Cylchlythyr mis Tachwedd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

www.gcc.llyw.cymru

ffn: 0300 7900 170 

gwasanaethcaffaelcenedlaethol@cymru.gsi.gov.uk 

NPW News Banner

Tachwedd 2015

CY Logo

Cynnwys 

1. Rhagair y Cyfarwyddwr
2. Eich gair. Ein gweithred

3. Rhaglen Waith
4. Newyddion

5. Edrych i'r Dyfodol
6. Gweithgarwch ar y gweill yn ôl categori

7. Arbedion

8. Taflu golwg

2. Eich gair. Ein gweithred

Gweler isod ddetholiad o faterion a godwyd yn ystod y digwyddiadau rhanbarthol ym mis Gorffennaf a sut yr ydym yn gweithio i fynd i’r afael â'r rhain yn ystod y misoedd nesaf:

Cyfarfod o bobl
© Hawlfraint y Goron (2014) Visit Wales


Eich gair: "Dydyn ni ddim bob tro'n gwybod pryd mae cyfarfodydd Grŵp Fforwm Categori (GFfC) yn cael eu cynnal a phwy sy'n perthyn i'r GFfC. Dydy'r penderfyniadau gan GFfC ddim yn cael eu hegluro. Rhaid i'r wybodaeth hon fod mewn un lle a dylai fod yn hawdd dod o hyd iddi"

Ein hymateb: "Mae dyddiadau pob GFfC yn cael eu cyhoeddi yng Nghylchlythyr y GCC. Ar ben hynny rydyn ni nawr wedi rhoi system ar waith sy'n golygu bod adroddiadau canlyniadau CFG yn cael eu cyhoeddi ar GwerthwchiGymru yn crynhoi pwy oedd yn bresennol a'r penderfyniadau allweddol cafodd eu gwneud."

 

 

Eich gair: "Os bydd GFfC yn gofyn am ohirio, oes modd symud y Biblinell?"

Ein hymateb: "Cytunwyd bod modd symud Piblinell os yw'n cael ei gynnig gan y GFfC ac yn cael ei sancsiynu gan Grŵp Cyflenwi'r GCC. Rydyn ni'n credu bod hyn yn gweithio'n dda, gan fod GFfC wedi cynnig gohirio'n ddiweddar a chytunwyd ar hyn gan Grŵp Cyflenwi'r GCC."

 

 

Eich gair: "Dydy dyddiadau'r digwyddiadau sydd ar y gweill ddim yn cael eu dosbarthu."

Ein hymateb: "Rydyn ni'n defnyddio Cylchlythyr y GCC i wella'r ffordd rydyn ni'n rhoi gwybod am ddigwyddiadau sydd ar y gweill. Mae adran newydd o'r enw 'Edrych Ymlaen' isod i helpu gyda hyn.


3. Rhaglen waith

 

Gallwch ddod o hyd i restr o Fframweithiau cyfredol y GCC sydd ar gael i'w defnyddio ar wefan y GCC.

Ers mis Hydref, mae’r GCC wedi dyfarnu’r contractau canlynol:


Rhaglen waith Tachwedd

Dechreuodd y Fframwaith Atebion Teithio a Llety Busnes ar 12 Hydref 2015. Gall cwsmeriaid ddyfarnu yn uniongyrchol i'r Cwmni Rheoli Teithio ar Lot 1 heb yr angen i redeg unrhyw gystadleuaeth bellach. Bydd CTM Travel Ltd yn darparu gwasanaeth archebu ac ymchwil ar-lein ac all-lein ar gyfer teithio o fewn y DU ac yn rhyngwladol, a gwasanaethau cysylltiedig.

 

Mae pob un o’r tri chyflenwr ar ddeg ar Lot 2 Cyfleusterau Cynhadledd yn fentrau bach a chanolig.

 

Bydd y GCC yn trefnu digwyddiadau lansio i gwsmeriaid, er mwyn i randdeiliaid gwrdd â CTM Travel Ltd. Cysylltwch â NPSPeopleServices&Utilities@cymru.gsi.gov.uk am ragor o wybodaeth.


