Extension to qualification deadline / Estyniad i ddyddiad cau'r cymhwyster

https://content.govdelivery.com/accounts/UKWALES_CSSIW_INT/bulletins/2ba018e

Care Inspectorate Wales
twitter

@care_wales

website

Gwefan / Website

youtube

YouTube

email

E-bost / Email

twitter

@arolygu_gofal

facebook

Cymraeg / Saesneg

Anfonwyd ar ran Llywodraeth Cymru / Sent on behalf of Welsh Government

Saesneg yn isod / English below

At: At yr holl Leoliadau Gofal Plant a Gofal Dydd yng Nghymru

Welsh Government logo

 

Penderfyniad i ymestyn y dyddiad cau ar gyfer ennill cymhwyster gofynnol o 12 mis i 30 Medi 2022

 

20 Ionawr 2021

                                                     

Annwyl Gyfeillion

Ym mis Ionawr y llynedd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru lythyr yn atgoffa pobl am y cymwysterau gofynnol i staff sy'n gweithio mewn lleoliadau gofal plant a gofal dydd cofrestredig, gan gynnwys gwaith chwarae mynediad agored a lleoliadau gofal plant y tu allan i'r ysgol. Mae hwn yn nodi'r dyddiad cau ar gyfer cyflawni cymwysterau (30 Medi 2021).

Fodd bynnag, o ganlyniad i bandemig Covid 19, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu ymestyn y dyddiad cau hwn o 12 mis i 30 Medi 2022.

Mae'r llythyr hwn yn nodi'r camau y bydd angen i chi eu cymryd nawr i sicrhau eich bod yn bodloni'r gofynion hyn. Drwy gymryd y camau hyn, byddwch yn gweithio i sicrhau bod gan staff y cymwysterau angenrheidiol erbyn y dyddiad cau newydd, 30 Medi 2022.


 

 

To: All Childcare and Day Care Settings in Wales

Welsh Government logo

 

Decision to extend the deadline for achieving a required qualification by 12 months to 30 September 2022

 

20 January 2021

Dear Colleagues,

In January last year, Welsh Government issued a letter reminding people of the qualification requirements for staff working in registered childcare and daycare settings, including open access play work and out of school childcare settings. This set out the deadline by which qualifications should be achieved (30 September 2021).

However, as a result of the COVID-19 pandemic, Welsh Government has decided to extend this deadline by 12 months to 30 September 2022

This letter sets out the actions you will need to take now to ensure you meet these requirements. By taking these steps, you will be working to ensure that staff hold the necessary qualifications by the new deadline, 30 September 2022.


Hawlfraint y Goron / Copyright © 2021 Arolygiaeth Gofal Cymru / Care Inspectorate Wales. Cedwir pob hawl / All rights reserved.

Help  |  Cysylltwch â ni / Contact Us