eCylchlythyr Dysg Llywodraeth Cymru : 7 Tachwedd 2016 (Issue 475)

7 Tachwedd 2016 • Rhifyn 475

 
 
 
 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Estyn130130

Hoffai Estyn gael gwybod eich barn

Helpwch i ffurfio dyfodol arolygu yng Nghymru.

Mae Estyn wedi lansio ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer y modd y maent yn arolygu addysg a hyfforddiant yng Nghymru.  Bydd y cynigion yn dod i rym o Fedi 2017.  

Os ydych yn gysylltiedig ag addysg yng Nghymru, hoffai Estyn glywed gennych – p’un a ydych yn weithiwr addysg proffesiynol, yn llywodraethwr, yn rhiant neu’n ddysgwr.

anti bullying 130 x 130 Dysg

Wythnos Gwrth Fwlio 2016 -14 -18 Tachwedd

Neges eleni yw bod 'Bwlio yn fusnes i bawb’ er mwyn galluogi plant a phobl ifanc i adnabod ac ymateb i fwlio sy’n digwydd iddyn nhw neu i rywun arall wyneb yn wyneb neu ar lein – mae rhagor o wybodaeth ar sut y gallech helpu rhwystro bwlio yma.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i rieni y mae eu plant yn cael eu bwlio ac ar gyfer plant sy’n cael eu bwlio

blog130130

Blog newydd ar gyfer y cwricwlwm


1 Tachwedd:

Barn y rheini ar y rheng flaen: Athrawon yn siarad am y Fframwaith Cymhwysedd Digidol – sut y mae’n dod yn ei flaen a sut y caiff ei ddefnyddio (Fideo)

 

21 Hydref

Adborth, os gwelwch yn dda!

Arweinydd Strategol Dysgu yn yr 21ain Ganrif gyda’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS).

maths9090

Creu Rhwydwaith Cenedlaethol er Rhagoriaeth mewn Mathemateg

Cyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 3 Tachwedd) y bydd rhwydwaith cenedlaethol newydd er rhagoriaeth mewn mathemateg yn cael ei greu i roi hwb i safonau mewn ysgolion yng Nghymru.

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Cwricwlwm i Gymru - lledaenu’r neges

Negeseuon defnyddiol y gall ysgolion eu defnyddio i rannu gyda rhieni a gofalwyr.

Mae'r ddogfen yn esbonio'n fras pam y bydd y cwricwlwm yn newid a'r amserlen ar gyfer hynny. Mae croeso i chi eu defnyddio mewn cylchlythyrau neu lythyrau at rieni, Adroddiadau Blynyddol i rieni neu ar eich gwefannau.

Rhannwch hysbyseb teledu newydd 'Mae addysg yn dechrau yn y cartref'

Yr hydref hwn byddwch yn gweld yr hysbyseb teledu diweddaraf sy’n annog rhieni/gofalwyr i gefnogi eu plant drwy wneud y pethau bychain yn y cartref - drwy ddarllen gyda nhw, sicrhau eu bod yn cael brecwast, cymryd diddordeb yn eu bywyd ysgol a rhoi iddynt yr hyder i wneud yn dda.  Beth am lawrlwytho’r hysbyseb a’i rannu ar wefan eich ysgol?

Athrawon Cyflenwi a Staff Cymorth Cyflenwi – Gwiriadau diogelwch a chyflogaeth

Ydych chi’n sicrhau bod y gwiriadau iawn o ran diogelwch a chymwysterau wedi’u gwneud wrth gyflogi athrawon cyflenwi a staff cymorth cyflenwi?  

Lleoliad athro i ymweld â CERN - 7-11 Chwefror 2017

Mae gwahoddiad i chi fynegi'ch diddordeb ar gyfer recriwtio athrawon ffiseg ysgolion uwchradd i ymweld â CERN. Cyfle unwaith ac am byth a wnaiff ymestyn eich profiadau a chyfoethogi bywydau’ch myfyrwyr.  Caiff costau teithio, cynhaliaeth a chostau cyflenwi dysgu eu cefnogi tra o’r ysgol. Fideo o’r athrawon gwyddoniaeth cyntaf o Gymru yn CERN.

