Childcare and play providers – Not required to complete SASS for 2018 - 19

https://content.govdelivery.com/accounts/UKWALES_CSSIW_INT/bulletins/20b8a2c

Care Inspectorate Wales
twitter

@care_wales

website

Gwefan / Website

youtube

YouTube

email

E-bost / Email

twitter

@arolygu_gofal

Saesneg yn isod / English below

Darparwyr gofal plant a chwarae – Nad oes angen iddynt gwblhau Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth ar gyfer 2018-19


Prynhawn Da,

 

Rydym yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi na fydd angen i chi gwblhau Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) yn y flwyddyn ariannol 2018-19. Oherwydd datblygiadau ac adnoddau ar-lein rydym wedi penderfynu blaenoriaethu'r gwaith o ddatblygu cofrestriadau a hysbysiadau ar-lein ar gyfer gwasanaethau gofal plant a chwarae a fydd yn helpu i wella eich ymgysylltiad â ni.

Byddwn yn adolygu hynt ein datblygiadau ar-lein, ac os yw adnoddau’n caniatáu, rydym yn bwriadu cyhoeddi Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth ar ddiwedd 2019. Yn y cyfamser, dylech sicrhau bod gennych Adolygiad o Ansawdd y Gofal cyfoes ar waith ac ar gael pe byddem yn gofyn amdano.

Byddwn hefyd yn cynnal digwyddiadau i ddarparwyr ym mis Tachwedd a byddwn yn anfon gwahoddiadau drwy e-bost maes o law. 


Cofion,

AGC


Childcare and play providers – Not required to complete Self Assessment of Service Statement (SASS) for 2018-19


Good Afternoon,

 

We are writing to you to let you know that you will not be required to complete a Self Assessment of Service Statement (SASS) in the financial year 2018-19. Due to online developments and resources, we have decided to prioritise the development of online registrations and notifications for childcare and play services which will help to improve your engagement with us.

We will review progress with our online developments and if resources allow, we  plan to issue a SASS in the latter part of 2019. In the meantime please can you ensure that you have an up to date Quality of Care Review in place and available should it be requested by us.

We will also be holding provider events in November this year and will be sending invites via email in due course.

 

Kind Regards,

CIW


Hawlfraint y Goron / Copyright © 2018 Arolygiaeth Gofal Cymru / Care Inspectorate Wales. Cedwir pob hawl / All rights reserved.

 

Help  |  Cysylltwch â ni / Contact Us