Cylchlythyr Arloesi - Rhifyn 16 – Medi 2016

Newyddion Arloesi

Arloesi

Rhifyn 16, Medi 2016

Expertise Wales
Royal Mint

Mae Cymru yn 'Agored i Fusnes’

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, wedi pwysleisio bod Cymru yn agored iawn i fusnes.

Bu’n siarad â chynrychiolwyr cwmnïau Angori yn ddiweddar, a dywedodd fod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi twf busnes a buddsoddi.

Bu’r Ysgrifennydd Cabinet mewn cyfarfodydd o Fforymau’r Cwmnïau Angori yn y Gogledd ac yn y De i siarad â chynrychiolwyr y cwmnïau er mwyn gwrando ar unrhyw bryderon sydd ganddynt yn dilyn canlyniad refferendwm yr Undeb Ewropeaidd ac i drafod cyfleoedd newydd a sut y gall Llywodraeth Cymru eu helpu.

Cliciwch yma i gael ragor o wybodaeth a gwyliwch ddatganiad Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi.

Julie James

Uwch-gynhadledd Arloesi Cymru

Bydd Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru  yn un o’r prif siaradwyr yng Nghyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi (Uwch-gynhadledd Arloesi gyntaf y Cyngor). 

Bydd y testunau trafod yn cynnwys sefydlu Corff Arloesi Cenedlaethol ar gyfer Cymru, yr heriau sy’n wynebu’r sector cyhoeddus, a’r tueddiadau, y symudiadau cymdeithasol a’r darganfyddiadau technolegol a fydd yn effeithio ar ein bywydau dros y flwyddyn nesaf.

Bydd yr Uwch-gynhadledd yn dwyn ynghyd arweinwyr sy’n chwarae rôl hanfodol  wrth symud strategaeth arloesi Cymru yn ei blaen a chaiff ei chynnal fel rhan o Venturefest Cymru 2016. I gael mwy o wybodaeth ac i gofrestru, cliciwch yma.

Brick Fabrication

Brick Fabrication  yn elwa ar gymorth a gafwyd gan Lywodraeth Cymru i bartneru â Phrifysgol

Mae Brick Fabrication, sef busnes gweithgynhyrchu deunyddiau  adeiladu ym Mhont-y-pŵl wedi dyblu nifer ei staff a’i drosiant. Mae’r diolch yn rhannol i Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth Llywodraeth Cymru ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd.   Darllenwch fwy.

I gael gwybod sut y gallai rhaglen y Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth helpu’ch busnes chi i oresgyn y rhwystrau sy’n eu hatal rhag tyfu, cliciwch y ddolen hon.

PPM

PPM Technology yn monitro nwyon  gwenwynig y byd

Cafodd PPM Technology gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru ac yn dilyn hynny mae’r cwmni wedi gallu datblygu a phrofi cynhyrchion i fonitro nwyon gwenwynig y byd.  

Gwyliwch John Brynley, Rheolwr Gyfarwyddwr  PPM Technology, sef cwmni blaengar ym maes datblygu a gweithgynhyrchu offer sy’n gallu dod o hyd i nwyon gwenwynig, yn siarad gyda  Busnes Cymru.

Studen Innovation Awards

Y genhedlaeth newydd o Arloeswyr  ̶ Gwobrau Arloesi ar gyfer Myfyrwyr

Disgwylir i dros 2,000 o fyfyrwyr, athrawon a busnesau fod yn bresennol yng ngwobrau Arloesi 2016. Cynhelir y digwyddiad yng Nghaerdydd a Bangor fis nesaf.  

Bwriad y gystadleuaeth hon, sy’n un fawr ei bri, yn rhoi sylw i’r gwaith prosiect mwyaf arloesol a wnaed gan fyfyrwyr a fu’n astudio Dylunio a Thechnoleg ar gyfer TGAU a Safon Uwch.

Mae Llywodraeth Cymru a Chyd-bwyllgor Addysg Cymru yn cydweithio i annog pobl ifanc i fod yn fwy arloesol ac i werthfawrogi pwysigrwydd dylunio a thechnoleg. Darllenwch fwy.