E-bostiwch DYSG (dysg@cymru.gsi.gov.uk) am eich datganiadau o ddiddordeb neu am ragor o wybodaeth.

Diweddariadau ôl-16

Cynllun pum mlynedd i archwilio cymwysterau galwedigaethol yng Nghymru

Cyhoeddwyd cynllun pum mlynedd i archwilio ansawdd ac addasrwydd cymwysterau galwedigaethol yng Nghymru.

Mae cymwysterau galwedigaethol yn cyfrif am tua 90 y cant o'r holl gymwysterau rheoleiddiedig sydd ar gael yng Nghymru ac yn cyfrif am tua 60 y cant o'r holl gymwysterau a gaiff eu dyfarnu i ddysgwyr.

Bydd y strategaeth, sydd wrthi'n cael ei llunio, yn nodi dull Cymwysterau Cymru o fynd i'r afael â'r dasg. 

ADNODDAU

Diwrnod defnyddio’r rhyngrwyd yn fwy diogel 2017 – cystadleuaeth nawr ar agor

Rydym yn galw ar ddysgwyr i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel a chreu logo newydd i gynrychioli diogelwch ar-lein yng Nghymru.

Cliciwch yma am ragor o fanylion.

E-gylchgrawn Addysg Grefyddol

Dyma’r rhifyn cyntaf o’r cylchgrawn ar-lein cyfrwng Cymraeg ar gyfer myfyrwyr ac athrawon Astudiaethau Crefyddol Cyfnod Allweddol 3.  Mae’r cylchgrawn yn cynnwys cyfres o erthyglau a thasgau/gweithgareddau cyfoes sy’n hybu sgiliau addysg grefyddol, llythrennedd a rhifedd dysgwyr.  Bydd y cylchgrawn ar gael yn dymhorol ac ar gael am ddim ar Hwb.  

hwb

Adnoddau Hwb

Adnodd dan sylw yr wythnos hon yw'r Pecyn Dysgu Y Lleng Brydeinig Frenhinol (Y Cyfnod Sylfaen, CA2-4).

Dosbarthiadau Hwb - Canllaw

Canllaw sydyn i ddefnyddwyr Hwb sy'n dymuno creu a rheoli dosbarthiadau ar-lein ar Hwb.

Sioe Bett 2017

Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal stondin yn sioe Bett 2017 er mwyn arddangos yr offer sydd ar gael i ysgolion drwy’r rhaglen Dysgu yn y Gymru Ddigidol. Os ydych yn bwriadu ymweld â Bett, gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru ar gyfer eich tocyn rhad ac am ddim a dewch i’n gweld ar stondin H310.

CwrddHwb Cwmbrȃn – 30 Tachwedd

Dewch i gael paned a sgwrs am y dechnoleg addysgol sydd ar gael am ddim i chi. Archebwch nawr!

newyddion arall

Rheoli diogelwch gwybodaeth mewn cyfnod digidol

Gan ddeall bod diogelwch gwybodaeth yn sylfaenol i'r ymagwedd ddigidol gynhenid, mae Llywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru a Jisc wedi ymrwymo i raglen o newid yn gyrru cydymffurfiad ag ISO 27001:2013 – y safon ryngwladol ar gyfer rheoli diogelwch gwybodaeth – ar draws y sector dysgu seiliedig ar waith, erbyn Gorffennaf 2017.                                         

Cysylltwch Alyson Nicholson i gael rhagor o wybodaeth.

Newyddion Rhaglen Dysgu Byd-Eang – Cymru

Mae RhDB-Cymru yn cynorthwyo athrawon i ddatblygu eu dysgwyr fel dinasyddion egwyddorol a gwybodus yng Nghymru a’r byd. Mae Cylchlythyr yr hydref yn cynnwys astudiaethau achos newydd sy’n enghreifftio cysylltu themâu lleol â rhai byd-eang, ac sy’n herio camdybiaethau am yr argyfwng ffoaduriaid.

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant ôl-11 yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

dysgu.cymru.gov.uk

hwb.wales.gov.uk

llyw.cymru

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym