Cylchlythyr mis Ionawr y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

www.gcc.llyw.cymru

ffn: 0300 7900 170 

gwasanaethcaffaelcenedlaethol@cymru.gsi.gov.uk 

NPW News Banner

Ionawr 2016

CY Logo

Cynnwys 

1. Cyflwyniad

2. Rhaglen waith

3. Gwybodaeth ar rifau adnabod catalogau
4. Edrych i'r dyfodol
5. Gweithgarwch ar y gweill yn ôl categori

6. Arbedion

7. Cyhoeddiadau a chyflawniadau staff y GCC

2. Rhaglen waith

 

Ers mis Rhagfyr, mae’r GCC wedi dyfarnu’r contractau canlynol:


Ionawr Rhaglen waith

3. Gwybodaeth ar rifau adnabod catalogau


O’r mis yma ymlaen, byddwn yn defnyddio’r cylchlythyr i rannu gwybodaeth ar sut y gall cwsmeriaid gael mynediad at gatalogau eFasnachu Cymru ar gyfer Fframweithiau'r GCC a ddyfarnwyd yn ddiweddar. Mae’r Fframwaith canlynol â Rhifau Adnabod Catalog wedi’u rhestru ar GwerthwchiGymru, ynghyd â chanllaw ar ddefnyddio Basware (a elwid gynt yn Procserve).
 

 • Cyflenwi Teiars a Gwasanaethau Cysylltiedig (NPS-FT-0043-15)


Cliciwch isod i weld yr wybodaeth ganlynol ar GwerthwchiGymru:
Rhifau Adnabod Catalog (sydd i’w cael ochr yn ochr â Chanllawiau'r Fframwaith a Phrisiau)
Dogfennau Canllaw Procserve-Basware (sydd i’w cael yn 'Adnoddau Defnyddiol')
 
Byddwn yn ychwanegu Rhifau Adnabod Catalogau ar gyfer Fframweithiau canlynol y GCC yn ystod y mis nesaf:

 • Teithio a Llety Busnes (NPS-PSU-0015-14)
 • Deunyddiau Trydanol, Gwresogi, Plymio a Chysylltiedig (NPS-CFM-0030-15)
 • Cyflenwi Deunyddiau Glanhau a Phorthorol (NPS-CFM-0026-15)


4. Edrych i'r Dyfodol


Er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi cymaint o rybudd ymlaen llawn â phosibl i brynwyr a chyflenwyr am ddigwyddiadau'r GCC, rydym wedi creu'r tablau Edrych i'r Dyfodol isod. Cysylltwch â'r blwch post categori perthnasol am ragor o wybodaeth, a chofiwch gadw llygad ar dudalennau Twitter a LinkedIn y GCC a gwefan GwerthwchiGymru ar gyfer y newyddion diweddaraf am y digwyddiadau.


 

Digwyddiadau i Gyflenwyr

Ionawr Edrych i'r Dyfodol - Cyflenwyr


Digwyddiadau i Brynwyr

Ionawr Edrych i'r Dyfodol - Prynwyr


Am ragor o wybodaeth am y digwyddiadau uchod, cysylltwch â'r blwch post cyfatebol isod:

 

Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau

Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes

Fflyd a Thrafnidiaeth

Bwyd

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Gwasanaethau Pobl a Chyfleustodau

Gwasanaethau Proffesiynol


5. Gweithgarwch ar y gweill yn ôl categori


Mae yna nifer o Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw a Hysbysiadau Contract wedi’u rhestru isod. Gofynnir i chi rannu'r wybodaeth hon gyda chynifer o gyflenwyr â phosibl os ydych yn credu y byddent o ddiddordeb iddynt.


Os byddwch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm perthnasol drwy e-bost.


Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau


Hysbysiadau Dyfarnu Contract


Hysbysiadau Dyfarnu Contract ar y gweill

 • Fframwaith Cyflenwi Gwasanaethau Rheoli Cyfleusterau Cam 1 (Gwasanaethau a Reolir) – i’w ddyfarnu ym mis Ionawr. Bydd y Fframwaith yn cynnwys 3 lot gwasanaeth (Gwasanaethau Meddal, Gwasanaethau Caled a Rheoli Gwasanaethau Cyflawn (TFM)) ar lefel Cymru gyfan. Bydd NPS yn helpu dau sefydliad cwsmeriaid gyda chystadlaethau bach o’r lotiau Gwasanaethau Meddal a TFM ar gyfer eu dyfarnu ddiwedd Ionawr 2016. Bydd canllawiau i gwsmeriaid ar gael ar GwerthwchiGymru cyn hir.


Adroddiadau Canlyniadau Grwpiau Fforwm Categori

 • Mae’r Adroddiad Canlyniadau Cyfleustodau ar gael yn awr ar GwerthwchiGymru.


Cyswllt: NPSConstruction&FM@cymru.gsi.gov.uk

   

  Construction and Facilities Management

  Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes


  Hysbysiadau Contract

  • Gwasanaeth Post Cymru Gyfan, Fframwaith Gwasanaethau Cludo ac Offer Ystafell Bost – i’w gyhoeddi fis Ionawr 2016.


  Hysbysiadau Dyfarnu Contract


  Cyswllt: NPSCorporateServices@cymru.gsi.gov.uk

     Fleet and Transport

  Fflyd a Thrafnidiaeth


  Adroddiadau Canlyniadau Grwpiau Fforwm Categori

  • Adroddiad Canlyniadau Darnau Sbâr Cerbydau ar gael yn awr ar GwerthwchiGymru.


  Diweddariadau

  • Cyflenwi Teiars a Gwasanaethau Cysylltiedig – mae Canllaw Cwsmeriaid a Rhifau Adnabod Catalogau eFasnachu Cymru ar gael yn awr ar GwerthwchiGymru.
   Bydd y GCC yn cydlynu mini-gystadlaethau rhanbarthol ar y cyd ym mhob un o'r rhanbarthau rhwng mis Ionawr a mis Chwefror. Dylai cwsmeriaid gysylltu â thîm Fflyd y GCC os yw eu sefydliad yn dymuno cymryd rhan yn y mini-gystadlaethau. Nid yn unig yw’r GCC yn ceisio cymryd baich y mini-gystadleuaeth i ffwrdd o gwsmeriaid, ond disgwylir i'r ymrwymiad ar y cyd wella canlyniadau.


  Cyswllt: NPSFleet@cymru.gsi.gov.uk  Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

   

  Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw


  Hysbysiadau Dyfarnu Contract


  Diweddariadau

  • Gwasanaethau Sicrwydd Gwybodaeth – Cyn hir bydd NPS yn gwahodd adborth ar y dogfennau tendro. Os hoffai sefydliadau prynu NPS gyfrannu, cysylltwch â’r cyfeiriad e-bost isod.


  Cyswllt: NPSICTCategoryTeam@cymru.gsi.gov.uk


  Gwasanaethau Pobl a Chyfleustodau

   

  Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw


  Hysbysiadau Dyfarnu Contract


  Cyswllt: NPSPeopleServices&Utilities@cymru.gsi.gov.uk

  People Services

  Gwasanaethau Proffesiynol

   

  Hysbysiadau Dyfarnu Contract


  Diweddariadau

  • Ymgynghoriaeth Adeiladu - rydym yn awr yn cynnig set integredig o gyngor ac arweiniad ar ymgynghori sy’n ymdrin â thua 30 o ddisgyblaethau sy’n cynnwys gwasanaethau proffesiynol Eiddo, Seilwaith ac Ystadau. Os hoffech i un o’r tîm Gwasanaethau Proffesiynol ddangos i chi’r hyn sydd gennym i’w gynnig i’ch sefydliad, cysylltwch â’r cyfeiriad e-bost isod. Neu, gallwch weld y cytundebau ar GwerthwchiGymruRydym hefyd yn bwriadu creu grŵp rheoli fframwaith fforwm categori, a byddem yn croesawu gwirfoddolwyr o bob rhan o’r sector cyhoeddus yng Nghymru. Cysylltwch â Paul Griffiths yn y cyfeiriad e-bost isod os hoffech drafod y mater ymhellach.
  • Yswiriant – mae is-grŵp Fforwm Categori wedi’i sefydlu i fwrw ymlaen â datblygiad dogfennaeth y Gwahoddiad i Dendro gyda chyfarfod wedi’i drefnu ar gyfer mis Ionawr.


