eCylchlythyr Dysg cyn-11 oed Llywodraeth Cymru – 26 Ionawr 2015 (Issue 114)

26 Ionawr 2015 • Rhifyn 114

 
 
 

NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

image of conference 130px  

Archebwch le nawr: Gwahoddiad i wylio drwy gweminar araith y Gweinidog Addysg a Sgiliau ar 5 Chwefror 2015

Nid oes llefydd ar gael mwyach ar gampws Nantgarw, ond mae’n bosib i chi wylio a chymryd rhan yn araith y Gweinidog drwy gofrestru ar gyfer y gweminar.  Bydd y Gweinidog yn trafod adolygiad yr Athro Graham Donaldson o’r cwricwlwm a’r trefniadau asesu, sydd i’w gyhoeddi ym mis Chwefror, a sut mae’n bwrw ymlaen â’r cynlluniau i wella datblygiad proffesiynol parhaus i athrawon yng Nghymru drwy’r Fargen Newydd.

 

primary classroom (2) 130130  

Anawsterau Dysgu Penodol: Canllawiau’r Prawf Darllen Cenedlaethol – ar gael nawr!

 

Mae canllawiau i athrawon ar gael bellach i’w helpu i ddefnyddio’r Profion Darllen Cenedlaethol i gefnogi dysgwyr sydd ag Anawsterau Dysgu Penodol.

   
 

MWY O NEWYDDION AM ADDYSG YNG NGHYMRU

Llysgenhadon Gwych

 

Fyddai eich disgyblion chi’n gallu bod yn Llysgenhadon Gwych dros Gomisiynydd Plant Cymru?

Holiadur Llywodraethwyr Cymru – ymatebion erbyn 13 Chwefror 2015

 

 

Rydym yn cynnal adolygiad o'r wybodaeth, y cyngor a'r gefnogaeth a ddarperir i lywodraethwyr ysgol i sicrhau eu bod yn addas i'r diben ac yn diwallu eu hanghenion.

Mae canllawiau statudol newydd – Cadw Dysgwyr yn Ddiogel – wedi’u cyhoeddi

Maent yn cynnwys canllawiau a fydd yn cynorthwyo darparwyr addysg i sicrhau bod systemau effeithiol yn eu lle ar gyfer diogelu dysgwyr. Maent hefyd yn cynnwys hyperddolenni i ganllawiau, rheoliadau a deddfwriaeth er mwyn helpu darllenwyr i dderbyn gwybodaeth fwy manwl yn gyflym. Ceir ynddynt yn ogystal ganllawiau ynghylch y gwahanol faterion diogelu y mae’n rhaid i ddarparwyr addysg fod yn ymwybodol ohonynt.    

Gair i’ch atgoffa o’r angen i fod yn gytbwys a synhwyrol wrth reoli iechyd a diogelwch mewn ysgolion

 

Mae’n bwysig cydnabod y gwahaniaeth rhwng pethau dibwys a risgiau go iawn y mae’n rhaid eu rheoli’n effeithiol ar unwaith.

Cynghorion ar gael y budd mwyaf o’ch Grant Amddifadedd Disgyblion

 

Yn dilyn cyhoeddi’r poster Grant Amddifadedd Disgyblion diweddar yn tynnu sylw at ddulliau effeithiol o ymyrryd yn y dosbarth, mae’r set gyntaf o gyfres o gynghorion ar gael.

Helpu i lunio ein canllawiau amddifadedd yn y dyfodol!

A wnaeth ein canllawiau eich helpu i ddatblygu ymyriadau sy'n gwneud gwahaniaeth i ddysgwyr sy’n cyflawni’n isel? Oedden nhw'n eich cynorthwyo i gael y gwerth gorau am arian oddi wrth o’ch Grant Amddifadedd Disgyblion?  Mae eich adborth yn bwysig i ni, felly rhowch wybod i ni beth yw eich barn o'n dogfennau cyfredol Ail-ysgrifennu’r Dyfodol; Grant Amddifadedd Disgyblion - canllawiau byr ar gyfer ymarferwyr a Beth sy’n Wir yn Gweithio  Llenwch y ffurflen a'i hanfon yn ôl atom erbyn 1 Mawrth 2015

Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol 2015 - Drafft

 

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich barn chi ar yr hyn yr ydym yn cynnig ei gyflwyno i wella trafnidiaeth Cymru.

   
 

Adnoddau / Cystadlaethau

Gwylio Adar yr Ysgol’ yr RSPB

 

Cymerwch ran yn ‘Gwylio Adar yr Ysgol’ y RSPB o 5 Ionawr hyd at 13 Chwefror.  Beth am i ddysgwyr wario awr yn gwylio  a recordio gwahanol fathau o adar sy’n bodoli ym meysydd gwyrdd yr ysgol?  Bydd y wybodaeth a gesglir yn ffurfio rhan o arolwg cenedlaethol y RSPB.  Mae adnoddau dwyieithog rhad ac am ddim ar gael i gefnogi’r gweithgaredd.   