4. Newyddion

 

Digwyddiad i Gyflenwyr Gweithwyr Asiantaeth

Gweithwyr Asiantaeth

 

I sicrhau ein bod yn ymgysylltu â chi, rydym yn cynnal digwyddiadau i brynwyr a chyflenwr yn rheolaidd ar draws Cymru.

 

Fe gynhaliodd tîm categori Gwasanaethau Pobl y GCC ddigwyddiad cyflenwyr yng nghanolbarth Cymru yn ddiweddar, er mwyn cefnogi’r Fframwaith Gwasanaeth a Reolir ar gyfer Darparu Gweithwyr Asiantaeth a ddechreuodd ar 8 Ebrill 2015. Mynychwyd y digwyddiad gan saith darparwr y fframwaith, ac anogwyd busnesau bach a chanolig (BBaCHau) ledled Cymru i fynychu er mwyn gweld y cyfleoedd sydd ar gael iddynt o fewn haenau’r Fframwaith. Fe wnaeth dros 30 ddarparwyr bach o weithwyr asiantaeth fynychu’r digwyddiad, a gynhaliwyd ar y cyd â Busnes Cymru.


Bydd y GCC a'u darparwyr fframwaith yn dibynnu'n helaeth ar allu BBaChau Cymru i gefnogi'r fframwaith drwy eu darpariaeth o arbenigedd technegol a rhanbarthol. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant yn ôl adborth y darparwyr fframwaith a’r BBaChau, ac mae’r GCC yn awyddus i gynnal rhagor o ddigwyddiadau i ategu dyfarniadau cwsmeriaid rhanbarthol dros y misoedd nesaf.


Os oes gennych unrhyw adborth neu gwestiynau, cysylltwch â ni ar NPSPeopleServices&Utilities@cymru.gsi.gov.uk


Fframwaith Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Cysylltiedig

 

Mae'r contract blaenorol Cymru gyfan ar gyfer Rhaglen Cymorth i Weithwyr wedi dod i ben yn awr a’r darparwr newydd drwy Fframwaith Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Cysylltiedig yw ‘Care First’. Rydym eisoes wedi cyrraedd ein nod cyntaf gyda mwy na 30,000 o weithwyr y sector cyhoeddus yn gallu defnyddio'r gwasanaeth yn awr, gan arwain at ostyngiad pris pellach o 11% ar gyfer holl sefydliadau sector cyhoeddus Cymru. Mae yna 2 lefel o wasanaeth ar gael ar y fframwaith; Craidd ac Uwch. Gweler ragor o fanylion ar wefan y GCC.


O Ymddygiad yn y Maes Caffael i Gaffael Ymddygiadol 

 

Mae Cangen y Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (CIPS) yng Nghaerloyw yn eich gwahodd i ddod i wrando ar yr Athro Mike Lewis, arbenigwr mewn Strategaeth Cyflenwi ym Mhrifysgol Caerfaddon sydd â diddordeb mewn agweddau seicolegol o berthnasau caffael. Bydd cyfle hefyd i chi rwydweithio â chyfoedion o'r Gadwyn Gyflenwi a Chaffael wrth i chi gyrraedd a bydd danteithion Nadoligaidd a choffi/te ar gael ar ddechrau'r digwyddiad tymhorol!

 

"Er ein bod yn buddsoddi mewn technolegau a phrosesau, mae pobl yn dal yn ganolog i gaffael, gan siapio'r ffordd mae systemau'n gweithio a'u perfformiad. Mae llawer iawn o feddwl a dadansoddi wedi cael ei fuddsoddi i ddeall y ffordd y dylai arweinwyr caffael ymddwyn ond ni fu cymaint o ddatblygiad o ran ein dealltwriaeth o pam maen nhw'n ymddwyn fel y maen nhw.

 

Dros y blynyddoedd diwethaf mae nifer o ddisgyblaethau swyddogaethol eraill, gan gynnwys cyllid, marchnata a gweithrediadau, wedi dechrau ymgorffori syniadau o wyddorau seicolegol ac ymennydd a byddwn ni'n dadlau ei bod hi’n hen bryd bod caffael yn gwneud yr un fath. Sut byddai "caffael ymddygiadol" yn edrych a beth fyddai rhai o'r elfennau personol a sefydliadol allweddol sy'n ychwanegu gwerth o ganlyniad i safbwynt o'r fath?"

 

Dyddiad:

Dydd Mercher 02 Rhagfyr 2015, 18:30pm

Lleoliad:

UCAS (wrth ymyl y cae ras), Cheltenham

Ffi:

Aelodau - £0.00 y pen

Y rheini nad ydyn nhw'n aelodau - £0.00 y pen

 

Cofrestrwch yma


eFasnachu Cymru – Gweminarau Procserve

 

Bydd Procserve, ein partneriaid eFasnachu Cymru, yn cynnal y Gweminarau canlynol i gyflenwyr dros y misoedd nesaf. Mae'r gwasanaeth am ddim i gyflenwyr a bydd yn cynnig trosolwg o’r system, cyngor a chefnogaeth, a chyflwyno manteision eFasnachu.

 

Gall cyflenwyr gofrestru yma ar gyfer sesiynau unigol.

 

25 Tachwedd 2015

Gweddarllediad ‘Bitesize’ – Sut i roi cynnwys ar Procserve 13:30 - 14:00


9 Rhagfyr 2015

Gweddarllediad Croesawu 13:15 - 14:15


5. Edrych i'r Dyfodol

Er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi cymaint o rybudd ymlaen llawn â phosibl i brynwyr a chyflenwyr o ddigwyddiadau'r GCC, rydym wedi creu'r tablau Edrych i'r Dyfodol isod. Cysylltwch â'r blwch post categori perthnasol am ragor o wybodaeth, a chofiwch gadw llygad ar dudalennau Twitter a LinkedIn y GCC a gwefan GwerthwchiGymru ar gyfer y newyddion diweddaraf am y digwyddiadau.

 

Digwyddiadau i Gyflenwyr

Edrych i'r Dyfodol i Gyflenwyr


Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad Bwyd ar ddydd Mercher 11 Tachwedd ymaDigwyddiadau i Brynwyr

Edrych i'r Dyfodol i Brynwyr


Am ragor o wybodaeth am y digwyddiadau uchod, cysylltwch â'r blwch post cyfatebol isod:

 

Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau

Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes

Fflyd a Tharfnidiaeth

Bwyd

Gwasanaethau Pobl a Chyfleustodau

Gwasanaethau Proffesiynol


6. Gweithgarwch ar y gweill yn ôl categori


Mae yna nifer o Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw a Hysbysiadau Contract wedi’u rhestru isod. Bydd pob un wedi eu hysbysebu trwy wefan GwerthwchiGymru, fodd bynnag, gofynnir i chi rannu'r wybodaeth hon gyda chynifer o gyflenwyr â phosibl os ydych yn credu y byddent o ddiddordeb iddynt.


Os byddwch angen gwybodaeth bellach, cysylltwch â'r tîm perthnasol drwy e-bost.


Construction and Facilities Management

Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau


Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw


Hysbysiadau Contract


Grwpiau Fforwm Categori (GFfC)

 • 'Offer a Chyfarpar', a 'Lloriau, Gosodiadau a Ffitiadau'- enwebiadau wedi dod i law. Os ydych yn gweithio i sefydliad yn sector cyhoeddus Cymru a bod gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch â'r blwch post isod.
 • Ynni – Cwblhawyd y trosglwyddiad o dîm Consortiwm Prynu Cymru i'r GCC ar 1 Hydref 2015. Mae digwyddiad GFfC yn cael ei gynllunio ar gyfer 8 Rhagfyr a bydd ceisiadau am gyfranogwyr yn cael eu gwneud drwy Grŵp Cyflawni’r GCC. Bydd y GFfC yn helpu i lunio strategaeth ynni’r dyfodol a bydd cyfranogwyr yn cwblhau adolygiad o'r gwasanaeth a gynigir ar hyn o bryd.


Cyswllt: NPSConstruction&FM@cymru.gsi.gov.uk

   


  Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes


  Hysbysiadau Contract


  Hysbysiadau Dyfarnu Contract

  • Fframwaith Gwasanaethau Argraffu Cymru Gyfan – i'w ddyfarnu ym mis Tachwedd.


  Contact: NPSConstruction&FM@cymru.gsi.gov.uk  Fleet and Transport

  Fflyd a Thrafnidiaeth


  Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw


  Hysbysiadau Dyfarnu Contract

  • Cyflenwi Teiars a Gwasanaethau Cysylltiedig - i'w ddyfarnu ym mis Tachwedd. Dychwelwyd y tendrau ac maent wrthi’n cael eu gwerthuso. Bydd y fframwaith yn cynnwys gwasanaeth cyflenwi teiars, ffitio a thrwsio, ynghyd â'r holl weithgareddau cysylltiedig eraill ar gyfer sefydliadau sector cyhoeddus Cymru. Bydd rhagor o ganllawiau yn cael eu cyhoeddi ar wefan GwerthwchiGymru.


  Grwpiau Fforwm Categori (GFfC)

  • GFfC Darnau Sbâr Cerbydau wedi’i gynllunio ar gyfer mis Tachwedd


  Galwad am Gystadlaethau a Gofynion

  • Prydlesu Cerbydau - Rydym wrthi’n casglu gofynion i sefydlu fframwaith Cymru gyfan. Os oes gan eich sefydliad ofyniad am brydlesu cerbydau yn y 12 mis nesaf, cysylltwch â'r blwch post isod i gael holiadur byr.

  • Prynu Cerbydau - Rydym wrthi’n casglu gofynion i gydgrynhoi gwariant a galw ac i gynnal cystadleuaeth drwy ocsiynau gyda Gwasanaeth Masnachol y Goron (CCS). Os oes gan eich sefydliad ofyniad am brynu cerbydau yn y 12 mis nesaf, cysylltwch â'r blwch post isod am ragor o wybodaeth.

   Dyddiadau allweddol i gwsmeriaid eu nodi.

   Ymrwymiad nifer cwsmeriaid – rhowch wybod i ni erbyn dydd Mercher 20 Ionawr 2016. Cynhelir y digwyddiad e-Ocsiwn Byw ar ddydd Iau 25 Chwefror 2016.
   Mae 12 wythnos o amser arwain cyn cyflenwi.

   Rydym yn gweithio'n agos gyda CCS ac mae’n bosibl y bydd hyblygrwydd i drefnu digwyddiad ychwanegol, yn dibynnu ar eich gofynion ac argaeledd CCS. Cysylltwch â ni.

  • Gwirio Trwyddedau Gyrru – Oherwydd y newid i ddeddfwriaeth trwyddedau ym mis Ebrill 2015, mae yna ofyniad deddfwriaethol ar unwaith i wneud hyn ar gyfer y Consortiwm Pwrcasu Cymreig. Os oes gofyniad gan sefydliadau sy'n aelodau i wirio trwyddedau gyrru yn flynyddol, gan gynnwys Fflyd Lwyd, cysylltwch â'r blwch post isod.

  • Darnau Sbâr Cerbydau – Rydym wrthi’n casglu gwybodaeth ar gyfer darnau sbâr cerbydau gan sefydliadau sy’n aelodau, gan gynnwys awdurdodau lleol. Os oes gennych unrhyw ofynion, cysylltwch â'r blwch post isod


  Cyswllt: NPSFleet@cymru.gsi.gov.uk


  Bwyd


  Grwpiau Fforwm Categori (GFfC)

  • Ar 21 Hydref 2015, ystyriodd Grŵp Cyflawni’r GCC bapurau opsiynau ar gyfer 'Brechdanau a Paratowyd, Llenwadau Brechdanau a Darpariaeth Bwffe' a 'Prydau wedi'u rhewi ar blât'. Bydd y gofyniad yn cael ei ddatblygu a'i drafod yng nghyfarfod y Grŵp Fforwm Categori Bwyd yn Swyddfa Llywodraeth Cymru, Bedwas, 11 Tachwedd 2015. Os hoffech chi fod yn gynrychiolydd sector cyhoeddus Cymru yn y grŵp hwn, cysylltwch â'r blwch post isod.


  Cyswllt: NPSFood@cymru.gsi.gov.uk

   

  Bwyd

  Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

   

  Hysbysiadau Dyfarnu Contract

  • Cynnyrch a Gwasanaethau TG – dychwelwyd y tendrau ac maent wrthi’n cael eu gwerthuso. I'w ddyfarnu diwedd mis Tachwedd.


  Grwpiau Fforwm Categori (GFfC)

  • Gwasanaethau Ceblau Strwythuredig - Adroddiad Canlyniadau GFfC nawr ar gael ar GwerthwchiGymru. Ail gyfarfod y GFfC wedi’i drefnu ar ddydd Mercher 11 Tachwedd 2015 gyda chysylltiad fideo rhwng Swyddfeydd Llywodraeth Cymru ym Medwas a Chyffordd Llandudno.


  Diweddariadau

  • Rhannwyd strategaeth ddiwygiedig categori TGCh gyda Grŵp Cyflawni’r GCC. Mae ymgysylltu â rhanddeiliaid wedi dechrau i hysbysu a blaenoriaethu cyflawni piblinell TGCh. Bydd y canlyniadau yn cael eu cynnwys yn y strategaeth ddiwygiedig a'u cyflwyno i Grŵp Cyflawni’r GCC.
  • Cyfarpar TG a Gwasanaethau Cysylltiedig – ITEAS (III) wedi’i ymestyn tan 31 Rhagfyr 2015.
  • Bydd y fframwaith Digido, Storio a Gwaredu yn fframwaith neilltuedig.


  Cyswllt: NPSICTCategoryTeam@cymru.gsi.gov.uk


  People Services

  Gwasanaethau Pobl a Chyfleustodau

   

  Hysbysiadau Dyfarnu Contract

  • Fframwaith Darparu Atebion Teithio a Llety Busnes – dyfarnwyd 12 Hydref 2015.
   Mae Lot 1 yn cynnig Cwmni Rheoli Teithio sengl, gan alluogi dyfarniad uniongyrchol a lleihau graddfeydd amser i ymgysylltu a gweithredu.
   Mae Lot 2 yn cynnig catalog o Gyfleusterau Cynhadledd ar draws rhanbarthau daearyddol yng Nghymru.
  • Gwasanaeth a Reolir ar gyfer Cynlluniau Buddion i Weithwyr – i'w ddyfarnu diwedd mis Tachwedd.


  Grwpiau Fforwm Categori (GFfC)

  • Fframwaith Hyfforddiant Corfforaethol Dysgu a Datblygu Cymru Gyfan - bydd y Fframwaith hwn yn darparu ystod o gyflenwyr yn gyfrifol am bob agwedd ar gefnogi a darparu hyfforddiant. Os hoffech chi fod yn gynrychiolydd sector cyhoeddus Cymru, cysylltwch â'r blwch post isod.


