Cynllun Pontio Gofal Cymdeithasol: Ebrill – Mehefin 2022 / Social Care Transition Plan: April – June 2022

https://content.govdelivery.com/accounts/UKWALES_CSSIW_INT/bulletins/3114181

CIW Logo 2021
twitter

@care_wales

Internet 48x48

Gwefan / Website

youtube

YouTube

email 48x48

E-bost / Email

twitter

@arolygu_gofal

Facebook 48x48

Cymraeg / Saesneg

Anfonwyd ar ran Llywodraeth Cymru / Sent on behalf of Welsh Government

Saesneg isod / English below

Cynllun Pontio Gofal Cymdeithasol: Ebrill – Mehefin 2022

Welsh Government logo

Annwyl Cydweithwyr,

Yn dilyn cyhoeddiad y Cynllun Pontio Gofal Cymdeithasol: Ebrill i Mehefin 2022 ar ein gwefan wnaethom ddarganfod bod rhai adrannau o'r cynllun yn cynwwys gwybodaeth anghywir. Mae'r adrannau yma nawr wedi ei chywiro ac mae fersiwn terfynnol y cynllun cyfan nawr ar gael ar y wefan yma:

https://llyw.cymru/cynllun-pontio-gofal-cymdeithasol-ebrill-i-mehefin-2022

 

Am wybodaeth bellach cysylltwch â: SocialCareCoordination@gov.wales 


Social Care Transition Plan: April – June 2022

Welsh Government logo

Dear Colleagues,

Further to the publication of the Social Care Transition Plan: April – June 2022 on our website we have identified that some sections of the plan contained incorrect information.  These sections have now been amended and the complete version of the final plan is now available on the website.  Please use this version:

https://gov.wales/social-care-transition-plan-april-june-2022

 

 

For further information contact: SocialCareCoordination@gov.wales 


Hawlfraint y Goron / Copyright © 2022 Arolygiaeth Gofal Cymru / Care Inspectorate Wales. Cedwir pob hawl / All rights reserved.

Help  |  Cysylltwch â ni / Contact Us