  Grwpiau Fforwm Categori (GFfC) - Galwad am gynrychiolwyr

  • Ymgynghoriaeth Busnes – mae ein Grŵp Fforwm Categori wedi datblygu strategaeth gyffrous i ddiwallu anghenion ymgynghori busnes y sector cyhoeddus yng Nghymru. Cymeradwywyd hyn gan Grŵp Cyflawni'r GCC ym mis Tachwedd. Rydym yn awr yn symud ymlaen gyda nifer o brosiectau caffael ymgynghori busnes i gefnogi gwasanaethau Addysg, ffyrdd amgen o gynnig gwasanaethau, a chyflawni effeithlonrwydd gwasanaethau.Yn ogystal â helpu ni i lunio'r rhain, rydym hefyd yn edrych am gymorth i nodi sut y gallwn rannu adnoddau mewnol ar draw sefydliadau. Rydym felly yn edrych am gynrychiolaeth fwy eang i’r GFfC i'n galluogi i gyflawni ar eich rhan. Cysylltwch â Paul Griffiths ar y blwch post isod os hoffech drafod y mater ymhellach.


  Cyswllt: NPSProfessionalServices@cymru.gov.uk


  6. Arbedion


  Mae’r GCC yn adrodd cyfradd arbedion o 4.73% y flwyddyn ariannol hon, drwy Gontractau a Chytundebau Fframwaith wedi’u rheoli. Mae hwn yn cynnwys arebdion wedi'u negodi a chytundebau sydd wedi'u trosglwyddo i'r GCC. 

   

  Mae'r arbedion yn hafal i £2,662,915 rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Hydref 2015.

   

  Os byddwch angen eglurhad pellach o'r arbedion hyn, cysylltwch â'ch Cynrychiolydd Sector y GCC neu'ch Pennaeth Caffael.


  7. Cyhoeddiadau a chyflawniadau staff y GCC


  Daeth secondiad Diana Francis i ben yn ddiweddar ac felly mae hi wedi dychwelyd i weithio i'r Swyddfa Gartref. Yn cymryd lle Diana fel Pennaeth Categori ar gyfer Fflyd a Thrafnidiaeth yw Jackie Kay.
   
  Mae Kate Johnston wedi cael ei dyrchafu i Reolwr Categori o fewn y categori Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes.
   
  Mae gennym hefyd ddau aelod newydd o staff; Stuart Smith sydd wedi symud o'r adran gaffael yng Nghyngor CNPT i ddod yn Bennaeth Categori ar gyfer Gwasanaethau Pobl, a Phil Joslin sydd wedi symud yn fewnol o'r Uned Fasnachol a Chontractau i ddod yn Rheolwr Categori ar gyfer TGCh.

   

  Cyflawniadau Staff y GCC


  Mae aelodau staff canlynol y GCC wedi llwyddo i ennill cymwysterau proffesiynol yn ystod 2015 a hoffem eu llongyfarch ar eu hymroddiad i ddatblygu fel gweithwyr caffael proffesiynol:

   

  Karen Roberts - MSc mewn Rheolaeth Caffael Strategol

  James Roberts - MSc mewn Rheolaeth Caffael Strategol

  Faye Haywood - MCIPS

  Paul Robertson - MCIPS

  Jonathan Rogers - MCIPS

  Phil Joslin - MCIPS

  Lisa McBride - CIPS Lefel 4


  Os hoffech ddad-danysgrifio o Newyddion y GCC,

  e-bostiwch: Bethan.Williams13@cymru.gsi.gov.uk