu a rheoli dosbarthiadau ar-lein ar Hwb

Adnoddau Hwb

Adnoddau dan sylw yr wythnos hon: 

Sioe Bett 2017

Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal stondin yn sioe Bett 2017 er mwyn arddangos yr offer sydd ar gael i ysgolion drwy’r rhaglen Dysgu yn y Gymru Ddigidol. Os ydych yn bwriadu ymweld â BETT, gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru ar gyfer eich tocyn rhad ac am ddim a dewch i’n gweld ar stondin H310.

CwrddHwb Cwmbrȃn – Tachwedd 30

Dewch i gael paned a sgwrs am y dechnoleg addysgol sydd ar gael am ddim i chi. Archebwch nawr!

newyddion arall

Gweithdai a sgyrsiau ymgysylltu STEM am ddim ar gyfer athrawon

Cynhelir darlithoedd ysbrydoledig a gweithdai ar gyfer athrawon Cynradd ac Uwchradd, sy'n anelu at fynd i'r afael â'r cwricwlwm gwyddoniaeth a thechnoleg newydd, yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd, ar ddydd Sadwrn 19 Tachwedd, 2016 10:00am—2:30pm.

Newyddion Rhaglen Dysgu Byd-Eang – Cymru

Mae RhDB-Cymru yn cynorthwyo athrawon i ddatblygu eu dysgwyr fel dinasyddion egwyddorol a gwybodus yng Nghymru a’r byd. Mae Cylchlythyr yr hydref yn cynnwys astudiaethau achos newydd sy’n enghreifftio cysylltu themâu lleol â rhai byd-eang, ac sy’n herio camdybiaethau am yr argyfwng ffoaduriaid.

Rheoli diogelwch gwybodaeth mewn cyfnod digidol

Gan ddeall bod diogelwch gwybodaeth yn sylfaenol i'r ymagwedd ddigidol gynhenid, mae Llywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru a Jisc wedi ymrwymo i raglen o newid yn gyrru cydymffurfiad ag ISO 27001:2013 – y safon ryngwladol ar gyfer rheoli diogelwch gwybodaeth – ar draws y sector dysgu seiliedig ar waith, erbyn Gorffennaf 2017.  Cysylltwch Alyson Nicholson i gael rhagor o wybodaeth.

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant cyn-11 yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

dysgu.cymru.gov.uk

hwb.wales.gov.uk

llyw.cymru

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym