Cylchlythyr Arloesi - rhifyn 15 - Gorffennaf 2016

Newyddion Arloesi

Arloesi

Rhifyn 15, Gorffennaf 2016

Expertise Wales
Women in Engineering

Y Gweinidog yn llongyfarch menywod ym maes peirianneg

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James wedi bod yn cwrdd â modelau rôl ar gyfer menywod ifanc sy’n ystyried dilyn gyrfa ym maes peirianneg sifil.

I nodi Diwrnod Cenedlaethol Menywod ym maes Peirianneg, trefnodd Sefydliad Peirianwyr Sifil Cymru ddigwyddiad i annog mwy o fenywod i fentro i faes peirianneg.

Nod y digwyddiad oedd mynd i'r afael â’r anghydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y maes hwn. Roedd yn cynnwys cyfres o dri chyflwyniad byr gan fenywod sy’n beirianwyr sifil gyda chyfle iddynt ddangos eu gwaith.

Cyn y digwyddiad a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Caerdydd, cafodd Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth a Julie Williams, Prif Gynghorydd Gwyddonol Llywodraeth Cymru gyfle i gwrdd â Llysgenhadon STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) a sgwrsio â myfyrwyr am eu hopsiynau.  Rhagor o wybodaeth.   

Mae un o'r peirianwyr blaenllaw ym Mhrifysgol Caerdydd wedi cael ei enwi ar y rhestr gyntaf o 50 o’r menywod mwyaf blaenllaw ym maes Peirianneg yn y DU.

Yr Athro Karen Holford yw Dirprwy Is-ganghellor Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg yn y Brifysgol. Cyn hynny, hi oedd Pennaeth yr Ysgol Beirianneg. Rhagor o wybodaeth.

Economy Secretary

Ysgrifennydd yr Economi yn pennu’r blaenoriaethau cychwynnol  

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi nodi ei flaenoriaethau allweddol.

Wrth siarad yng Nghinio Blynyddol CBI Gogledd Cymru, dywedodd mai un o’i dasgau cyntaf fydd holi busnesau a phartneriaid allweddol am eu barn am ddatblygu strategaeth economaidd newydd i Gymru.  Dywedodd y byddai'n galw ar y gymuned fusnes i gydweithio'n agos ag ef.

Dywedodd y Gweinidog: “Mae’n fraint enfawr i mi gael fy mhenodi yn Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith ac rwyf wrth fy modd ac yn frwdfrydig iawn am yr heriau a’r cyfleoedd sydd o’n blaenau. 

Byerley

Dyfais offer ceffylau gan gwmni yng Nghwmbrân ar garlam mewn marchnadoedd byd-eang

Mae dyfais offer ceffylau gan gwmni technoleg o Gymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, yn denu sylw byd-eang oddi wrth berchnogion a hyfforddwyr ceffylau rasio drwy allu canfod unrhyw straen neu niwed i gyhyrau coesau ceffylau.

Dim ond ddiwedd 2015 y lansiodd Byerley Technologies o Gwmbrân y Tendon Manager ac eisoes mae wedi denu ymholiadau o Dubai, Awstralia a'r Almaen. Mae’r dechnoleg yn sicrhau bod ceffylau ar eu gorau ar gyfer cystadlu ac mae hefyd yn eu helpu i wella ar ôl anafu.

Bu cefnogaeth Arloesi Llywodraeth Cymru, gyda chefnogaeth arian yr Undeb Ewropeaidd, o gryn help wrth ddatblygu’r Tendon Manager.   Rhagor o wybodaeth.

Economy Secretary Royal Mint

Ysgrifennydd yr Economi yn dathlu ffigurau swyddi rhagorol

Mewn ymweliad â’r Bathdy Brenhinol, cyhoeddodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, fod Llywodraeth Cymru wedi helpu i greu dros 40,000 o swyddi yn 2015/16.

