Cylchlythyr mis Chwefror y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

www.gcc.llyw.cymru

ffn: 0300 7900 170 

gwasanaethcaffaelcenedlaethol@cymru.gsi.gov.uk 

NPW News Banner

Chwefror 2016

CY Logo

Cynnwys 

1. Cyflwyniad
2. Rhaglen waith

3. Edrych i'r dyfodol
4. Gweithgarwch ar y gweill yn ôl categori

5. Arbedion

6. Newyddion arall

2. Rhaglen waith


Mae'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol wedi dyfarnu'r fframwaith a ganlyn yn ddiweddar:

 • Darparu Gwasanaethau Rheoli Cyfleusterau (Gwasanaeth a Reolir)
  Amcangyfrif o werth blynyddol £20m


Mae’r canllawiau i gwsmeriaid a rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan GwerthwchiGymru


Cofiwch fod rhestr o gytundebau Fframwaith Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol cyfredol ar gael yn yr adran ‘categorïau’ ar wefan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

 


3. Edrych i'r dyfodol

 

Er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi cymaint o rybudd ymlaen llawn â phosibl i brynwyr a chyflenwyr am ddigwyddiadau'r GCC, rydym wedi creu'r tablau Edrych i'r Dyfodol isod. Cysylltwch â'r blwch post categori perthnasol am ragor o wybodaeth, a chofiwch gadw llygad ar dudalennau Twitter a LinkedIn y GCC a gwefan GwerthwchiGymru ar gyfer y newyddion diweddaraf am y digwyddiadau.


Digwyddiadau i Gyflenwyr

Edrych i'r dyfodol Chwefror cyflenwyr

Digwyddiadau i Brynwyr

Edrych i'r dyfodol Chwefror PrynwyrEdrych i'r dyfodol Chwefror Prynwyr 2Edrych i'r dyfodol Chwefror Prynwyr 3


Am ragor o wybodaeth am y digwyddiadau uchod, cysylltwch â'r blwch post cyfatebol isod:

 

Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau

Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes

Fflyd a Thrafnidiaeth

Bwyd

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Gwasanaethau Pobl a Chyfleustodau

Gwasanaethau Proffesiynol


4. Gweithgarwch ar y gweill yn ôl categori


Mae yna nifer o Hysbysiadau pwysig wedi’u rhestru isod. Hysbysir popeth drwy wefan GwerthwchiGymru, ond gofynnir i chi rannu'r wybodaeth hon gyda chynifer o gyflenwyr â phosibl os ydych yn credu y byddent o ddiddordeb iddynt.


Os byddwch angen gwybodaeth bellach neu os hoffech fynychu unrhyw un o'r digwyddiadau isod, cysylltwch â'r tîm perthnasol drwy e-bost.


Construction and Facilities Management

Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau


Hysbysiadau Dyfarnu Contract

 • Darparu Gwasanaethau Rheoli Cyfleusterau Cam 1 (Gwasanaeth a Reolir) - dyfarnwyd ar 11 Ionawr 2016. Mae'r Fframwaith yn ymwneud â thair lot gwasanaeth (Gwasanaethau Meddal, Gwasanaethau Caled a Gwasanaethau Rheoli Cyfleusterau Cyflawn (TFM) ar draws Cymru gyfan. Mae’r canllawiau i gwsmeriaid ar gael yn GwerthwchiGymru.


Adroddiadau Canlyniadau Grwpiau Fforwm Categori


Diweddariadau

 • Mae’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol wrthi’n cynorthwyo dau sefydliad sy’n gwsmeriaid i ddyfarnu contractau cyfnod ar gyfer Rheoli Cyfleusterau; Llywodraeth Cymru ar gyfer eu contract Gwasanaethau Rheoli Cyfleusterau Meddal a Chontract Rheoli Cyfleusterau Cyflawn Gwasanaeth Gwaed Cymru.  Dylai’r ddau gontract gael eu dyfarnu’n ffurfiol yn ystod mis Chwefror.


Cyswllt: NPSConstruction&FM@cymru.gsi.gov.uk

   


  Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes


  Diweddariadau

  • Cyflenwi Dillad Llachar a Chyfarpar Diogelu Personol (PPE)  - Iwnifformau, Dillad Gwaith a Dillad Hamdden - rydym yn y cam gwerthuso ar hyn o bryd. Mae wythnos samplu wedi’i threfnu ar gyfer diwedd mis Chwefror, bydd manylion yn dilyn. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r blwch post isod.


  Adroddiadau Canlyniadau Grwpiau Fforwm Categori


  Cyswllt: NPSCorporateServices@cymru.gsi.gov.uk  Fleet and Transport

  Fflyd a Thrafnidiaeth


  Diweddariadau

   

  Cyswllt: NPSFleet@cymru.gsi.gov.uk


  Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

   

  Hysbysiadau Contract ar y gweill


  Diweddariadau

  • Bu staff TGCh y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yng nghyfarfod fforwm Technoleg Gwybodaeth Addysg Uwch Cymru ddydd Gwener 5 Chwefror 2016, i roi diweddariad am TGCh. Cysylltwch â’r blwch post isod os hoffech gael diweddariad hefyd.