  Diweddariadau

  • Fframwaith Hyfforddiant Corfforaethol Dysgu a Datblygu Cymru Gyfan - rydym wrthi'n symud ymlaen ymatebion Holiadur Cwmpasu. Yn dilyn ein digwyddiad ar 20 Hydref, mae digwyddiadau penodol yn cael eu cynllunio yng ngogledd a de Cymru dros y misoedd nesaf (gweler yr adran Edrych i’r Dyfodol uchod).
  • Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Cysylltiedig – Mae yna weithgaredd rheolaidd ar fini-gystadlaethau ar gyfer y fframwaith hwn. Os bydd angen unrhyw gymorth ychwanegol gyda manylebau neu weithredu drwy eDendroCymru arnoch, cysylltwch â'r blwch post isod.
  • Technolegau a Gwasanaethau Cynorthwyol – mae’r catalogau electronig yn cael eu datblygu gyda phob un o’r naw cyflenwr ar gyfer Lot 1 - Teleofal a Chynnyrch Gofal â Thechnoleg a byddant ar gael ar wefan GwerthwchiGymru a ProcServe cyn bo hir.
   Ar gyfer Lotiau 2 - 4 mae yna ddwy ffordd o redeg trefniant o'r Fframwaith, naill ai drwy gynnal ymarfer cystadleuaeth pellach neu drwy ddyfarniad uniongyrchol. Gellir dyfarnu’n uniongyrchol lle mae'n bosibl sefydlu’r cynnig mwyaf manteisiol yn economaidd ar sail y telerau a nodir yn y Cytundeb Fframwaith, a lle bod POB gwasanaeth sydd ei angen a thelerau contract arfaethedig wedi’u cynnwys yn y Cytundeb Fframwaith a'r Fanyleb. Os bydd angen unrhyw gymorth gyda'r cystadlaethau pellach arnoch, cysylltwch â'r blwch post isod.


  Cyswllt: NPSPeopleServices&utilities@cymru.gsi.gov.uk

   


  Gwasanaethau Proffesiynol

   

  Diweddariadau

  • Ymgynghoriaeth Adeiladu (Isadeiledd) Cam 3 – gyda’r gwerthusiad yn dod i ben bydd y fframwaith terfynol yn ein cynnig tri cham o ymgynghoriaeth adeiladu ar gael o 1 Rhagfyr 2015 ymlaen. I gael gwybodaeth am y gwasanaethau ymgynghori sydd ar gael o dan gamau 1 a 2 ewch i wefan GwerthwchiGymru.
  • Fframwaith Gwasanaethau Cyfreithiol gan Fargyfreithwyr y GCC - mae gwaith yn parhau i gwblhau'r gofynion.
  • Ymgynghoriaeth Busnes – mae tri maes craidd o weithgarwch wedi cael eu nodi yng nghyfnod agoriadol yr is-gategori hwn; cymorth Model Darparu Amgen, Ymgynghoriaeth Addysg a Fframwaith Partner Effeithlonrwydd. Bydd hyn yn cael ei gyflwyno i'r Grŵp Cyflawni ym mis Tachwedd. Os ydych yn gweithio i sefydliad yn sector cyhoeddus Cymru a bod gennych chi diddordeb mewn cymryd rhan yn y Grŵp Fforwm Categori, cysylltwch â'r blwch post isod.
  • Gwasanaethau Yswiriant – cymeradwywyd y papur opsiynau yn argymell cyflwyno system brynu yswiriant ddeinamig a fframweithiau cysylltiedig ar gyfer broceriaeth a rheoli risg, trin hawliadau a chymorth ymgyfreitha yswiriant yng nghyfarfod y Grŵp Cyflawni ym mis Hydref. Mae gwaith yn mynd rhagddo gyda’r Grŵp Fforwm Categori i ddatblygu cyfres lawn o ddogfennau tendro.


  Cyswllt: NPSProfessionalServices@cymru.gsi.gov.uk


  7. Arbedion

   

  Ar hyn o bryd, mae'r GCC yn rhedeg ar 4.82% o gyfradd redeg ar yr holl arbedion yn erbyn gwariant drwy Gontractau a Chytundebau Fframwaith a reolir, sy'n cynnwys arbedion ychwanegol ar gontractau wedi’u negodi a chytundebau a drosglwyddir.

   

  Cyfanswm cyffredinol yr arbedion yw £1,936,010, rhwng 1af Ebrill 2015 a 31ain Awst 2015.

