Cylchlythyr y GCC - Mis Awst 2015

www.gcc.llyw.cymru

ffn: 0300 7900 170 

gwasanaethcaffaelcenedlaethol@cymru.gsi.gov.uk 

NPW News Banner

Awst 2015

CY Logo

Cynnwys 

1. Rhagair y Cyfarwyddwr
2. Eich gair. Ein gweithred
3. Newyddion
4. Gweithgarwch ar y gweill yn ôl categori

5. Arbedion

6. Taflu golwg

2. Eich gair. Ein gweithred

Gweler isod ddetholiad o faterion a godwyd yn ystod y digwyddiadau rhanbarthol ym mis Gorffennaf a sut yr ydym yn gweithio i fynd i’r afael â'r rhain yn ystod y misoedd nesaf:


Cyfarfod o bobl
© Hawlfraint y Goron (2014) Visit Wales


Eich gair: "Pwy yw ein cynrychiolwyr sector ar y Grŵp Cyflawni?"

Ein hymateb: Mae'r holl gynrychiolwyr sector wedi’u rhestru ar dudalen y Grŵp Cyflawni ar ein gwefan.

 

Eich gair: "Ble gallwn ddod o hyd i Biblinellau’r GCC a rhestr o Fframweithiau cyfredol y GCC?"

Ein hymateb: Mae Piblinellau chwe chategori’r GCC i'w gweld ar ein gwefan. Mae'r rhain yn cael eu diweddaru bob mis yn dilyn cyfarfodydd y Grŵp Cyflawni. Mae gennym hefyd restr o holl Fframweithiau cyfredol y GCC, sy'n cynnwys dolenni i bob Hysbysiad Dyfarnu Contract ar GwerthwchiGymru, ac byddant  yn cael ei diweddaru yn dilyn dyfarniad pob fframwaith newydd.

 

Eich gair: "Mae'n anodd dod o hyd i wybodaeth ar GwerthwchiGymru. Nid yw'r wefan yn hawdd ei defnyddio.

Ein hymateb: Ar hyn o bryd, rydym wrthi’n adnewyddu cynnwys y GCC ar GwerthwchiGymru. Mae ardal newydd benodol i’r GCC yn cael ei datblygu, i gynnwys gwybodaeth am fframweithiau ar draws pob categori, adroddiadau grwpiau fforwm categori, manylion am ddigwyddiadau, cylchlythyrau a chyhoeddiadau.

 

Eich gair: Hoffem weld ymgysylltiad gwell gyda thimau caffael ac arbenigwyr technegol, a mwy o ddigwyddiadau cyflenwyr yng Ngogledd Cymru.

Ein hymateb: Byddwn yn dechrau i drefnu’r cyfarfodydd hyn o fis Medi


3. Newyddion


Telathrebu Llinell Sefydlog


Mae’r GCC yn mynd i gynnal cystadleuaeth gyfanredol bellach ar gyfer Telathrebu Llinell Sefydlog ar ran sefydliadau sydd â diddordeb o dan 'Lot 3 Teleffoni Traddodiadol' o Fframwaith newydd Gwasanaeth Masnachol y Goron, 'Gwasanaethau Rhwydwaith RM1045'. Bydd y gystadleuaeth yn arwain at gontractau cyd-derfynol gydag un cyflenwr am gyfnod cychwynnol hyd at fis Medi 2017, gydag opsiwn am estyniad hyd at 12 mis ychwanegol.

 

Mae Gwasanaeth Masnachol y Goron wedi nodi arbedion cyraeddadwy oddeutu 15%, gydag arbedion posibl oddeutu 30% ar gyfer sefydliadau sydd ar gontract treigl sy'n bodoli eisoes, sydd heb fod yn destun proses gystadleuaeth.

 

Mae’r GCC yn bwriadu cynnal yr ymarfer gystadleuaeth hon unwaith yn unig, a byddwn yn gallu nodi dyddiad trawsnewid pob sefydliad. Mae dal angen i sefydliadau nad ydynt angen adnewyddu eu contract tan fis Awst 2016, ddarparu gwybodaeth ar gyfer y gystadleuaeth hon nawr.

 

Mae'n rhaid i sefydliadau sydd â diddordeb ddarparu'r holl ddata y gofynnir amdano erbyn y dyddiad cau, sef 19 Awst 2015. Mae cyfarfodydd Grwpiau Fforwm Categori (GFfC) wedi eu cynllunio ar 18 Awst 2015 i gytuno ar y meini prawf gwerthuso a gofynion penodol. I gael rhagor o wybodaeth a dogfennau templed, neu i fynegi diddordeb mewn mynychu'r GFfC, cysylltwch â blwch post TGCh y GCC: NPSICTCategoryTeam@cymru.gsi.gov.uk


Fframwaith Effeithlonrwydd Adnoddau i Gymru - dathlu carreg filltir ei flwyddyn gyntaf


Cymru Effeithlon yw’r gwasanaeth cyswllt Llywodraeth Cymru sy’n cynnig cymorth ar ddefnyddio adnoddau; ynni, gwastraff a dŵr, yn fwy effeithlon ar gyfer cartrefi, busnesau, cymunedau, a'r sectorau gwirfoddol a chyhoeddus. Gall y gwasanaeth adnabod y llwybr mwyaf priodol at gyngor a chymorth cywir ar sail amgylchiadau ac anghenion - naill ai'n uniongyrchol o raglenni Llywodraeth Cymru neu o raglenni y gallwch eu defnyddio ar Fframwaith Effeithlonrwydd Adnoddau y GCC.