Dengys y ffigurau diweddaraf fod Llywodraeth Cymru wedi helpu i greu 5.3% yn fwy o swyddi yn 2015/16 nag y gwnaeth yn 2014/15, ac yn nhymor diwethaf y Cynulliad (2011 i 2016), fe helpodd i greu cyfanswm o bron i 150,000 o gyfleoedd newydd. Rhagor o wybodaeth.

United Aerospace

United Aerospace yn ennill gwobr arobryn gyda chefnogaeth Arloesi Llywodraeth Cymru

Mae nawdd SMARTCymru wedi helpu United Aerospace (sy’n deillio o Rebel.Aero Ltd) i ddatblygu sedd arloesol ar gyfer awyrennau teithiau byr ac ennill Gwobr Crystal Cabin, sy’n wobr arobryn ryngwladol, am ragoriaeth ym maes datblygu tu mewn awyrennau.

Rhagor o wybodaeth am sut gall arian arloesi helpu eich busnes

Cellpath

Datblygiad cynnyrch diagnosis canser Cellpath

Mae CellPath yn cynhyrchu cynnyrch sy’n cael eu defnyddio mewn patholeg cellau wrth wneud diagnosis o ganser. Ar ôl cael arian gan Lywodraeth Cymru, mae wedi datblygu cynnyrch newydd, cyflogi mwy o staff a chynyddu ei drosiant.

Dywedodd Dr Neil Haine, Rheolwr Ymchwil a Datblygu yn CellPath “Mae CellPath Ltd yn eithriadol o ddiolchgar am gefnogaeth arloesi Llywodraeth Cymru. Dyna sydd wedi galluogi’r cwmni i ddatblygu a masnacheiddio cymaint o gynnyrch newydd a fydd yn ei gwneud gymaint yn haws rhoi diagnosis o ganser.”  Rhagor o wybodaeth.

Concrete Canvass

Concrete Canvas yn ennill contract LNG mawr yn Awstralia

Mae Concrete Canvas wedi cael cymorth gan Lywodraeth Cymru ac mae'r cwmni wedi ennill contract mawr gwerth mwy nag US$1M i gyflenwi dros 32,000 metr sgwâr o Concrete Canvas® GCCM (CC) ar gyfer rheoli erydiad i un o brosiectau adnoddau mwyaf Awstralia: gweithfa LNG Wheatstone yng ngorllewin Awstralia.

Rhagor o wybodaeth ynghyd â dysgu sut defnyddiodd y cwmni cymorth arloesi Llywodraeth Cymru ac arian i ddatblygu ei gynnyrch a gwneud y busnes yn fwy cystadleuol.

Queen's Awards

Cyhoeddi enwau enillwyr Gwobr Mentergarwch y Frenhines

Mae tîm Arloesi Llywodraeth Cymru wedi cefnogi tri o’r pedwar enillydd o Gymru yng Ngwobrau Mentergarwch y Frenhines.

Yn y categori Arloesi, bu Direct Healthcare Ltd a Lumishore Ltd yn llwyddiannus, a llwyddodd Kent Periscopes Ltd i ennill y categori Masnach Ryngwladol.   

Rhoddir y Gwobrau hyn i fusnesau am lwyddiant eithriadol ym maes Masnach Ryngwladol, Arloesi a Datblygu Cynaliadwy. Rhagor o wybodaeth.

Advances 79

Advances Wales, rhifyn 79 allan nawr

Mae gwyddonwyr, peirianwyr a gweithgynhyrchwyr yng Nghymru yn ymateb i’n byd sy’n prysur newid gyda thechnolegau newydd arloesol ac ymchwil sy’n torri tir newydd. Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys ystod o ddatblygiadau digidol ac ymchwil a datblygiad technolegau adnewyddadwy sy’n ymateb i’r byd gwyddonol a thechnolegol ac yn parhau i'w siglo.

Mae gwyddonwyr Cymru yn gweithio ar arbrofion gyda'r gorau yn y byd i herio damcaniaethau ffiseg sy’n bodoli’n barod, ac addysgu robotiaid ar ffurf ddynol i ddysgu ac addasu yn y ffordd y byddai plentyn dynol yn ei wneud.  Darllenwch y rhifyn diweddaraf.