  Cyswllt: NPSICTCategoryTeam@cymru.gsi.gov.uk


  People Services

  Gwasanaethau Pobl a Chyfleustodau

   

  Diweddariadau

  • Darparu Gwasanaeth a Reolir ar gyfer Cyflenwi Gweithwyr Asiantaeth - rydym yn parhau i gynorthwyo cwsmeriaid i weithredu’r fframwaith hwn sydd â gwerth mawr. Ar hyn o bryd, rydym yn rheoli cystadleuaeth arall gydweithredol ar gyfer awdurdod lleol de Cymru ar draws pob cyflenwr Lot 1 a Lot 2. Os hoffai eich sefydliad gael cymorth i weithredu’r fframwaith hwn, cysylltwch â'r blwch post isod. Mae canllawiau ar gael yn adran y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ar wefan GwerthwchiGymru.


  Grwpiau Fforwm Categori (CFG)

  • Bagiau Gwaredu Gwastraff - yn dilyn cyfarfod CFG adeiladol ar 14 Ionawr, mae Strategaeth y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ar gyfer Cytundeb Fframwaith Bagiau Gwaredu Gwastraff wedi cael ei chymeradwyo erbyn hyn gan y Grŵp Cyflawni ar 27 Ionawr. Mae Adroddiad Canlyniadau CFG ar gael ar wefan GwerthwchiGymru. Rydym wrthi’n datblygu dogfennau tendr ar gyfer y fframwaith hwn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os hoffech fod yn rhan o ddatblygu'r tendr ar gyfer y prosiect hwn, cysylltwch â’r blwch post isod.


  Cyswllt: NPSPeopleServices&Utilities@cymru.gsi.gov.uk


  Gwasanaethau Proffesiynol

   

  Diweddariadau

  • Ymgynghoriaeth Adeiladu - rydym yn cynnig cyfres integredig o ganllawiau a chyngor ymgynghorol sy’n ymwneud â 30 o ddisgyblaethau sy’n cynnwys gwasanaethau proffesiynol Ystadau, Eiddo a Seilwaith. Os hoffech i un o’r tîm Gwasanaethau Proffesiynol esbonio ein cynnig i’ch sefydliad, cysylltwch â'r blwch post isod. Neu gallwch weld y cytundebau yn adran Gwasanaethau Proffesiynol y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ar wefan GwerthwchiGymru.
  • Hyfforddiant ymwybyddiaeth ynghylch Contract Gwasanaethau Proffesiynol NEC 3 I gefnogi fframweithiau Ymgynghoriaeth ym maes Adeiladu, rydym yn bwriadu cynnal sesiynau ymwybyddiaeth ar Gontract Gwasanaethau Proffesiynol NEC 3 (Ebrill 2013). Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu, cysylltwch â Kathryn Jones yn y blwch post isod.
  • Mae ein Fframwaith Gwasanaethau Cyfreithiol gan Gyfreithwyr yn gwbl weithredol erbyn hyn ac yn cael ei ddefnyddio ar draws sector cyhoeddus Cymru. Rydym wrthi’n sefydlu tîm rheoli fframwaith fforwm categori i sicrhau ei fod yn parhau i ddiwallu eich anghenion. Cysylltwch â Carla Lavender yn y blwch post isod os hoffech drafod hyn ymhellach.


  Grwpiau Fforwm Categori (CFG) - Galwad am gynrychiolwyr

  • Ymgynghoriaeth Busnes – mae ein CFG wedi datblygu strategaeth gyffrous a fydd yn bodloni anghenion ymgynghoriaeth busnes sector cyhoeddus Cymru. Cafodd hyn ei gymeradwyo gan Grŵp Cyflawni Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ym mis Tachwedd. Rydym wrthi’n datblygu sawl prosiect caffael ymgynghoriaeth busnes i gefnogi gwasanaethau Addysg, darparu modelau cyflawni gwahanol a sicrhau effeithlonrwydd gwasanaeth. Yn ogystal â helpu i siapio’r rhain, mae angen cefnogaeth arnom hefyd i weld beth yw’r ffordd orau o rannu adnoddau mewnol ar draws sefydliadau. Felly, rydym yn chwilio am gynrychiolwyr ychwanegol ar gyfer y CFG, i’n galluogi i gyflawni ar eich rhan. Cysylltwch â Paul Griffiths yn y blwch post isod os hoffech drafod hyn ymhellach.
  • Gwasanaethau Bargyfreithwyr – rydym wrthi’n cwblhau ein dull caffael ac mae gennym sawl cyfarfod ymgysylltu wedi'i drefnu gyda Phenaethiaid timau Cyfreithiol ym mis Ionawr a mis Chwefror. Ond, byddem yn croesawu rhagor o ymgysylltiad ac os oes rhywun am gyfarfod i drafod hyn ymhellach, cysylltwch â blwch post y categori.