 

Roedd 21 Gorffennaf 2015 yn nodi’r pen-blwydd cyntaf ers i Fframwaith Effeithlonrwydd Adnoddau i Gymru fod yn weithredol.

 

Mae'r Fframwaith yn cynnig opsiynau caffael cadarn ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru i gyflawni atebion ynni, dŵr a gwastraff mwy effeithlon. Wedi’i rannu'n ddwy lot, mae cwsmeriaid yn gallu cael mynediad at gyngor ac arweiniad arbenigol ar effeithlonrwydd adnoddau, ynghyd â gwasanaethau ar gyfer gwerthuso rhaglenni neu brofi ar gyfer mentrau’r dyfodol.

 

Mae ystod eang o gontractau mawr a bach wedi cael eu gosod drwy'r Fframwaith, gan gefnogi’r sectorau cyhoeddus a phreifat, a grwpiau cymunedol i gyflwyno cynlluniau arloesol. Mae gweithgarwch sydd ar y gweill yn cynnwys penodi darparwyr i ymgymryd ag adolygiadau Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) ar draws Cymru a chyflwyno rhaglen wastraff fawr.

 

Mae dros £4.6miliwn wedi ei wario drwy'r Fframwaith, gan wireddu arbedion o £783,757.44. Hyd yn hyn, mae tua £13.7miliwn o weithgarwch wedi'i osod neu ar fin cael ei osod drwy'r Fframwaith.

 

Ceir canllawiau ar sut i ddefnyddio’r Fframwaith ar GwerthwchiGymru.


Grwpiau Fforwm Categori


Rydym yn awr yn adrodd canlyniadau Grwpiau Fforwm Categori ar wefan GwerthwchiGymru.


4. Gweithgarwch ar y gweill yn ôl categori


Mae yna nifer o Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw a Hysbysiadau Contract wedi’u rhestru isod. Gofynnir i chi rannu'r wybodaeth hon gyda chynifer o gyflenwyr â phosibl os ydych yn credu y byddent o ddiddordeb iddynt.


Os byddwch angen gwybodaeth bellach neu os hoffech fynychu unrhyw un o'r digwyddiadau isod, cysylltwch â'r tîm perthnasol drwy ebost.

Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau


Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw

 

Hysbysiadau Contract

 

Cyswllt: NPSConstruction&FM@cymru.gsi.gov.uk

Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau

Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes


Hysbysiadau Dyfarnu Contract

  • Mae’r GCC wedi penodi Banner Business Services Ltd fel y darparwr deunydd ysgrifennu am 12 mis yn weithredol o 15 Gorffennaf 2015 yn dilyn mini gystadleuaeth a gynhaliwyd yn erbyn Fframwaith Gwasanaeth Masnachol y Goron RM3703. Bydd y wybodaeth ar gael ar wefan GwerthwchiGymru cyn bo hir.
  • Cyflenwi Dillad Diogelwch a Chyfarpar Diogelu Personol - Rhif Contract WPC/B193/11. Mae'r Fframwaith hwn wedi'i ymestyn am gyfnod o 12 mis pellach hyd at 31 Gorffennaf 2016. Bydd gwybodaeth Fframwaith yn ymddangos cyn bo hir yn ardal Contractau, Fframweithiau ac Adnoddau ar wefan GwerthwchiGymru.
  • Cyflenwi Nwyddau Traul Argraffydd (III) - Mae'r Fframwaith hwn wedi cael ei ymestyn am gyfnod pellach o 2 flynedd hyd at 31 Gorffennaf 2017.

 

Cyswllt: NPSCorporateServices@cymru.gsi.gov.uk


Fflyd a Thrafnidiaeth

Fflyd a Thrafnidiaeth


Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen LlawCyswllt: NPSFleet@cymru.gsi.gov.uk


Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

 

Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw


  • Gwasanaethau Cynnal a Chadw TG a Cheblau; a Digido, Storio a Gwaredu. I gael eu cyhoeddi ym mis Awst.

 

Hysbysiadau Contract


 

Diweddariadau


  • Telathrebu Sefydlog – Trefniant cyfanredol i ddod ym mis Awst (yn ddibynnol ar ddyfarniad Gwasanaeth Masnachol y Goron o'i Fframwaith Gwasanaethau Rhwydwaith RM1045). Gweler y wybodaeth  dan adran ‘Newyddion’ uchod.