   

  Os bydd angen eglurhad pellach o'r arbedion hyn arnoch, cysylltwch â'ch Cynrychiolydd Sector yn y GCC neu'ch Pennaeth Caffael.

   


  8. Taflu Golwg

   

  Y mis yma rydym yn canolbwyntio ar Red Dragon Flagmakers, gwneuthurwyr fflagiau sy'n cael eu gwnïo yn y ffordd draddodiadol gyda chydwybod gymdeithasol, sydd â gweithdai yn Abertawe ac yng Ngwlad yr Haf ac a lansiwyd ym mis Ionawr 2014.

  Red Dragon Flagmakers

  Wedi tarddu o gwmni gweithgynhyrchu fflagiau traddodiadol teuluol sy'n bodoli ers 45 o flynyddoedd, Red Dragon Flagmakers, nod masnach cofrestredig Red Dragon Manufacturing Ltd, yw'r unig wneuthurwr fflagiau yn y DU sy'n gorfforedig ac yn cael ei weithredu fel cwmni budd cymdeithasol. Does dim cyfranddalwyr ac felly mae'r elw i gyd yn mynd yn ôl i'r busnes tuag at ddatblygiad personol a phroffesiynol y tîm o staff a hyfforddir yn fewnol i gyd.

   

  Mae Red Dragon Flagmakers yn cefnogi arferion gweithio hyblyg ac yn recriwtio drwy bartneriaid strategol, gan gynnwys Shaw Trust, Remploy a JCP. Mae cyfleoedd cyfartal a chynnwys pawb wrth galon eu gwaith. Mae'r cwmni'n cyflwyno hyfforddiant sgiliau a chyfleoedd i ddatblygu a llwyddo yn y cwmni, dim ots beth yw cefndir, addysg na hanes personol pobl. Mae'r gwerthiant yn galluogi elw sy'n cefnogi recriwtio ac adfer pobl ychwanegol mewn cymunedau lleol, sy'n cael eu hyfforddi wedyn ar gyfer cyflogaeth tymor hir a chynaliadwy.

   

  Gan wneud defnydd o'u gweithlu medrus a'u cyfleusterau gweithgynhyrchu, mae Red Dragon Flagmakers yn torri, yn gwnïo ac yn gorffen eu fflagiau'n broffesiynol, gan hefyd gynnig gweithgynhyrchu tecstilau i fusnesau eraill, prototeipio cynnyrch newydd a defnyddio'r gadwyn gyflenwi a chyfleusterau cynhyrchu. Hefyd mae'r busnes yn gweithio'n agos gyda mentrau bychain a chanolig eraill i gyflawni prosiectau sydd angen cyflenwi, cynnal a chadw a gosod polion fflagiau ledled y DU.

   

  Red Dragon Flagmakers oedd cyflenwyr swyddogol Uwchgynhadledd NATO yng Nghymru yn 2014, gan wneud yr holl fflagiau seremonïol. Hefyd mae'r busnes yn gwerthu i ddefnyddwyr ar-lein ac o fusnes i fusnes i bob sector o'r farchnad sydd eisiau'r fflagiau wedi'u gwnïo'n draddodiadol gorau un. Yn ddiweddar mae'r Prif Weithredwr, Jo Ashburner Farr, wedi cyrraedd rhestr fer Entrepreneur Gweithgynhyrchu y Flwyddyn yng Ngwobrau Entrepreneuriaid Cymru eleni a hefyd roedd y busnes yn Rownd Derfynol gwobrau Mentrau Cymdeithasol Cymru 2015.

   

  Mae Red Dragon Flagmakers yn aelodau o WCVA, Canolfan Cydweithredol Cymru a Social Enterprise UK.

   

  I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.reddragonflagmakers.co.uk


  Os hoffech ddad-danysgrifio o Newyddion y GCC,

  e-bostiwch: Bethan.Williams13@cymru.gsi.gov.uk