  Cyswllt: NPSProfessionalServices@cymru.gov.uk


  5. Arbedion

   

  Mae’r GCC yn adrodd cyfradd arbedion o 4.72% y flwyddyn ariannol hon, drwy Gontractau a Chytundebau Fframwaith wedi’u rheoli. Mae hwn yn cynnwys arbedion wedi'u negodi a chytundebau sydd wedi'u trosglwyddo i'r GCC. 

   

  Mae'r arbedion yn hafal i £3,071,351 rhwng 1 Ebrill 2015 a 30 Tachwedd 2015.

   

  Os byddwch angen eglurhad pellach o'r arbedion hyn, cysylltwch â'ch Cynrychiolydd Sector y GCC neu'ch Pennaeth Caffael.


  Cyfeiriadur Busnesau Cymru

  Busnes Cymru


  Cafodd Cyfeiriadur Busnesau Cymru ei lansio gan Busnes Cymru ar ddechrau'r flwyddyn newydd. Mae hwn yn adnodd ar-lein gwych ar gyfer busnesau Cymru sy’n awyddus i hyrwyddo nhw eu hunain ymhlith cwsmeriaid newydd posibl, a chodi eu proffil.


  Gall busnesau hysbysebu yn y Cyfeiriadur i hyrwyddo eu nwyddau, gwasanaethau a manylion adnabod, a gall defnyddwyr chwilio’n gyflym am fusnesau Cymru yn ôl enw, sector, rhanbarth a hidlyddion eraill.


  Mae’n rhwydd creu cofnod ac mae am ddim, Tynnwch sylw atoch chi’ch hun a rhowch eich manylion ar wefan Busnes Cymru heddiw.


  Newid enw Procserve

  Logo Basware


  Ym mis Ebrill 2015, llwyddodd Basware i gaffael Procserve. Fel rhan o integreiddio’r broses caffael, mae cyfeiriadau e-bost holl staff eFasnachu Cymru wedi cael eu newid i gyfeiriadau e-bost Basware erbyn hyn. Bydd strwythur newydd y cyfeiriad e-bost yn newid o procserve.com i  basware.com. Gwelir enghraifft isod:


  Bydd john.smith@procserve.com yn newid i fod yn john.smith@basware.com
   
  Dros gyfnod, byddwch yn siŵr o weld rhagor o newidiadau brand hefyd a bydd hyn yn cynnwys newidiadau i frand marchnadfa eFasnachu Cymru.


  Digwyddiadau cymorthfeydd a gweminarau cyflenwyr eFasnachu Cymru


  Mae Basware (arferai fod yn Procserve) yn trefnu cyfres o weminarau ar gyfer 2016, ac mae’r rhain wedi'u cynllunio’n benodol i gefnogi cymuned cyflenwyr sector cyhoeddus Cymru. Bydd y gweminarau’n cael eu cynnal bob deufis gan godi ymwybyddiaeth o Raglen Newid eFasnachu Cymru a’r ffordd orau o ddefnyddio’r adnoddau sydd ar gael. Mae’r gweminar cyntaf wedi'i drefnu ar gyfer 11 Chwefror 2016. Caiff y gweminar ei recordio a bydd ar gael i’w weld ar ôl y digwyddiad.

   

  Ar ben hynny, mae digwyddiadau cymorthfeydd i gyflenwyr wedi'u trefnu mewn sawl lleoliad yn ystod 2016 er mwyn sicrhau bod gan gyflenwyr gyfle hefyd i gwrdd yn bersonol.

   

  Pen-y-bont ar Ogwr - 15 Chwefror

  Aberystwyth - 10 Mawrth

  Llandrindod - 11 Mawrth

  Bedwas - 19 Ebrill

  Llandudno - 4 Mai

   

  Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r aelod staff sy’n gyfrifol am y Gwasanaeth eGaffael (ePS) neu anfon e-bost at eProcurementService@wales.gsi.gov.uk.


  Digwyddiad Cangen De Cymru Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (CIPS) - Chwilio am y Greal Sanctaidd ar gyfer Rheoli Categorïau

   

  Bydd Mike Utting, Rheolwr Gyfarwyddwr Springtide, yn cyflwyno ei ddealltwriaeth fanwl o fethodoleg ac ymarfer ym maes rheoli categorïau a sut mae modd defnyddio hyn i sicrhau’r gwerth a'r canlyniadau gorau i randdeiliaid.

   

  Dyddiad: Dydd Iau, 25 Chwefror
  Amser: 6pm (cofrestru o 5:30pm ymlaen)
  Lleoliad: Jury's Inn, Caerdydd

   

  I gadw lle yn y digwyddiad, cofrestrwch drwy wefan CIPS.


  Os hoffech ddad-danysgrifio o Newyddion y GCC,

  e-bostiwch: Bethan.Williams13@cymru.gsi.gov.uk