Contact: NPSICTCategoryTeam@cymru.gsi.gov.uk


Gwasanaethau Pobl

Gwasanaethau Pobl a Chyfleustodau


Hysbysiadau Contract


 

Diweddariadau


  • Iechyd Galwedigaethol a Gwasanaethau Cysylltiedig, NPS-PSU-0012-14 – Mini-gystadleuaeth Cydweithredol. Mae nifer o Gyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru wedi bod mewn cyswllt â’r GCC i gynnal mini-gystadleuaeth cydweithredol ar eu rhan ar gyfer darparu Gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol. Ar hyn o bryd mae gennym sefydliadau sydd â diddordeb ar sail Cymru gyfan a sail Caerdydd a'r Fro. Os hoffai’ch sefydliad gael ei gynnwys (nid oes rhaid i chi fod yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru) cysylltwch â'r blwch post isod.

Grwpiau Fforwm Categori


  • Grŵp Fforwm Categori Gweithwyr Asiantaeth - De Cymru, 27 Awst 2015.

Cyswllt: NPSPeopleServices&utilities@cymru.gsi.gov.uk


Gwasanaethau Proffesiynol


Hysbysiadau Contract


Hysbysiadau Dyfarnu Contract


  • Fframwaith Gwasanaethau Casglu Arian a Fframwaith Ymgynghoriaeth Adeiladu Isadeiledd (Cyfnod 2) – i gael eu dyfarnu ym mis Awst.

Diweddariadau


  • Ymgynghoriaeth Busnes - Ar hyn o bryd rydym yn cynnal ymarfer cwmpasu ar gyfer gofynion defnyddwyr. Anfonwch e-bost at y blwch post isod os hoffech gymryd rhan neu i dderbyn copi o'r holiadur.
  • Fframwaith Ymgynghoriaeth Adeiladu (Eiddo) – Mae’r canllawiau wedi'u diweddaru ar GwerthwchiGymru i adlewyrchu'r gwelliannau a wnaed i weithrediad y Fframwaith. Yn dilyn adborth gan gyflenwyr fframwaith, rydym hefyd yn gofyn eich bod yn defnyddio'r templedi dyfynbris safonol ar GwerthwchiGymru wrth gynnal mini-gystadlaethau.

Cyswllt: NPSProfessionalServices@cymru.gsi.gov.uk


5.   Arbedion

 

Mae’r tabl isod yn dangos dadansoddiad o’r arbedion sydd wedi cael eu cyflawni a’r gwariant yn ôl categori, rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Mai 2015.


Ar hyn o bryd, mae’r GCC yn rhedeg ar gyfradd redeg o 3.30% ar arbedion yn erbyn gwariant drwy Gontractau a Chytundebau Fframwaith wedi’u rheoli. Mae hwn yn cynnwys ystod o Gytundebau sydd wedi'u trosglwyddo i’r GCC.

Arbedion mis Awst


Os byddwch angen eglurhad pellach o'r arbedion hyn, cysylltwch â'ch Cynrychiolydd Sector y GCC neu'ch Pennaeth Caffael.


6. Taflu Golwg


Y mis hwn rydym yn trafod Acommodation Furniture Solutions Ltd. Mae’n fusnes a gefnogir ac mae wedi cael ei gynnwys yn ddiweddar yng Nghytundeb Fframwaith Darparu Atebion Dodrefn y GCC.

Logo AFS


Gwneuthurwr Dodrefn Contract yw Accommodation Furniture Solutions (AFS) sydd wedi ei leoli ar safle hen ffatri Remploy yn Abertawe, De Cymru, gan arbenigo mewn dodrefn ac atebion storio llety ac addysg.


Mae AFS yn cynnig amrywiaeth o ddodrefn o ansawdd uchel, sydd ar gael i sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC, ar Lotiau 3 a 6 o’r Fframwaith Darparu Atebion Dodrefn. Mae rhagor o fanylion, gan gynnwys dolen i gatalogau a phrisoedd, ar gael ar wefan y GCC.


Mae AFS yn fusnes a gefnogir ac fe'i cofrestrwyd ym mis Mawrth 2013 gyda chymorth gan gynllun Grant Cymorth i Gyflogwyr Llywodraeth Cymru, pan wnaeth saith cyn-weithiwr Remploy fuddsoddi eu harian diswyddo i ffurfio menter gydweithredol. Yn gadarnhaol am bobl anabl, mae 100 y cant o'r gweithlu yn bobl ag anableddau. Ers ei ddechrau, mae'r gweithlu wedi tyfu i 22 o weithwyr ac mae'r sylfaen cwsmeriaid wedi ehangu'n gyflym.


Mae gan fusnesau a gefnogir weithlu sy'n cynnwys dros 50% o bobl anabl, nad ydynt yn gallu ymgymryd â gwaith yn y farchnad lafur agored oherwydd natur neu ddifrifoldeb eu hanabledd.

Am ragor o wybodaeth ewch i: www.afs-wales.com


Os hoffech ddad-danysgrifio o Newyddion y GCC,

e-bostiwch: Bethan.Williams13@cymru.gsi.gov.uk