Cylchlythyr Sector Allforio Cymru, Rhifyn 4 - Tachwedd

Newyddion Allforio

=============
Allforio

Rhifyn 4, Tachwedd 2014

city hall

ExploreExport 2014 – 14 Tachwedd, Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Mae ExploreExport 2014 yn gynhadledd ac arddangosfa un diwrnod a gynhelir yn ystod yr Wythnos Allforio. Yno gall busnesau gael cyngor ynghylch allforio a golwg ar gyfleoedd busnes o bob cwr o’r byd.

Cynhaliwyd Diwrnod Masnach Rhyngwladol llwyddiannus iawn y llynedd, gyda chwmnïau’n cymryd rhan mewn seminarau ar destunau’n ymwneud ag allforio - fel Rheoli Asiantau a Dosbarthwyr, a Gwasanaethau Allforio - ac mewn trafodaethau o amgylch y bwrdd yn edrych ar nifer o farchnadoedd pwysig.

Bydd ExploreExport 2014 yn adeiladu ar lwyddiant digwyddiad llynedd gyda mwy o seminarau ar bynciau newydd, gan gynnwys Rheolau Incoterms® 2010, dulliau talu a TAW.

Prif nodwedd ExploreExport 2014 yw cyfarfodydd unigol gydag arbenigwyr o dros 60 o farchnadoedd, gan gynnwys yr Unol Daleithiau, Tsieina a’r Almaen yn ogystal â Mongolia ac Algeria, gan alluogi cwmnïau i edrych ar gyfleoedd i allforio mewn amrywiol farchnadoedd.

Rhagor o wybodaeth a chofrestru ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn.

=============
invest summit

Cynhadledd fuddsoddi ryngwladol yng Nghymru

Bydd cwmnïau dyfeisgar o Gymru yn arddangos eu technoleg i’r byd yng Nghynhadledd Fuddsoddi Cymru 2014 yn ddiweddarach yn y mis.

Yn dilyn llwyddiant Uwchgynhadledd NATO ym mis Medi, bydd Cymru’n cynnal cynhadledd ryngwladol ar fuddsoddi a fydd yn creu swyddi a thwf. Cynhelir y gynhadledd ‘Mabwysiadu technoleg newydd i sicrhau mantais gystadleuol’, sydd drwy wahoddiad yn unig, ar 20-21 Tachwedd yng Ngwesty’r Celtic Manor, Casnewydd.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart: “Mae lefelau mewnfuddsoddi yng Nghymru bellach yn uwch nag erioed. Bydd y gynhadledd yn gyfle ardderchog i adeiladu ar ein llwyddiant a hyrwyddo Cymru fel cyrchfan amlwg ar gyfer buddsoddiadau tramor. Gan ddod â dros 250 o fuddsoddwyr, arweinwyr busnes a gweinidogion y byd ynghyd, bydd yn adeiladu ar y sylw a gafodd Cymru yn ystod uwchgynhadledd NATO ac yn llwyfan byd-eang i arddangos dyfeisgarwch a sgiliau Cymru.”

Rhagor o wybodaeth

=============
russia ukraine

Y diweddaraf am Sancsiynau Rwsia a’r Ukrain

Wrth i’r UE barhau i adolygu ei ymateb i Rwsia dros y sefyllfa sy’n parhau yn yr Ukrain, rhaid i fusnesau ddeall beth yw’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch sancsiynau. Cadwch lygad ar y sefyllfa ddiweddaraf a’r effaith bosibl ar eich busnes.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am hyn a rheolau allforio strategol eraill, tanysgrifiwch i’r rhestr e-bost Hysbysiadau Allforio.

=============
departure board

Ble nesaf i’ch busnes?

Fel rhan o daith fasnach Llywodraeth Cymru, bu dirprwyaeth o fusnesau ar ymweliad yn ddiweddar â Dinas Ho Chi Minh, marchnad twf uchel a chalon economaidd Fietnam.

Mae Teddington Engineered Solutions, un o’r cwmnïau a fu’n rhan o’r daith fasnach hon, yn allforio cynnyrch ar draws y byd. Dywedodd Jason Thomas, y Rheolwr Masnachol: "Dyma’n hymweliad cyntaf â Fietnam ac rydyn ni’n gweld y farchnad hon fel un bwysig i gynyddu’n hallforion. Drwy raglen teithiau masnach Llywodraeth Cymru, cawsom gymorth i ymweld â’r farchnad ac i drefnu cyfarfodydd gyda chwsmeriaid posibl. Roedd ansawdd a nifer y cyfarfodydd hyn wedi creu argraff arna i. Mae cyfleoedd busnes amlwg yma i ni, ac fe fyddwn yn siŵr o ddychwelyd i Fietnam.”

Rhagor o wybodaeth am deithiau masnach.

=============
codes ship

Y cod cywir!

Ydych chi’n defnyddio’r cod nwyddau cywir? Mae’r system cod nwyddau yn dosbarthu nwyddau sy’n cael eu mewnforio a’u hallforio er mwyn i chi dalu’r trethi a’r tollau cywir a dilyn y rheoliadau. Rhaid i chi gael cod nwyddau ar gyfer pob nwydd sy’n cael ei fewnforio neu allforio i neu o’r DU. Rhagor o wybodaeth a defnyddio teclyn Trade Tariff ar-lein i chwilio am eich cod nwyddau. 

Cofiwch: Eich cyfrifoldeb chi yw dod o hyd i’r cod nwyddau a’r drwydded gywir, hyd yn oed os ydych yn defnyddio asiant.

=============
webinar

Gweminarau Byw

Am gael gwybodaeth ynghylch gwahanol farchnadoedd a sectorau o bob cwr o’r byd heb adael y swyddfa? Rhowch gynnig ar wasanaeth Gweminarau UKTI. Maent yn cynnig cannoedd o ddigwyddiadau awr o hyd yn edrych ar bynciau, sectorau a gwledydd ar draws y byd, gan eich helpu i lunio’ch cynllun allforio.

Mae’r digwyddiadau hyn yn eich galluogi i ryngweithio gydag arbenigwyr mewn sectorau a gwledydd penodol, ac yn gyfle i chi ofyn cwestiynau i ehangu’ch gwybodaeth.

I weld Gweminarau UKTI sy’n cael eu trefnu ar hyn o bryd, ewch i wefan UKTI a chwiliwch am y gweminarau.

=============

Os oes gennych ymholiad, ffoniwch +44(0)3000 6 03000 neu cysylltwch â ni yn: Cymorth Busnes.

Am ragor o wybodaeth, ewch at Wefan Busnes Cymru.

Mae gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru yn cynnig gwasanaeth un stop ar gyfer holl anghenion eich busnes. Mae Llywodraeth Cymru o blaid busnes, ac mae’n cynnig: mynediad at gyllid, pecynnau cymorth amrywiol, cyngor ynghylch masnachu rhyngwladol, cymorth i ganfod lleoliad, datblygu’r gweithlu a sgiliau, a chysylltiadau â rhwydweithiau diwydiannau.

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.