Goreuon Arloesi Cymru

Mae Cymru yn genedl o bobl eithriadol - a dyma’ch cyfle i’w henwebu ar gyfer Gwobrau Dewi Sant - y nodau o anrhydeddau uchaf a roddir gan Lywodraeth Cymru i unigolion a thimau rhagorol sy'n haeddu cydnabyddiaeth genedlaethol. Rydym yn arbennig o awyddus bod ein llwyddiannau mwyaf yn cael eu hystyried ar gyfer y Wobr Arloesi, Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn 2017.

Peidiwch â cholli’r cyfle i godi proffil eich sefydliad a’ch diwydiant. Enwebwch yma tan 21 Hydref 2016.

Rydym eisiau eich barn chi am ateb i dagfeydd yr M4

Gofynnir am farn busnesau wrth ddod gam yn nes at ganfod ateb i dagfeydd yr M4.

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith wedi cyhoeddi Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus annibynnol i brosiect Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd.

Mae disgwyl i’r ymchwiliad ddechrau yng Nghasnewydd yr hydref hwn.

Fe hoffem glywed eich barn - ewch i'n gwefan M4 am ragor o wybodaeth.

Venturefest Cymru - 28 Medi, Stadiwm Swalec, Caerdydd

Mae Venturefest Cymru yn dod â buddsoddwyr, entrepreneuriaid ac arloeswyr ynghyd i annog pawb i rannu gwybodaeth, rhwydweithiau a syniadau. Bydd digwyddiad eleni yn mynd i’r afael â’r rhwystrau sy'n wynebu entrepreneuriaid a busnesau wrth geisio datblygu busnes. P’un ai a ydych chi’n cael trafferth cael gafael ar gyllid, ymgyfarwyddo â recriwtio, neu eisiau dysgu sut mae datblygu’r strategaeth farchnata gywir neu reoli twf heb ei reoli; bydd Venturefest Cymru yn mynd i’r afael â’ch rhwystrau busnes yn uniongyrchol.  Rhagor o wybodaeth.

Yr Haf Arloesedd – Dathlu syniadau a phartneriaethau sy’n llywio ein dyfodol

Bydd yr Haf Arloesedd yn digwydd rhwng mis Mehefin a mis Hydref 2016, gan ddangos y gorau o waith arloesi Prifysgol Caerdydd. Rhagor o wybodaeth.

CoInnovate 2016 – 11 a 12 Hydref, Mercure Holland House, Caerdydd

Bydd Colnnovate yn dod â buddsoddwyr blaenllaw y byd ynghyd yn ysbryd cydweithio.

Gan adeiladu ar lwyddiant digwyddiad y llynedd, bydd heriau Colnnovate 2016 yn canolbwyntio ar Awyrofod ac Amddiffyn, Gwyddor Bywyd a Diagnosteg Feddygol, ac Ynni, Egni a Thrafnidiaeth.  Rhagor o wybodaeth a chofrestru.

Dilynwch ni ar @WG_innovation

Gallwch gael y newyddion diweddaraf am Arloesi ac ymgysylltu â thîm Arloesi Adran Economi a’r Seilwaith Llywodraeth Cymru, drwy ein dilyn ar Twitter.

Os oes gennych ymholiad, ffoniwch +44(0)3000 6 03000 neu cysylltwch â ni yn: Cymorth Busnes.

Am ragor o wybodaeth, ewch at Wefan Busnes Cymru.

Mae gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru yn cynnig gwasanaeth un stop ar gyfer holl anghenion eich busnes. Mae Llywodraeth Cymru o blaid busnes, ac mae’n cynnig: mynediad at gyllid, pecynnau cymorth amrywiol, cyngor ynghylch masnachu rhyngwladol, cymorth i ganfod lleoliad, datblygu’r gweithlu a sgiliau, a chysylltiadau â rhwydweithiau diwydiannau.

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.