Gweithgareddau addysg CA2 & 3 - Bywyd Gwas Tuduriaid, Llys Tretŵr

 

Mae’r gweithdai’n ffordd wych i annog ysgolion i ymweld â’r safle hanesyddol yma sy’n llai adnabyddus. Mae’r gweithgareddau ymarferol yn Nhretŵr yn cynnig y cysylltiad cyntaf tuag at edrych ar gyfnod y Tuduriaid yn y De. Mae’r diwrnod yn gyfle gwych i’r disgyblion a’r athrawon adnabod y gorffennol y tu allan i’r dosbarth gan wneud dysgu’n hwyl.

Clybiau STEM LEGO ar ôl ysgol

 

O 20 Ionawr 2015 bydd G2G Communities CIC yn lansio dau glwb STEM LEGO ar ôl ysgol newydd.  Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn gallu gweithio ag ystod eang o ddeunyddiau Addysg LEGO a bydd gweithgareddau’n cynnwys adrodd storïau’n ddigidol, ac adeiladu a rhaglennu robotiaid WeDo LEGO.  Ar gyfer plant 7-10 oed yw clwb dydd Mawrth a bydd clwb dydd Iau i’r rhai sy’n 11 oed a throsodd.  Bydd y ddau glwb am gyfnod o 6 wythnos yn Stiwdio Arloesedd Addysg LEGO yn Rhyl.

 

Adnoddau Pori Drwy Stori

Rhaglen genedlaethol i blant oedran Derbyn yng Nghymru i gefnogi llythrennedd a rhifedd yn y Cyfnod Sylfaen. 

Mae gweithgareddau Rhufeinig ar gael nawr o Dref Rufeinig Caerwent

 

Mae gweithgareddau newydd, sy’n defnyddio Gwyddoniaeth, Technoleg a Rhifedd, yn Nhref Rufeinig Caerwent, ger Casnewydd, ar gael nawr i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2.  Mae dwy sesiwn hanner diwrnod ar gael, yn astudio bywyd dydd i ddydd y Rhufeiniaid ac adeiladau Rhufeinig, gyda chyfleoedd i wisgo lan, trin a thrafod gwrthrychau, a chymryd rhan mewn gweithgareddau crefft a dylunio. Am fwy o wybodaeth, neu i archebu lle: Cadw.education@wales.gsi.gov.uk

 

   
 

hwb

CwrddHwb y Drenewydd 

Dydd Mawrth 3 Chwefror yn Theatr Hafren 4:30 – 6:00pm. Bydd Just2easy yn cyflwyno’r adnoddau a’r offer sydd nawr ar gael dan drwydded cenedlaethol i holl athrawon a dysgwyr Cymru.

 

 Cynnwys newydd ar Hwb: Ydych chi’n dysgu Astudiaethau Crefyddol U /UG? Mae Rhifyn 6 o Herio Materion Crefyddolnawr ar gael ar Hwb.

Hwb+

 

Un o nodweddion newydd cyffrous Hwb+ yw’r gallu i greu gwefannau cyhoeddus ar gyfer eich ysgol. Mae’r wefan ar gael yn ddwyieithog gyda’r tudalennau canlynol: cartref, newyddion, ynghylch, cysylltu, a blog. Gallwch hefyd amrywio eich safle trwy ychwanegu tudalennau yn ôl y gofyn. Am ragor o wybodaeth ar sut i gael mynediad at eich safle ysgol, ewch i Hwb.

   
 

Newyddion arall

Mae Diwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach 2015 bron yma!

 

Ymunwch â miloedd o addysgwyr ledled y byd trwy gydnabod Diwrnod Rhyngrwyd Ddiogelwch ar 10 Chwefror 2015.  Siaradwch gyda’ch disgyblion ynghylch teimlo’n ddiogel ar-lein, siaradwch gyda’ch rhieni / gofalwyr ynghylch cadw eu hunain neu eu plant yn ddiogel ar-lein, neu byddwch yn barod i synnu at yr atebion gewch chi gan eich disgyblion pan ofynnwch iddynt am yr hyn maen nhw’n ei wneud ar-lein! Os oes gennych gynlluniau ar y gweill, gadewch i ni wybod sid@cymru.gsi.gov.uk

Cynhadledd Ystyriaeth Ofalgar a Hyfforddi Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru

 

Ydych chi:

  • â diddordeb mewn datblygu eich ystyriaeth ofalgar eich hun neu weithio i weithredu ystyriaeth ofalgar yn eich sefydliad?
  • eisiau gwybod mwy am GRAVITAS a sut y gallwch ddylanwadu ac ymgysylltu?
  • yn awyddus i ganfod sut y gellir defnyddio ystyriaeth ofalgar mewn ysgolion yn effeithiol iawn?  

Ymunwch â ni yn ein Cynhadledd Ystyriaeth Ofalgar a Hyfforddi - Dydd Mercher, 25 Chwefror 2015 - i ddysgu, rhannu a rhwydweithio.

   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 

YSTADEGAU AC YMCHWIL

 

Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen

Mae gwerthusiad tair blynedd annibynnol ar y Cyfnod Sylfaen yn cael ei gynnal ar hyn o bryd