SDA

Y Gorau ym maes Arloesi yng Nghymru

Enillydd y Wobr Arloesedd a Thechnoleg yng Ngwobrau Dewi Sant 2015 oedd Geraint Davies ac mae e’n galw ar arloeswyr sydd o’r un anian ag ef i enwebu’r rheini sy’n gwneud gwir wahaniaeth i’r sector.

Dywedodd: Peidiwch â cholli’r cyfle i godi proffil eich sefydliad a’ch diwydiant drwy Wobrau Dewi Sant – y clod mwyaf a roddir gan Lywodraeth Cymru.  

Ychwanegodd Geraint, Peiriannydd Fideo ar gyfer yr ap fideo byw, Periscope: “Mae’n braf bod pobl yn cael clywed y straeon gwych hyn am dechnoleg sy’n digwydd yng Nghymru”.

I enwebu, dilynwch y ddolen hon. Y dyddiad cau yw 21 Hydref 2016.

SMART workshop

Gweithdai Dylunio a Gweithgynhyrchu Arloesi SMART

Oes diddordeb gennych mewn sbarduno’ch  busnes i lwyddo

Dewch i weithdy hanner diwrnod i greu cysylltiadau. Bydd yn rhoi’r cyfle ichi ddysgu mwy am sut y gall eich busnes gael tridiau o wasanaeth ymgynghori am ddim a fydd yn rhoi cyngor dylunio a gweithgynhyrchu  ichi yn rhad ac am ddim.

Bydd y sesiwn hon yn rhoi mwy o wybodaeth ichi am sut i gael ‘Gwiriad Iechyd’. Caiff hwn ei gynnig i fusnesau sy’n arloesi.

Dilynwch y dolenni canlynol i gael rhagor o wybodaeth am y Gwiriad Iechyd ac i gofrestru.

Hedfan o Gaerdydd i Lundain mewn awr

Mae cysylltiadau hanfodol rhwng Caerdydd a Llundain yn cael eu cryfhau drwy ddarparu gwasanaeth awyr dros dro. 

Mae Flybe, cwmni awyrennau rhanbarthol mwyaf Ewrop, yn cynnig ‘teithiau achub’ ar gyfer y cyfnod o chwe wythnos pan fydd Twnnel Hafren ar gau. 

Bydd modd i deithwyr busnes a thwristiaid hedfan i ganol Canary Wharf hyd at deirgwaith y dydd o 12 Medi – 21 Hydref 2016. Darllenwch fwy ac archebwch yma.

Heriau’r Fenter Ymchwil Busnesau Bach

Diogelu Codio at y Dyfodol mewn System Iechyd Ddigidol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn chwilio am ffyrdd arloesol o godio manylion clinigol cleifion mewn ysbytai ond mae sicrhau ar yr un pryd bod modd cwrdd â thargedau Llywodraeth Cymru a lleihau’r pwysau y mae gwneud y gwaith hwnnw â llaw yn ei roi ar staff. Bydd 2 gam i’r broses hon ac mae’n gystadleuaeth agored. Bydd modd i fusnesau gyflwyno cynnig i ddatblygu contractau hyd at £10,000 yng ngham 1 (prawf o gysyniad) a hyd at £100,000 yng ngham 2 (prosiectau arddangos). Darllenwch fwy.

Ateb arloesol ar gyfer gorbryder difrifol mewn cleifion sy’n dioddef o ddementia

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn chwilio am atebion arloesol a allai fod o gymorth i bobl sy’n dioddef o ddementia, ac sy’n profi lefelau uchel o gorbryder wrth deithio i gael gofal mewn ysbyty ac yn ystod y cyfnod pan fyddant yno. Dylai hynny hefyd fod o gymorth i’w teuluoedd a’u gofalwyr. I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer y digwyddiad briffio, dilynwch y ddolen hon.

Gwerthusiad terfynol annibynnol yn pwysleisio bod Cronfa JEREMIE Cymru yn gwneud cyfraniad sylweddol at gynorthwyo BBaChau Cymru

Mae adroddiad gwerthuso annibynnol gan Regeneris Consulting ac Oldbell3 wedi tynnu sylw at lwyddiant Cronfa JEREMIE Cymru, a gafodd gymorth o Ewrop ac a oedd yn cael ei rheoli  gan Cyllid Cymru. Mae’n canmol ei chyfraniad sylweddol at gefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) Cymru rhwng 2009 a 2015.

Daeth y gwerthusiad terfynol eang ei gwmpas i'r casgliad fod y Gronfa gwerth £157.5 miliwn wedi dod yn rhan hollbwysig o'r dirwedd cyllid busnes yng Nghymru, gan wella mynediad i gyllid ar gyfer BBaChau Cymru a darparu cymorth cyfalaf sylweddol pan oedd amodau yn y farchnad cyllid busnes yn arbennig o heriol. Darllenwch fwy.

Chwyldro ynni carbon isel: Sut i droi ein Hadeiladau’n Orsafoedd Ynni – 4 a 5 Hydref 2016, The Village Hotel, Abertawe

Os oes gennych ddiddordeb mewn adeiladau newydd, dylunio ac effeithlonrwydd ynni, yna dewch i gael gwybod sut mae SPECIFIC  ̶  yr unig ganolfan Arloesi a Gwybodaeth yng Nghymru  ̶  yn cydweithio gyda diwydiant i ddatblygu, cynhyrchu, storio a rhyddhau technolegau a sut y mae eu cyfuno wedi arwain at chwyldro ynni  ̶  “Adeiladau fel gorsafoedd ynni”. Hefyd, cewch glywed am yr Ystafell Ddosbarth Actif sy’n rhoi sylw i’r technegau dylunio, technoleg ac adeiladu diweddaraf ar gyfer creu Gorsaf Ynni mewn Adeilad. Rhagor o wybodaeth.

CoInnovate  ̶  11 a 12 Hydref 2016, Gwesty’r Mercure Holland House, Caerdydd

Nod digwyddiad CoInnovate, sy’n cael cymorth oddi wrth Lywodraeth Cymru, yw dod ag arloeswyr blaengar y byd ynghyd i gydweithio. Mae’r digwyddiad hwn yn cyfuno cynhadledd agored ar arloesi gyda gweithdai sy’n dod â phobl ynghyd. Yn y gweithdai hynny gall buddsoddwyr, academyddion, BBaCHau a’r gymuned ddiwydiannol ddod ynghyd â rhannu arferion da, hyrwyddo technolegau ac edrych ar gyfleoedd sy’n cael eu harwain gan y farchnad ac sy’n cael eu cyflwyno gan sefydliadau sydd ar flaen y gad.

I gael rhagor o wybodaeth am CoInnovate 2016, dilynwch y ddolen hon.  

Energy Innovation Cardiff – 19 Hydref 2016, Stadiwm Swalec, Caerdydd

Dewch i rwydweithio gydag entrepreneuriaid, dyfeiswyr ac ymarferwyr mwyaf blaenllaw'r DU. Byddant yn rhannu gwybodaeth am y modd y gwnaethant ddatblygu prosiectau arloesol sy’n torri tir newydd ym maes ynni. I gofrestru, dilynwch y ddolen hon.

Dilynwch ni ar @WG_innovation

Gallwch gael y newyddion diweddaraf am Arloesi a chysylltu â thîm Arloesi Adran Economi a’r Seilwaith Llywodraeth Cymru, drwy ein dilyn ar Twitter.

Os oes gennych ymholiad, ffoniwch +44(0)3000 6 03000 neu cysylltwch â ni yn: Cymorth Busnes.

Am ragor o wybodaeth, ewch at Wefan Busnes Cymru.

Mae gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru yn cynnig gwasanaeth un stop ar gyfer holl anghenion eich busnes. Mae Llywodraeth Cymru o blaid busnes, ac mae’n cynnig: mynediad at gyllid, pecynnau cymorth amrywiol, cyngor ynghylch masnachu rhyngwladol, cymorth i ganfod lleoliad, datblygu’r gweithlu a sgiliau, a chysylltiadau â rhwydweithiau diwydiannau.

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.